3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het uitstromen naar vervolgonderwijs en het daar behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Twee keer per jaar ontvangt uw zoon/dochter een overzicht van zijn/haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Het rapport wordt met u als ouder(s)/opvoeder(s) en de leerling zelf besproken tijdens de rapportavond. Binnen de leerroutes wordt onderwijs gegeven in de volgende leergebieden:

  • Nederlandse taal
  • Engels
  • Rekenen/wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Bewegingsonderwijs
  • Techniek
  • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Leren leren

Burgerschap en sociale integratie nemen in ons onderwijs een belangrijke plaats in. Dit betekent dat er binnen verschillende leergebieden aandacht wordt besteed aan de Nederlandse samenleving en cultuur, zodat uw kind leert hoe hij of zij kan participeren in onze samenleving en een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij. Ons onderwijsaanbod richt zich op uitstroom naar een vervolgopleiding. Dit kan zijn terug naar een reguliere school of na het laatste jaar doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Doordat wij ons onderwijs- en zorgaanbod op maat kunnen aanbieden haalt de school het maximale uit alle leerlingen.

3.3 Toetsen

We volgen de leerresultaten van uw kind op zowel didactisch- als op sociaal en emotioneel gebied. Dit gebeurt met behulp van de verschillende toetsen, waarvan een aantal landelijk worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de Citotoets. Alle resultaten en bijzonderheden worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en het leerlingplan. Eén keer per jaar worden de vorderingen die uw kind maakt besproken met de leden van de Commissie voor Begeleiding (CvB). Aan het eind van de schoolloopbaan wordt de eindtoets afgenomen en wordt de leerling besproken met ouder(s)/ opvoeder(s) en eventuele andere betrokkenen om tot een adequaat advies voor het vervolgonderwijs te komen.

3.4 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders(s) en/of opvoeder(s) kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden op het ouderportaal of worden via de app Parro op de hoogte gehouden.

3.5 Opbrengsten

3.6 Analyse van de opbrengsten

1. Onderwijsopbrengsten Geen resultaten van de eindtoest ivm Corona

2. Uitstroombestemmingen (zie tabel boven)

Analyse op de cijfers De Bergse Veldschool betreft een semi interne school. De bovenstaande cijfers hebben enkel betrekking op de externe leerlingen, hierdoor is niet de volledige populatie van de school meegenomen. De schoolstandaard betreft VMBO Basis/Kader, uit deze cijfers blijkt dit niet. Wanneer het volledige leerlingaantal wordt meegenomen in deze analyse is dit wel aan de orde. De reden dat de schoolstandaard niet geldig is gebleken voor onze externe leerlingen is met name het aanbod van onze bovenbouw PRO-klas. Hier zijn veel aanmeldingen voor geweest doordat de cluster IV leerlingen die een overstap moeten maken van regulier naar speciaal onderwijs vaak door verschillende factoren onderwijs missen en/of niet eigen kunnen maken. Het komende jaar wordt er gewerkt met een meer passende rekenmethode voor onze doelgroep binnen de school en de wens is dit ook specifiek te organiseren van de PRO leerlijn. Hierdoor is de verwachting dat de leerlingen met meer kerndoelen in aanraking komen en daardoor wellicht een groei kunnen laten zien met overstap van leerlijn. Verder wordt de digitale leerwereld verdiept, de leerkrachten worden hierin getraind en de verdere mogelijkheden van de software wordt onderzocht. Hierdoor kunnen wij als school beter aansluiten bij de persoonlijke leerlijn van de leerling en is er ruimte voor groei. Wij houden ons vast aan de schoolstandaard VMBO Basis/Kader met daarnaast ons doel dat de leerling (weer) zowel didactisch als sociaal-emotioneel tot ontwikkeling kan komen.

3. Uitstroom t.o.v. OPP

Analyse op de cijfers In vergelijking met voorgaande jaren is er een groter percentage dat ‘onbekend’ is uitgestroomd. Dit betreft met name de leerlingen die tussentijds verhuizen, doorstromen naar een ander cluster, doorstromen naar een andere SO school vanuit de BeO of doorstromen naar een behandelgroep omdat zorg bovenliggend blijkt. In het schooljaar 2019/2020 heeft de school binnen de BeO groep een doelgroep gehad die voor een groot deel uit is gestroomd richting behandelgroepen of een andere cluster school. Wij hebben de cluster IV leerlingen ook in veel gevallen niet op kunnen nemen door het beperkte aantal reguliere plekken binnen de school. Bij de leerlingen die onder niveau zijn uitgestroomd is dat een weloverwogen beslissing geweest en gebeurt dit altijd in overleg met school en ouders/verzorgers. Redenen van uitstroom onder niveau zijn geweest: een beter passende school bij de leerling (kleinschalig en in de buurt) en thuis een grote ontlading van spanning waardoor er gekozen is voor een daling in spanning door het didactisch niveau aan te passen.

4. Veiligheidsbeleving

Analyse op de cijfers Vanuit het leerklimaat onderzoek najaar 2018 (dit is het meest recente onderzoek, vorig jaar is het niet afgenomen in verband met de lockdown): De leerlingen van de Bergse Veld School ervaren het totale leerklimaat en de totale veiligheid gelijk aan de referentiegroep. Voor de verschillende sub schalen zijn kleine tot middelgrote verschillen te zien. Leerlingen zijn iets positiever over de ondersteuning van de docent. Zij vinden dat de docent het zegt als zij het goed doen en helpt als zij iets moeilijk vinden. Mogelijk is de ervaren ondersteuning van invloed op de sub schalen groei en leeratmosfeer. De leerlingen ervaren deze sub schalen namelijk iets positiever. Zij vinden dat zij leren van dingen die zij moeten doen op school en vinden dat zij goed kunnen opletten in de klas. Wel ervaren de leerlingen regelmatig verstorend gedrag in de klas. Zij zijn van mening dat er soms te veel lawaai is en dat er minder gescholden zou kunnen worden. Wellicht is dit van invloed op de ervaren groepsdynamiek. Leerlingen ervaren namelijk iets minder groepsdynamiek. Desondanks geven de leerlingen aan dat zij vrienden hebben in de klas. Verder ervaren de leerlingen van onze school de regels en normen hetzelfde als de referentiegroep. Zij vinden dat de regels duidelijk zijn en dat de docent respect heeft. Wel ervaren zij dat niet iedereen zich aan de regels houdt. Hierbij zien we dat de eigen fysieke veiligheid minder positief wordt ervaren en dat zij bang zijn bedreigd te worden door medeleerlingen. Echter ervaren zij zich wel veilig in de buurt van school en op de gang. De fysieke veiligheid van de ander ervaren de leerlingen gelijk aan de referentiegroep. Ook hierbij geven de leerlingen aan dat andere leerlingen wel eens ruzie hebben. Ten slotte zijn de leerlingen overwegend positief over de ouderbetrokkenheid. Zij ervaren dat hun ouders het fijn vinden dat zij op school zitten.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school