6. Leerplicht, verlof en verzuim

Kinderen mogen naar de basisschool als ze 4 jaar zijn. Zij hebben recht op passend onderwijs, maar vanaf 5 jaar ook de plicht er gebruik van te maken. In de wet is vastgelegd wat jeugdigen moeten kunnen en weten op een bepaalde leeftijd. Voor scholen geldt dat zij zich moeten houden aan de vastgestelde onderwijstijd. Er zijn verschillende maatregelen die gehanteerd worden om hieraan te kunnen voldoen. In dit hoofdstuk leest u hoe wij dit doen op school.

6.1 Onderwijstijd

Uw kind volgt op jaarbasis ongeveer 1.020 uren onderwijsuren. Als deze onderwijstijd niet wordt gehaald, wordt in het ontwikkelingsperspectief aangegeven hoe dit komt en hoe we (in overleg met u en uw kind) zo spoedig mogelijk naar een volledige lesweek van 25,5 uur per week toe kunnen werken. De school is verplicht om onderwijstijdverkorting aan te vragen bij de Inspectie van het Onderwijs.

6.2 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

U kunt vrijstelling vragen van deelname van uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten op school. Alle leerlingen moeten in principe aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deelnemen. Het bestuur van Horizon bepaalt op welke gronden vrijstelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteit er voor in de plaats komt.

6.3 Afwezig en niet op school

Als uw kind niet op school kan komen bent u als ouder(s)/ opvoeder(s) verplicht dit aan de school te melden. Dit kan telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind afwezig is zonder afmelding nemen wij in de ochtend contact met u op.

6.4 Te laat komen

De school maakt gebruik van de 3-6-9 regeling, dit houdt in dat wij na 3 keer te laat komen contact met u opnemen. Na 6 keer en na 9 keer krijgt u een brief en/of een uitnodiging voor een gesprek op school. Via het meldloket van DUO (dienst uitvoering onderwijs) wordt leerplicht ingeschakeld. Na 15 keer te laat zal leerplicht een gesprek met leerling en ouders(s) / opvoeder(s) arrangeren. School is verplicht een verzuimmelding binnen 5 dagen via het meldloket van DUO te doen als het gaat om verzuim van 16 uur in een periode van 4 weken.

6.5 Extra vakantie

De school mag buiten de afgesproken vakanties leerlingen geen vrij geven om op vakantie te gaan. Dat geldt ook voor een eventuele vakantie naar het land van herkomst en een paar dagen voor een vakantie om ‘de drukte voor te zijn’. De enige uitzondering op deze regel doet zich voor als één van de ouder(s)/ opvoeder(s) wegens zijn/ haar beroep niet met het gezin op vakantie kan in de gebruikelijke vakantieperiode. Mocht dit op uw situatie van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek indienen bij de schooldirecteur.

6.6 Extra verlof

Voor sommige bijzondere dagen waarop u uw kind thuis wilt houden kunt u extra verlof aanvragen bij de schoolleider. Dat kan bijvoorbeeld voor erkende religieuze feestdagen of gewichtige omstandigheden met betrekking tot familie, zoals:

  • ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van …
  • huwelijk, 12 ½, 25, 40 en 50 jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea
  • verhuizing
  • gezinsuitbreiding

Aan deze extra verlofdagen is een maximum van tien dagen per schooljaar vastgesteld. Zijn er meer dagen nodig dan kunt u een verzoek indienen bij de Afdeling Leerlingzaken van de gemeente. De leerplichtambtenaar beslist hierover. Een dergelijk verzoek wordt slechts bij zeer hoge uitzondering toegewezen.

6.7 Weglopen

Soms verlaat een leerling het gebouw en/ of het schoolterrein zonder toestemming. Meestal wordt er snel contact gemaakt met de leerling en is hij/ zij snel weer terug op school. Wanneer dit niet het geval is en het uw kind betreft wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Samen met u kijken we welke actie al dan niet zal worden ondernomen. Afhankelijk van de reden tot weglopen, de gesteldheid van uw kind en eventuele eerdere ervaringen met wegloopgedrag van uw kind, kan tot een specifieke aanpak worden besloten.

6.8 Time-out, naar huis sturen, schorsing en verwijdering

Op de locatie zijn regels en afspraken opgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst staan deze regels en afspraken uitgelegd. Het kan zijn dat uw kind zich niet houdt aan de regels en afspraken die op school gelden. Hier volgen, in respectievelijke volgorde, de stappen die dan genomen worden: een time-out, naar huis sturen, schorsing en verwijdering.  Voor meer informatie kunt u het volledige protocol opvragen bij de schooldirecteur.

Volgende pagina

7. Speciaal onderwijs bij Horizon