Bijlage: Functies en taken binnen de school

Regiodirecteur

Is eindverantwoordelijke voor de algehele gang van zaken, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel voor de basisonderwijs-locaties van Horizon.

Schooldirecteur

Is op de locatie verantwoordelijk voor het onderwijs en het team. Hij/ zij is voorzitter van de Commissie voor Begeleiding (CvB).

Commissie voor Begeleiding (CvB)

Dit team heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedere leerling op de school zich maximaal kan ontwikkelen. De commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van leerlingen. Zij adviseert ook over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs.

Groepsleerkracht

Is de eerste verantwoordelijke voor de didactische en pedagogische begeleiding van de leerlingen.

Onderwijsassistent

Biedt ondersteuning in de klassen. 

Pedagogisch medewerker

Begeleidt kinderen in groepjes of individueel op gebied van sociale vaardigheden. Hij/ zij werkt hierin samen met leerkracht en ouder(s)/ opvoeder(s).

Conciërge

Verzorgt de praktische taken binnen de school, variërend van technisch- tot huishoudelijke taken.

Intern begeleider

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de didactische toetsen en de leerlingvolgsystemen, zoals De Cito. Is lid van de CvB.

Gedragswetenschapper

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte diagnostiek. Is lid van de CvB.

Schoolmaatschappelijk deskundige

Brengt de schoolsituatie en het sociale netwerk van het kind met elkaar in contact. Heeft een begeleidende maar ook verwijzende taak. Is lid van de CvB.

Vakleerkracht gym

Verzorgt het vak gymnastiek en geeft incidenteel motorische remedial teaching (training bedoelt om motorische ontwikkeling te stimuleren).

Administratief medewerker

Verzorgt verschillende administratieve taken binnen de school.

Vertrouwenspersoon

Behartigt de belangen van ouder(s)/ opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag. Begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Levert een actieve bijdrage aan een sociaal en veilig schoolklimaat.

Schoolarts

Voert periodiek of op aanvraag medisch onderzoek uit. Is lid van de CvB.

Volgende pagina

Contact