2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met complexe problemen te begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Het uitstroomperspectief binnen het Educatief Centrum is arbeid. Dit kan via de leerwerkbedrijven, het VROC of de interne entree-opleiding gerealiseerd worden. Leerwerkbedrijven Op het Educatief Centrum zijn 3 leerwerkbedrijven; Ambacht, Horeca en Binnenvaart.  Binnen de leerwerkbedrijven Ambacht en Horeca kun je verschillende branchegerichte certificaten behalen. Ook wordt er gewerkt aan werknemersvaardigheden en vakgerichte kennis. De leerling doet 5 dagen werkervaring op in het leerwerkbedrijf. In het lesprogramma is basistheorie en vakkennis verwerkt. Tijdens de stage doen de leerlingen aan werknemersvaardigheden op. En met de bedrijfsklassen wordt theoretische vakkennis opgedaan. Het Educatief Centrum werkt samen met commerciële partners. Deze partners zijn gevestigd in ons gebouw. Zo bereiden wij de leerlingen voor op arbeid en zorgen wij ervoor dat de uitstroom naar arbeid goed verloopt. De MATE is een opleidingschip waar leerlingen worden voorbereid op een baan in de binnenvaart of maritieme sector. Tijdens deze praktische opleiding doen zij werknemersvaardigheden en theorische vakkennis op. De opleiding is een intensief traject waarin de leerlingen in 3 maanden worden klaargestoomd voor arbeidsmarkt. VROC klassen In de VROC klassen worden leerlingen klaargestoomd om door te stromen naar onze interne entree-opleiding. De leerling moet, om door te kunnen stromen naar een entree-opleiding, didactisch op het niveau van 1F functioneren. Op het pedagogische vlak moeten alle onderdelen voldoende of goed beoordeeld worden. Een leerling moet 2 dagen in de week stage lopen op een externe stage. Deze stagevaardigheden moeten ook voldoende zijn om door te kunnen stromen. Deze doelen moeten binnen een jaar te realiseren zijn.

Entree-opleiding In samenwerking met het Albeda College bieden wij leerlingen de mogelijkheid om hun entree-diploma te halen. Hierbij hanteren wij de normen van het Albeda College. De leerling in de entree-opleiding dient didactisch op het niveau van 2F te functioneren. Extra ondersteuning Als een leerling het in de VROC klassen niet redt, is er de mogelijkheid om door te stromen naar een intern stagebedrijf. De leerling krijgt een gesprek met de jobcoach en er zal aan de hand van een beroepen interessetest gekeken worden in welk bedrijf de leerling het beste op zijn plek is. Ook als blijkt dat een leerling vanuit het interne stagebedrijf meer theorie aan kan en het op pedagogisch vlak goed doet, kan er een overstap gemaakt worden naar een VROC klas om alsnog de overstap naar MBO te maken.

2.2 Visie en doelen

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen  dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/ zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden. Het SOP kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband. Voor de plaatsing op een VSO-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij een VSO school. Kijk voor meer informatie op: https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen.

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle onze scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar.  Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog.

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein e.d.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

Op school werken we volgens de Veilige School methode, gebaseerd op de SAFE methodiek:

 • Schoolomgeving
 • Aantrekkelijk onderwijs
 • Fysieke omgeving
 • Externe samenwerking

De volgende zaken melden we bij de politie:

 • Wapenbezit en bezit van drugs
 • Seksuele intimidatie
 • Sexting en ander strafbaar online gedrag
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden
 • Discriminatie
 • Radicalisering

Daarnaast hebben we als school ook een samenwerkingsovereenkomst met de politie voor het preventief fouilleren en houden van kluisjescontroles.

2.7 Onze samenwerkingspartners

Wij werken o.a. samen met de onderstaande professionals en organisaties.   Het samenwerkingsverband Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en maken alle scholen deel uit van een samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband moet er passend onderwijs geboden worden voor iedere leerling. In de regio wordt er intensief samengewerkt met de reguliere scholen om te zorgen dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de overgang van en naar onze school. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van elkaars expertise.   Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals Jeugdbescherming, Stichting Mee, William Schrikker Groep, Enver, ’s Heeren Loo Auriga, Centrum voor Jeugd en Gezin, Lucertis, SARR, Yulius, De Opvoedpoli, Sophia Kinderziekenhuis e.a. Stagiaires Regelmatig zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig. Zij krijgen ruimte om onderzoek te doen, stage-opdrachten uit te voeren en/ of extra ondersteuning te bieden in de klas of aan leerlingen. Veilig Thuis en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.   Vermoeden loverboy-/mensenhandel problematiek Bij een vermoeden van mensenhandel of loverboy problemen wordt dit met u of uw kind (16+) besproken en wordt schriftelijke toestemming gevraagd om te melden bij CoMensha.

2.7 Speerpunten

 • Handelingsgericht werken verder implementeren binnen het dagelijkse handelen van de docenten
 • Het bedrijfsleven in huis halen, door onze interne stagebedrijven aan externe bedrijven te koppelen. De doorstroom naar arbeid versnellen.
 • Het Educatief Centrum op een heldere manier neerzetten binnen de Rotterdamse markt en hiervoor de juiste externe contacten aangaan.
 • Continueren van de  Entree opleiding om meer leerlingen in de gelegenheid te stellen om uit te stromen naar arbeid.

Daarnaast hebben we de volgende ambities:  

 • Een meer intensieve samenwerking met het bedrijfsleven organiseren om de uitstroom naar arbeid te vergroten.
 • Voortzetten van de didactische professionalisering middels Handelingsgericht Werken en coaching-on-the-job.
 • Het ontwikkelen van een meer eenduidige aanpak van de VROC klassen. Onder andere door het bezoeken van andere schoollocaties met gelijksoortig aanbod.
 • Het ondersteuningsaanbod binnen de school vergroten.
 • Op een efficiëntere manier ouderparticipatie organiseren.
 • Inhoudelijk nadenken over een toekomstbestendig Educatief Centrum en samen, middels teamcoaching, de professionele standaard definiëren die hierbij hoort en de visie van waaruit we werken.

Volgende pagina

3. Ons onderwijs