3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naar toe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Door het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te koppelen ontstaat een ontwikkelingslijn.  Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Vijf keer per jaar wordt de voortgang van uw zoon/dochter met u besproken aan de hand van een checklist. Hierin wordt gekeken naar de vaardigheden van de leerlingen. Binnen het Educatief Centrum hebben we 2 verschillende richtingen. In de interne stagebedrijven wordt gewerkt met de methode 'Aan de slag'. Deze is er op gericht om de uitstroom naar arbeid te vergroten. Er staan 10 werknemersvaardigheden centraal, waar de leerlingen dagelijks mee aan het werk zijn. Wanneer een leerling groei laat zien, zal hij of zij snel richting een stageplek gaan om wanneer dit mogelijk is uit te stromen naar een passende arbeidsplek met ondersteuning van onze jobcoach. Binnen dit traject hebben de leerlingen de mogelijkheid om via de bedrijfsklas branchegerichte certificaten te behalen, zoals VCA, heftruck, sociale hygiëne. Ook kunnen ze IVIO diploma´s behalen om hun didactische kennis te toetsen. Dit zijn landelijke diploma's voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. Op dit moment hebben we 2 interne stagebedrijven binnen de school: horeca en ambacht. Buiten de school hebben het interne stagebedrijf de Mate, waar leerlingen binnen een verkort traject opgeleid worden tot matroos, waarna zij met baangarantie aan het werk kunnen. Binnen onze VROC-klassen werken de leerlingen aan de hand van thematisch onderwijs toe naar onze interne entree-opleiding. De thema´s die terugkomen binnen de entree-opleiding staan centraal. De leerlingen volgen 3 dagen onderwijs en lopen 2 dagen in de week stage.  De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap staan hier centraal en worden aangevuld met studievaardigheden, loopbaanbegeleiding en sport. 5 keer per schooljaar vindt er een checklistgesprek plaats met de leerling, ouders, hulpverlening en docent om samen te kijken waar de leerling op dat moment staat en waar hij of zij nog aan moet werken om door te kunnen stromen. Om door te kunnen stromen van De VROC klas naar de entree zal een leerling een assessment moeten doen. Dit assessment bestaat uit verschillende onderdelen waaruit blijkt dat het entreetraject haalbaar is voor de leerling. De interne entree-opleiding wordt vormgegeven in samenwerking met het Albeda College. De opleiding start in september en in februari. Op het Educatief Centrum bieden we onder andere de richting assistent Horeca en verkoop aan. De opleiding duurt 1 jaar en bestaat ook uit 3 dagen onderwijs en 2 dagen stage. Binnen de opleiding wordt gewerkt op 2F niveau op de vakken Nederlands, rekenen, burgerschap, vaktheorie en loopbaan. Dit wordt aangevuld met een keuzedeel waarin de leerlingen hun VCA kunnen behalen en een kassatraining aangeboden krijgen. Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

Hoe verhouden de resultaten zich tot het uitstroomperspectief dat gesteld is? Binnen de VROC en Entreeklassen hebben we een grote groep die uiteindelijk uitstroomt met een Entreediploma. Deze leerlingen stromen positief uit naar een MBO 2 plek of een arbeidsplek. Van de jongeren die doorstromen naar de Entreeklassen zien we dat uiteindelijk een kwart op een andere manier gaat uitstromen. Dit komt doordat we ook binnen het Entreetraject leerlingen hebben die hun motivatie verliezen zodra zij 18 jaar worden. De druk van leerplicht valt weg en leerlingen stoppen met de opleiding. We zien dat leerlingen geregeld geen motivatie hebben voor school maar dat ze wel te motiveren zijn voor werk. Hier wordt dan ook met onze methodiek volledig op ingezet. Wel zien we dat voor veel van onze leerlingen het lastig is om hun baan te behouden. Wanneer leerlingen uitstromen onder hun uitstroomperspectief kan dit te maken hebben met het feit dat hun uitstroomperspectief vastgesteld staat op arbeid en dat zij uiteindelijk, op het moment van uitstromen, geen arbeidsplek hebben bemachtigd.  Om de drempel naar de arbeidsmarkt te verlagen en leerlingen beter te kunnen begeleiden,  zijn wij het afgelopen jaar een samenwerking aangegaan met externe bedrijven die zich bij ons in de school hebben gevestigd. Het gaat hier om Horeca Chefs Label en voor Dienstverlening en Ambacht is er een samenwerking met De Beroepentuin. Leerlingen die in de interne stagebedrijven voldoende werknemersvaardigheden hebben verworven, kunnen via een van de externe bedrijven aan de slag. Voor ons binnenvaartschip de MATE hebben we een samenwerking met Maaskade Bevrachters bv. Zij helpen ons om de leerlingen te plaatsen op een passende plek binnen de binnenvaart en zij bieden baangarantie. Wij streven ernaar dat de leerlingen  hun vastgestelde perspectief kunnen behalen. Verder verlenen wij vanuit school, samen met de Gemeente, de zorg en nazorg dat de leerlingen ingeschreven worden in het doelgroepenregister. Binnen de bedrijfsklassen hebben jongeren de mogelijkheden om certificaten te behalen. De afgelopen periode zijn er de volgende certificaten behaald door onze jongeren vanuit de bedrijfsklassen: IVIO Nederlands, Engels en Rekenen, VCA, Heftruck en Reachtruck, theorie matrozenopleiding. Hoe verhouden de resultaten zich tot de speerpunten die de locatie heeft gesteld? Samen met de leerlingen wordt er een ontwikkelingsperspectief plan opgezet. Door middel van de Mybox wordt de ontwikkeling van de leerlingen zichtbaar gemaakt. De leerlingen krijgen hiermee zelf invloed op hun traject en hebben zo de regie meer in eigen handen. De Entree-leerlingen krijgen veel ondersteuning vanuit school om het traject goed af te ronden waardoor zij succesvol door kunnen stromen. Binnen de Interne stagebedrijven worden de leerlingen begeleid door de trajectbegeleider en jobcoach. Dit zorgt ervoor dat leerlingen beter weten wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast zijn we dit schooljaar gestart met de ART-training (Agression Replacement Training) waardoor we leerlingen naast werknemersvaardigheden ook andere vaardigheden aanleren die nuttig zijn om zich te kunnen redden binnen de maatschappij. Het gaat dan o.a. om sociale vaardigheden, het onder controle krijgen van boosheid en moreel redeneren. Door concrete aandacht te besteden aan het aanleren van deze vaardigheden, hopen we dat leerlingen zich ook op dit vlak ontwikkelen en dat dit uiteindelijk bijdraagt aan het kunnen vasthouden van een baan.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school