2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met problemen te begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Onze school is een school voor speciaal onderwijs, voor leerlingen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen en die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. De Gelinckschool heeft 10 klassen met gemiddeld 14 leerlingen per klas. De school biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar.

 • 6 groepen met zowel internaliserende en externaliserende problematiek
 • 2 groepen voor internaliserend gedrag
 • 1 structuurgroep bovenbouwgroep, waar een arrangement met veel structuur geboden wordt. In deze klassen worden leerlingen geplaatst met een specifieke vraag in acceptatie van gezag en op gedrag
 • 1 groep voor anders lerende leerlingen. Deze leerlingen hebben behoefte aan het reduceren van gevoelens van faalangst, zij leren in kleine stappen, leren door te doen en te werken met extra visuele ondersteuning, leren met intensief gebruik maken van de inzet van meervoudige intelligentie.

In SBO De Windroos te Hellevoetsluis is de BeO klas van de Gelinckschool gevestigd, voor kinderen van vier tot zeven jaar. BeO staat voor Behandeling en Onderwijs, in deze klas wordt zorg en onderwijs gecombineerd. Hier werken de leerkracht en de pedagogisch medewerker samen.

2.2 Visie en doelen

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen. De leerlingen hebben zicht op hun eigen ontwikkeling d.m.v. Master!. Master! is een praktische werkwijze om samen met de jeugdige en het netwerk, in aansluiting op hun interesses en talenten, te werken aan hun doelen.

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden. Het SOP kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband.   Voor de plaatsing op een SO-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven.  Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij een SO school. Kijk voor meer informatie op: https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen.

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle onze scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar. Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. Mocht u ondanks onze inspanningen vragen of opmerkingen hebben over de kwaliteit van ons onderwijs dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Wij werken in de school preventief onder andere door de inzet van de emotiecirkel. Hiermee leren we kinderen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en zijn we voorspelbaar in ons handelen.  Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein ed.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

2.6 Onze samenwerkingspartners

Onze locatie maakt deel uit van het samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg en Kindkracht. In de regio waarin de school staat wordt intensief samengewerkt met de reguliere scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Dit is nodig om te zorgen voor een zo goed mogelijke overgang van en naar onze school. Daarnaast wordt regelmatig van elkaars expertise gebruik gemaakt en wordt gezamenlijk gekeken naar specifieke mogelijkheden (arrangementen) voor leerlingen die soms meer nodig hebben dan alleen onderwijs. (Rotterdamse) Kinderen met een beperking maken gebruik van zorg en onderwijs. De diverse regelingen en toegangen zijn nu niet adequaat ingericht en op elkaar afgestemd. De zorg- & onderwijsspecialisten van MEE, lossen knelpunten op die ouders, kinderen, scholen en kinderdagcentra ervaren in het realiseren van passende zorg en onderwijsvoorzieningen. Voor de cluster 4 scholen heeft MEE een opdracht rondom zorg mijdende gezinnen: Zij worden warm overgedragen vanuit school naar de Zorg- & Onderwijsspecialist van MEE Rotterdam Rijnmond. De Zorg- & Onderwijsspecialist biedt kortdurende cliënt-ondersteuning, Zo nodig wordt het gezin toegeleid naar het wijkteam. Wij werken o.a. samen met de onderstaande professionals en organisaties.   Het samenwerkingsverband Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en maken alle basisscholen deel uit van een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband moet er passend onderwijs geboden worden voor iedere leerling. In de regio wordt er intensief samengewerkt met de reguliere scholen om te zorgen dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de overgang van en naar onze school. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van elkaars expertise.   Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals Jeugdbescherming, Stichting Mee, William Schrikker Groep, Enver, ’s Heeren Loo Auriga, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Lucertis, SARR, Yulius, De Opvoedpoli, Sophia Kinderziekenhuis, e.a. Stagiaires  Regelmatig zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig. Zij krijgen ruimte om onderzoek te doen, stage-opdrachten uit te voeren en/of extra ondersteuning te bieden in de klas of aan leerlingen. Veilig Thuis en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Voor een veilig thuis). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.   Vermoeden loverboy-/mensenhandel problematiek  Bij een vermoeden van mensenhandel of loverboy problemen wordt dit met u of uw kind (16+) besproken en wordt schriftelijke toestemming gevraagd om te melden bij CoMensha.

2.7 Speerpunten

Wij richten ons het komende schooljaar op:

 • Uitdiepen van talentontwikkeling
 • Stageontwikkeling voor pro-leerlingen
 • Verhogen van de rekenopbrengsten
 • Implementatie van het lees-, en mediaplan
 • Borgen van de ouderbetrokkenheid
 • Expertise inzetten van leerkrachten

Volgende pagina

3. Ons onderwijs