3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het uitstromen naar vervolgonderwijs en het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB). 

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Er staat onder andere omschreven welke lesinhoud aangeboden moet worden en wat leerlingen aan het eind van de basisschoolleeftijd moeten weten en kunnen. Daar waar nodig wordt de inhoud aangepast aan de mogelijkheden van de (individuele) leerling. Als dit voor uw kind geldt wordt dit uiteraard met u besproken. Binnen de leerroutes wordt onderwijs gegeven in de volgende leergebieden:

  • Nederlandse taal
  • Engels
  • Rekenen/wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Bewegingsonderwijs
  • Techniek
  • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Leren leren

Burgerschap en sociale integratie nemen in ons onderwijs een belangrijke plaats in. Dit betekent dat er binnen verschillende leergebieden aandacht wordt besteed aan de Nederlandse samenleving en cultuur, zodat uw kind leert hoe hij of zij kan participeren in onze samenleving en een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij. Ons onderwijsaanbod richt zich op uitstroom naar een vervolgopleiding. Dit kan zijn terug naar een reguliere school of na het laatste jaar doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Doordat wij ons onderwijs- en zorgaanbod op maat kunnen aanbieden haalt de school het maximale uit alle leerlingen.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders(s) en/of opvoeder(s) kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden op het ouderportaal of worden via de app Parro op de hoogte gehouden.

3.4 Trotsbox

Op de Gelinckschool Oostvoorne werken wij met de Trotsbox. Dit is een portofolio voor kinderen waarin zij zelf hun leerprogramma en resultaten in de klas bijhouden. Dit gebeurt op allerlei manieren: aan de hand van leerdoelen (didactisch en pedagogisch), werk waar zij trots op zijn, hun persoonlijke toekomstdroom, toetsboekjes, CITO-resultaten, behaalde certificaten en het Ontwikkelings Perspectief Plan. Het doel hiervan is, dat kinderen meer zicht en regie krijgen op hun eigen leerproces. Een keer per schooljaar gaat de Trotsbox mee naar huis en een keer per schooljaar presenteren de kinderen hun Trotsbox aan hun ouders en de klas.

3.5 Opbrengsten

3.6 Analyse van de opbrengsten

Als gekeken wordt naar de uitstroom van de schoolverlaters (zonder de leerlingen die tussentijds uitstromen), dan is de uitstroom op VMBO BBL en KBL in het schooljaar 2018-2019 gezamenlijk 67%. Dertien procent stroomt uit op VMBO GL/TL en 7% stroomt uit op HAVO/VWO. In totaal stroomt 87% van de leerlingen door naar een diploma gerichte leerweg. Dit komt overeen met de verwachtingen vanuit de uitstroombestemming die gesteld is. De schoolstandaard voor de Gelinckschool Oostvoorne is namelijk VMBO BBL/KBL gerichte leerweg. De school scoort dus volgens de schoolstandaard. Op basis van de gegevens van de leerlingen die naar het vervolgonderwijs zijn uitgestroomd, blijkt dat in het schooljaar 2018-2019 51% van de leerlingen uitstroomt richting (voortgezet) regulier onderwijs en 49% richting (voortgezet) speciaal onderwijs.  Voor het opstellen van de adviezen staan de onderwijsbehoeften centraal, in overleg met ouders/verzorgers en het samenwerkingsverband zoeken wij een passende school die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerlingen tot groep 5 volgen het basis aanbod conform schoolstandaard, VMBO BBL/KBL. Vanaf groep 6 werken de leerlingen op uitstroombestemming. De verwachting is dat in het schooljaar 2019-2020 80% van de leerlingen uitstroomt naar een diploma gerichte leerweg. Tevens is de verwachting dat 45% naar regulier onderwijs uitstroomt.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school