1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt de leerkrachten het beste bereiken tussen 7.55 uur en 8.05 uur en   na 14.15 uur. Vanaf 8.05 uur tot 8.15 uur wordt door het team de dag doorgenomen. Heeft u vragen over onderwerpen die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie? Dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur of iemand van de Commissie van Begeleiding. U ontvangt een paar keer per jaar een nieuwsbrief. Het laatste nieuws ontvangt u via de ouderapp Parro of kunt u terugvinden op onze webpagina

Horizon locatie Gelinckschool Spijkenisse Gouwestraat 13 3207 BH Spijkenisse U kunt ons bereiken via: T: 088-9962170 E: gelinckschoolspij@horizon.eu Schooldirecteur: Ester Batenburg

1.2 Aanmelden

U kunt uw kind digitaal via de website altrahorizononderwijs.nl aanmelden bij de school van zijn/haar keuze of bij Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor inschrijving voor het speciaal onderwijs. Meer informatie hierover vindt u op https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen. Wilt u meer weten over aanmelden bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen over het type onderwijs? Ook dan kunt u contact opnemen met OZO. Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder. 

1.3 Medicatie

Alle Horizonscholen werken volgens het protocol medicijn beheren en beschikbaar stellen. Wanneer uw kind bij ons op school start en uw kind medicijnen gebruikt, vragen wij u om schriftelijke toestemming zodat wij aan uw kind medicatie beschikbaar mogen stellen. Het is van groot belang voor het welzijn van uw kind dat u elke verandering in de medicatie direct doorgeeft aan de school. Onze medewerkers dragen zorg voor het geven van de voorgeschreven medicatie op de goede wijze en/ of op het juiste tijdstip. Als uw zoon of dochter zelf in staat is de medicatie te nemen, zien onze medewerkers erop toe dat uw zoon/ dochter dit conform het voorschrift zelf doet.

1.4 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/ verzorger(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen.  Maakt uw kind gebruik van taxivervoer van en naar school? Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden. Let op: school is niet verzekerd voor schade of letsel opgelopen tijdens schooluren.

1.5 Ouderbijdrage en schoolreis

De school vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen. Voor de schoolreis echter wordt een vaste bijdrage van €25,00 gevraagd. Deze is verplicht. U kunt het bedrag  overmaken op rekeningnummer: NL37RABO 0122613694. Ten name van: St. Horizon, Gelinckschool Spijkenisse. Onder vermelding van de naam van uw kind. Er kan voor de schoolreisbijdrage een beroep worden gedaan op de Stichting Leergelden in uw gemeente.

1.6 Vervoer van en naar school

Het vervoer van en naar school gebeurt op eigen gelegenheid of per taxi. De gemeente waar uw kind staat ingeschreven bepaalt of uw zoon/ dochter voor vervoer in aanmerking komt en hoe dit geregeld is. De gemeente betaalt dit vervoer en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer. Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Het verzoek voor het vervoer moet u zelf bij de gemeente indienen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.  Als ouder(s)/opvoeder(s) bent u verantwoordelijk voor de communicatie met het vervoersbedrijf over de schooltijden, wijzigingen in roosters, vrije dagen en vakanties.

1.7 Rookbeleid

Vanaf 2021 zijn alle scholen en de omgeving rondom scholen rookvrije zones. Dit betekent:

  • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
  • Medewerkers en ouders roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen en in de nabije omgeving van de school. 
  • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.8 Schoolvakanties en studiedagen

Schoolvakanties Zomervakantie: 18 juli 2020 – 30 augustus 2020 Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020 Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 Voorjaarvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021 Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021 Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

Extra vrije dagen Goede Vrijdag 2 april 2021 2e Paasdag: 5 april 2021 Koningsdag: 27 april 2021 2e Pinksterdag: 24 mei 2021 Studiedagen (leerlingen vrij) 9 september 2020 30 oktober 2020 4 januari 2021 10 maart 2021 16 juli 2021 Verder vinden er elk jaar na twee weken startgesprekken plaats. U gaat dan als ouder samen met uw kind in gesprek met het klassenteam. 

Volgende pagina

2. De school en de organisatie