2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met problemen te begeleiden en te onderwijzen, zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen waarbij hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften maken dat zij (voor een bepaalde periode) aangewezen zijn op speciaal onderwijs. Kenmerkend voor de leerlingen is dat er vaak sprake is van een speciale onderwijsbehoefte.  Gelinckschool Spijkenisse heeft negen groepen met leerlingen met verschillende problematieken. In de dagelijkse praktijk komt er vaak een combinatie van beide typeringen voor.  De Gelinckschool biedt gecombineerde klassensamenstellingen aan, waarbij de aanpak van zo wel naar binnen gerichte als naar buiten gerichte problematiek past. Binnen het klassenklimaat zijn, naast het bieden van structuur en duidelijkheid, de 7 gewoontes van Covey (The Leader in Me) ons uitgangspunt.  De BeO-klas van de Gelinckschool is voor kinderen van vier tot zes jaar. BeO staat voor Behandeling en Onderwijs. In deze klas gaan zorg en onderwijs hand in hand. Hier werken de leerkracht en de pedagogisch medewerkers nauw samen. De BeO is gehuisvest in een klas van SBO De Tandem, elders in Spijkenisse.

2.2 Visie en doelen

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen  dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden. Het SOP kunt u vinden op onze website.   Voor de plaatsing op een SO-school moet het samenwerkingsverband samen met de school van herkomst instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. Met een TLV kunt u uw kind aanmelden bij een SO-school. Kijk voor meer informatie op: https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen.

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. Dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar. Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audit en tevredenheidsonderzoeken houden we de kwaliteit hoog. 

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Wij werken in de school preventief onder andere door de inzet van de emotiecirkel. Hiermee leren we kinderen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en zijn we voorspelbaar in ons handelen.  Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

  • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
  • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
  • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein ed.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

2.6 Onze samenwerkingspartners

Onze locatie maakt deel uit van het samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg voor (speciaal) basisonderwijs, genaamd 'Kindkracht'. Binnen de samenwerking wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise voor een zo goed mogelijke overgang van en naar onze school. Daarnaast wordt regelmatig van elkaars expertise gebruik gemaakt en wordt in gezamenlijkheid gekeken naar specifieke  behoeftes  van leerlingen in het onderwijsveld (met elkaar out of the box denken) om tot een optimale zorg-onderwijs plek te komen. Wij werken o.a. samen met de onderstaande professionals en organisaties:   Het samenwerkingsverband Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en maken alle basisscholen deel uit van een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband moet er passend onderwijs geboden worden voor iedere leerling. In de regio wordt er intensief samengewerkt met de reguliere scholen om te zorgen dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de overgang van en naar onze school. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van elkaars expertise. Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals Jeugdbescherming, Stichting Mee, William Schrikker Groep, Enver, Youz, Centrum voor Jeugd en Gezin, SARR, Yulius, De Opvoedpoli, Sophia Kinderziekenhuis e.a. Stagiaires  Regelmatig zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig. Zij krijgen ruimte om onderzoek te doen, stage-opdrachten uit te voeren en/of extra ondersteuning te bieden in de klas of aan leerlingen. Veilig Thuis en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Voor een veilig thuis). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis. U als ouder(s) worden hierin meegenomen.

2.7 Speerpunten

  • Teambrede betrokkenheid bij The Leader in Me (Covey)
  • Ouderbetrokkenheid bij The Leader in Me (Covey)
  • Eenduidige pedagogische aanpak
  • Gestroomlijnde brede didactische aanpak op de hoofdvakken
  • Doorontwikkelen van huiskamermodel Casa
  • Doorontwikkelen van verrijkend onderwijs (5-daagse leerweek)
  • Verdere verdieping in het ‘The Leader in Me’ onderwijs

Volgende pagina

3. Ons onderwijs