3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het uitstromen naar vervolgonderwijs en het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB). 

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Twee keer per jaar ontvangt uw zoon/dochter een overzicht van zijn/haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Het rapport wordt met u als ouder(s)/opvoeder(s) en de leerling zelf besproken tijdens de rapportavond. Binnen de leerroutes wordt onderwijs gegeven in de volgende leergebieden:

 • Nederlandse taal
 • Engels
 • Rekenen/wiskunde
 • Techniek
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Leren leren

Burgerschap en sociale integratie nemen in ons onderwijs een belangrijke plaats in. Dit betekent dat er binnen verschillende leergebieden aandacht wordt besteed aan de Nederlandse samenleving en cultuur, zodat uw kind leert hoe hij of zij kan participeren in onze samenleving en een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij. Ons onderwijsaanbod richt zich op uitstroom naar een vervolgopleiding. Dit kan zijn terug naar een reguliere school of na het laatste jaar doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Doordat wij ons onderwijsaanbod op maat kunnen aanbieden haalt de school het maximale uit alle leerlingen. Trotsbox Onze leerlingen houden ook een Trotsbox bij. Daarin zitten uitdraaien van didactische toetsen (Cito), didactische prestaties vanuit Snappet, resultaten en vorderingen binnen leiderschapstaken, opdrachten en werkjes. De Trotsbox mag twee keer per jaar mee naar huis.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders(s) en/of opvoeder(s) kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden op het ouderportaal of worden via de app Parro op de hoogte gehouden.

3.4 Opbrengsten

3.6 Analyse van de opbrengsten

Uitstroom: In 2018/2019 zijn er 11 leerlingen uitgestroomd naar het V(S)O. Ten opzichte van het schooljaar 2017/2018 is er minder uitstroom richting praktijkonderwijs of VMBO GT. Als er gekeken wordt naar de uitstroom van de schoolverlaters, dan is meer uitstroom richting VMBO basis en VMBO kader. Het doel voor schooljaar 2020/2021 is dat minimaal 75% van de leerlingen uitstroomt naar VMBO-onderwijs of hoger. Vergeleken met 2017/2018 is het percentage dat uitstroomt naar regulier onderwijs hoger. Deze leerlingen hebben nog wel ondersteuning nodig maar zijn niet meer afhankelijk van cluster 4. Het doel voor schooljaar 2020-2021 is dat minimaal 25% van de leerlingen uitstroom richting regulier onderwijs. Ontwikkelingsperspectief: In 2018/2019 is net niet de helft van de leerlingen uitgestroomd op het uitstroomperspectief dat in groep 6 of begin groep 7 was vastgesteld. Er zijn leerlingen hoger of lager uitgestroomd dan hun eerder vastgestelde uitstroomperspectief. In 2017/2018 was het percentage dat uitstroomde op hun uitstroomperspectief hoger dan 70%. Dit verschil kan worden verklaard door drie redenen:

 • Soms ontbreekt er informatie bij het starten van de leerling op de school en dan is het lastig om het juiste perspectief vast te stellen.
 • Het gedrag kan bij leerlingen op de voorgrond staan, waardoor er minder effectieve leertijd overbleef. Het uitstroomperspectief bleek niet meer haalbaar in groep 8 en lager is bijgesteld.
 • Een aantal gingen didactisch met sprongen vooruit in de laatste twee jaar en lieten zien dat hun uitstroomperspectief te laag was vastgesteld. Hun gedrag was in die mate gegroeid dat ze tot leren zijn gekomen. Hun uitstroomperspectief is naar boven vastgesteld in groep 8.

Het doel voor schooljaar 2020-2021 is dat minimaal 70% van de leerlingen uitstroom op het uitstroomperspectief dat is vastgesteld in groep 6.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school