3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB). besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Gedurende het jaar krijgt uw zoon/dochter een overzicht van zijn/ haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een portfolio. Naast een uitdraai van de didactische toetsen (Cito) kan ook een uitdraai van het leerlingplan onderdeel van het portofolio zijn. Middels leerlingbesprekingen worden de vorderingen van uw kind bijgehouden. Op onze school wordt het volgende onderwijs aangeboden:

 • Praktijk Onderwijs
 • Overig onderwijs op maat

Niveaubepaling We brengen het onderwijsniveau en -functioneren van de jongeren op verschillende manieren in kaart:

 • we verzamelen de gegevens van de school van herkomst; 
 • we doen een intake op zorggebied en op onderwijs. Op basis hiervan schatten we het onderwijsniveau, de onderwijsbehoefte en de zorg in, die een jongere nodig heeft om zijn opleiding te kunnen herstarten, te vervolgen of die af te ronden;
 • op dit ingeschatte niveau wordt een jongere getoetst. Die toets is een zogenaamde 0-meting bij binnenkomst in Het Palmhuis. De vakken die bij deze meting worden behandeld zijn: Nederlands, Engels en rekenen.

Zo kunnen we maatwerk en passend onderwijs leveren. Ons onderwijsaanbod richt zich op het motiveren en stimuleren van jongeren om zich te ontwikkelen en te leren. Ook kunnen hier diploma's en/ of certificaten die nodig zijn voor de uitstroom naar een vervolgopleiding of arbeid. Met ons brede onderwijsaanbod hebben leerlingen een ruime keuze aan uitstroomrichtingen en haalt de school het maximale uit alle leerlingen. Ons aanbod sluit zo goed mogelijk aan bij het traject van uw kind. Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

Bij de start van Het Palmhuis is geprobeerd zoveel mogelijk de uitstroomgegevens van de zittende leerlingen van de vorige school te achterhalen, maar dit bleek niet altijd mogelijk. Na de overname van Horizon medio 2019 zijn dit volgende uitstroom resultaten. Van de 96 leerlingen die in behandeling bij Het Palmhuis waren, zijn er een aantal leerlingen die een andere weg hebben bewandeld dan dat bij aanvang in het OPP werd vastgesteld. Vier leerlingen zijn tussentijds naar een gesloten zetting overgeplaatst. Een zestal leerlingen is geregistreerd als thuiszitter. Zij weigeren een passend aanbod aan te nemen. Er zijn 3 leerlingen tussentijds uitgestroomd naar een arbeidstraject. Een drietal leerlingen is opgegeven voor het staatsexamen VMBO-TL. De overige 83 leerlingen hebben hun doel bereikt zoals werd opgesteld in het OPP. Resultaten IVIO examens november 2019 Er is voor 14 leerlingen examen aangevraagd. Een leerling was ziek en kon geen examen doen. De meeste leerlingen hebben examen gedaan in de vakken Nederlands, rekenen en Engels. Er zijn in totaal 35 examens afgenomen. De behaalde resultaten zijn:

Rekenen

 • KSE 1: 5 examens 1x een 6, 2x een 7 en 2 leerlingen gezakt.
 • KSE 2: 7 examens 2x een 6, 1x een 7, 1x een 8, 3x een 9

Nederlands

 • KSE 2: 12 examens 2x een 7, 3x een 8, 7x een 9
 • KSE 3: 1 examen 1x een 8

Engels  

 • KSE 2: 8 examens 2x een 7, 3x een 8. 2x een 9, 1x een 10
 • KSE 3: 1 examen, gezakt
 • KSE 4: 1 examen 1x een 7

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school