6. Leerplicht, verlof en verzuim

Op het vso kunnen leerlingen van 12 tot en met 20 jaar onderwijs volgen. Er is de mogelijkheid om die verblijfsduur te verlengen als dit de kansen op een diploma of een arbeidsplek vergroot. De school moet dan ontheffing aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs.

Leerlingen zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Leerlingen tussen 16 en 18 jaar, zonder startkwalificatie, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie betekent (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Met deze kwalificatieplicht wordt de leerplicht tot de dag dat de leerling de startkwalificatie heeft of de dag dat de leerling 18 wordt.   Voor scholen geldt dat zij zich moeten houden aan de vastgestelde onderwijstijd. Er zijn verschillende maatregelen die gehanteerd worden om hieraan te kunnen voldoen. In dit hoofdstuk leest u hoe wij dit doen op school.

6.1 Onderwijstijd

Alle roosters worden op maat gemaakt voor de leerlingen in overleg met zorgaanbieder Youz. 

6.2 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

U kunt vrijstelling vragen van deelname van uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten op school. Alle leerlingen moeten in principe aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deelnemen.  Het bestuur van Horizon bepaalt op welke gronden vrijstelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteit er voor in de plaats komt.

6.3 Afwezig en niet op school

Als uw kind niet op school kan komen, wordt dit gemeld door zorgverlener Youz in het ochtendoverleg. 

6.4 Te laat komen

Bij te laat komen wordt dit gemeld door zorgverlener Youz in het ochtendoverleg. Zij geven het door aan de afdelingsmanager van Het Palmhuis. Het kan voorkomen dat een jongere weigert te komen. In dit geval wordt met de pedagogisch medewerker gekeken hoe de jongere kan worden gemotiveerd om toch naar school te komen.

6.5 Extra vakantie

De school mag buiten de afgesproken vakanties leerlingen geen vrij geven om op vakantie te gaan. Dat geldt ook voor een eventuele vakantie naar het land van herkomst en een paar dagen voor een vakantie om ‘de drukte voor te zijn’.  De enige uitzondering op deze regel doet zich voor als één van de ouder(s)/ opvoeder(s) wegens zijn/ haar beroep niet met het gezin op vakantie kan in de gebruikelijke vakantieperiode. Mocht dit op uw situatie van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek indienen bij de schooldirecteur.

6.6 Extra verlof

Voor sommige bijzondere dagen waarop u uw kind thuis wilt houden kunt u extra verlof aanvragen bij de schoolleider. Dat kan bijvoorbeeld voor erkende religieuze feestdagen of gewichtige omstandigheden met betrekking tot familie, zoals:

  • ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie
  • huwelijk, 12 ½, 25, 40 en 50 jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea
  • verhuizing
  • gezinsuitbreiding

Aan deze extra verlofdagen is een maximum van tien dagen per schooljaar vastgesteld. Zijn er meer dagen nodig, dan kunt u een verzoek indienen bij de Afdeling Leerlingzaken van de gemeente. De leerplichtambtenaar beslist hierover. Een dergelijk verzoek wordt slechts bij zeer hoge uitzondering toegewezen.

6.7 Weglopen

Soms verlaat een leerling het gebouw en/ of het schoolterrein zonder toestemming. Meestal wordt er snel contact gemaakt met de leerling en is hij/ zij snel weer terug op school. Wanneer dit niet het geval is en het uw kind betreft wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.  Samen met de pedagogisch medewerker van Youz kijken we welke actie al dan niet zal worden ondernomen. Afhankelijk van de reden tot weglopen, de gesteldheid van uw kind en eventuele eerdere ervaringen met wegloopgedrag van uw kind, kan tot een specifieke aanpak worden besloten. 

6.8 Time-out, naar huis sturen, schorsing en verwijdering

Op de locatie zijn regels en afspraken opgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst staan deze regels en afspraken uitgelegd. Het kan zijn dat uw kind zich niet houdt aan de regels en afspraken die op school gelden. Hier volgen, in respectievelijke volgorde, de stappen die dan genomen worden: een time-out, naar huis sturen, schorsing en verwijdering.  Voor meer informatie kunt u het volledige protocol opvragen bij de afdelingsmanager.

Volgende pagina

7. Speciaal onderwijs bij Horizon