1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt de docenten het beste voor 8.30 uur en na 15.00 uur bereiken via de email van de mentor uit de klas waar uw kind dit schooljaar geplaatst is. Een aantal keren per jaar verschijnt de nieuwsbrief om u te informeren over geplande activiteiten en de gang van zaken op school. De meest recente informatie kunt vinden op onze website.

Kesper College Nansenstraat 40 2806 HM Gouda U kunt ons bereiken via: T: 088 99622450 E: Kespercollege@horizon.eu Schooldirecteur: Jacqueline Roelse

1.2 Aanmelden

U kunt uw kind digitaal aanmelden op altrahorizononderwijs.nl bij de school van zijn/haar keuze of bij Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor inschrijving voor het speciaal onderwijs. Meer informatie hierover vindt u op https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen. Wilt u meer weten over aanmelden of bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen over het type onderwijs? Ook dan kunt u contact opnemen met OZO. Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder. 

1.3 Medicatie

Alle Horizonscholen werken volgens het protocol medicijn beheren en beschikbaar stellen. Wanneer uw kind bij ons op school start en uw kind medicijnen gebruikt, vragen wij u om schriftelijke toestemming zodat wij aan uw kind medicatie beschikbaar mogen stellen. Het is van groot belang voor het welzijn van uw kind dat u elke verandering in de medicatie direct doorgeeft aan de school. Onze medewerkers dragen zorg voor het geven van de voorgeschreven medicatie op de goede wijze en/ of op het juiste tijdstip. Als uw zoon of dochter zelf in staat is de medicatie te nemen, zien onze medewerkers erop toe dat uw zoon/ dochter dit conform het voorschrift zelf doet.

1.4 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/opvoeder(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw kind gebruik van taxivervoer van en naar school? Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.5 Ouderbijdrage, schoolreis en stedentrip

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals Sinterklaas, kerstviering, activiteiten en feesten. Voor het schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op €30,00. Wij verzoeken u de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken op De ouderbijdrage van € 30,00 kunt u overmaken op: Bankrekeningnummer NL20RABO0122739906 t.n.v. St. Horizon Kesper College Gouda, o.v.v. ouderbijdrage, naam & klas van uw kind. Voor het gebruik van een kluisje vragen wij als school een borg van 10 euro die de leerling aan het eind van het jaar terugkrijgt bij het inleveren van de sleutel. Het Kesper College behoudt zich het recht de kluisjes een aantal keren per schooljaar op spullen en middelen en materialen te controleren. Voor de stedentrip en het schoolreisjes worden apart kosten in rekening gebracht. U ontvangt hierover informatie van de mentor. Wij werken met het Boekenfonds van Van Dijk. Uitleg hierover ontvangt u van de mentor als uw kind op school komt.

1.6 Vervoer van en naar school

Het vervoer van en naar school gebeurt op eigen gelegenheid of per taxi. De gemeente waar uw kind staat ingeschreven bepaalt of uw zoon/ dochter voor vervoer in aanmerking komt en hoe dit geregeld is. De gemeente betaalt dit vervoer en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer. Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Het verzoek voor het vervoer moet u zelf bij de gemeente indienen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.  Komend jaar wil het Kesper College een pilot doen met Arriva door met leerlingen een lesprogramma te introduceren met beter overweg en onderweg met je OV. Het programma heet OV4U.

1.7 Rookbeleid

Horizon heeft drie uitgangspunten geformuleerd voor het rookbeleid op en rond de scholen:

  • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
  • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
  • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.8 Schoolvakanties en studiedagen

Schoolvakanties Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021 Kennismaking ouders en leerlingen: dinsdag 1 september 2020, van 10.00 tot 11.00 uur Eerste schooldag: woensdag 2 september 2020 Herfstvakantie: maandag 19 oktober 2020 t/m  vrijdag 23 oktober 2020 Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m  vrijdag 1 januari 2021 Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021 Meivakantie: maandag 26 april 2021 – 07 mei 2021 Zomervakantie: maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 27 augustus 2021 Extra vrije dagen:   Sinterklaas: vrijdag 4 december 2020, leerlingen om 12.00 uur uit Goede Vrijdag 2021: geen vrije dag Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021 Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021 Afsluiting schooljaar 2020-2021: laatste lesdag leerlingen vrijdag 9 juli 2021 Studiedagen 2 februari 2021

Volgende pagina

2. De school en de organisatie