2. De school en de organisatie

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs bestaat uit diverse zorglocaties met een eigen onderwijsvoorziening in Zuid-Holland en Gelderland en 17 zelfstandige scholen in Zuid-Holland voor speciaal basis onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Het Kesper College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We verzorgen onderwijs voor ongeveer 200 leerlingen van 12 tot ongeveer 18 jaar. Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. Op het Kesper College kijken we anders naar het onderwijsproces. De leerling is bij ons leidend in zijn/haar eigen onderwijsproces en ontwikkeling. Het arrangement is erop gericht dat de leerling regie pakt over zijn eigen leven. De school wil dan ook het paradigma van 'de docent is leidend' veranderen in 'de leerling is leidend'. In dit ontwikkelproces wordt de leerling gesteund en gestimuleerd door docenten en ouders/opvoeders.  De school heeft een kernafdeling en een afdeling met arrangementen. Op de kernschool volgen leerlingen lessen bij vakdocenten in een 45 minuten rooster en wisselen daarbij van klas.  De eerstejaarsklassen krijgen vakonderwijs in een eigen klas en leren gedurende het jaar hoe zij de lessen in andere klassen kunnen volgen. Leerlingen die gebruik maken van arrangementen hebben les in eigen klassen en gaan, zodra mogelijk, les volgen op de kernschool. Leerlingen hebben elke dag, aan het begin en einde van de dag, een mentormoment waarin zaken als eigen doelen, huiswerk en individuele gesprekken aan de orde kunnen komen.  De school werkt met pedagogisch medewerkers die op verschillende wijzen ondersteunen. Dit varieert van implementatie van leerdoelen, benaderingswijze van leerlingen tot het ondersteunen in de klas of het geven van trainingen.

2.2 Visie en doelen

Het Kesper College is een LeaderInMe school met als doel om een Covey school te worden. Het Kesper College wil jongeren opleiden tot zelfstandige individuen die zich staande kunnen houden in onze ingewikkelde maatschappij. We willen daarom jongeren (en hun ouders) helpen om regisseur te worden van hun eigen leven. Hiervoor gebruiken wij de methode 'The Leader In Me' (TLIM), gebaseerd op de '7 Gewoonten' van de Amerikaan Covey. Leerlingen worden hierin uitgedaagd om hun talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen. Ze worden ook medeverantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. Zij leren zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. Niet alleen de medewerkers van het Kesper College zijn getraind in de '7 Gewoonten' van TLIM. Ook ouders worden hierin getraind. Ouders en docenten hebben een gelijkwaardige verantwoordelijkheid om de '7 Gewoonten' voor te leven, uit te leggen en toe te passen in het dagelijks leven. 7 Gewoonten van effectieve mensen Het uitgangspunt van TLIM is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door (zelf) leiderschap te tonen. Hoewel de wereld niet maakbaar is, kun je leerlingen wel de gewoonten meegeven waarmee zij leren om zichzelf te ontwikkelen. Daarmee worden zij minder afhankelijk van de wereld om hen heen en kunnen zij zelf de regie nemen. Covey omschrijft 7 eigenschappen (gewoonten) die mensen succesvol maken:

 1. Wees proactief (vooruitziend) – Neem de verantwoordelijkheid;
 2. Begin met het eind in gedachte – Omschrijf je missie en je doelen;
 3. Belangrijke zaken eerst – Doe de belangrijkste dingen eerst;
 4. Denk win-win – Ga ervan uit dat iedereen kan winnen;
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden – Luister (écht) naar mensen;
 6. Synergie (versterkende samenwerking) – Als je samenwerkt, bereik je meer;
 7. Houd de zaag scherp – Vernieuw jezelf regelmatig.

Anders kijken Vanuit het gedachtegoed van TLIM kijken wij anders naar het onderwijsproces. Er vindt een verschuiving plaats waarbij niet langer de docent, maar de leerling leidend is in zijn/haar eigen onderwijsproces en ontwikkeling. Dat is een grote omslag en vraagt in de basis een compleet andere benadering van jongeren door ons als professionals en ouders. Veel jongeren zijn bijvoorbeeld gewend dat alles gefaciliteerd wordt en dat ze zelf vooral kunnen mopperen als het even niet gaat zoals ze hadden gedacht. In de oude situatie droeg de school hier actief aan bij door hier steeds in mee te gaan.  Zoals gezegd moeten leerlingen zelf regie gaan pakken en verantwoordelijk worden voor het slagen van de schoolperiode. Toetsen inhalen/herkansen, extra hulp krijgen bij een moeilijk vak, huiswerk plannen, toetsen inplannen, de jongeren gaan hier zelf, met coaching van ouders en docenten, actief mee aan de slag. Denktank Met behulp van een TLIM-Denktank gaat het Kesper College TLIM implementeren en verankeren in de dagelijkse gang van zaken en in de lessen. De Denktank bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers van school. De Denktank bewaakt het proces, stelt plannen op om het proces mogelijk te maken en omschrijft hoe ervoor gezorgd wordt dat de plannen worden uitgevoerd. Bovendien bewaakt de Denktank dat de veranderingen geborgd worden. Hierbij worden steeds anderen van buiten de Denktank betrokken. 2020-2021 Covey In de Denktank is besloten om een aantal plannen op te stellen waarmee het Kesper College kan door ontwikkelen tot een volwaardige Covey-school. In 2021 zullen wij de aanvraag doen om gecertificeerd te worden. Van 'leerkracht is leidend' naar 'leerling is leidend' Uiteindelijk is het hele traject erop gericht dat de leerling de regie pakt over zijn eigen onderwijsproces en leven.Wij willen dan ook het paradigma van docent is leidend veranderen in leerling is leidend. De overkoepelende doelstelling voor alle activiteiten is: Leerlingen tonen initiatief ten aanzien van hun eigen leerproces, hierbij gesteund en gestimuleerd door de docenten en de ouders. Dit initiatief blijkt bijvoorbeeld uit het volgende:

 • Leerlingen vragen actief om hulp
 • Leerlingen bedenken oplossingen voor 'problemen' (bijvoorbeeld: inhalen toetsen, huiswerk weten, actie vragen wat er gemist is als een leerling iets heeft gemist. Of (nog mooier) actief aanbieden om te helpen als een klasgenoot iets heeft gemist)

Slotgedachte We staan aan het begin van een mooi en spannend proces en werken met passie en enthousiasme naar ons uiteindelijke doel: Een school die voor en van leerlingen is. Voor verdere informatie kunt u kijken op de website van het Kesper College (visie).

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden. Het SOP kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband. In het schooljaar 2020-2021 vindt een update plaats van het bovengenoemde plan. Voor de plaatsing op een VSO-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij een VSO school. Kijk voor meer informatie op: https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen.

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Al onze scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar. Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. 

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Op het Kesper College is dit Mw. Willemse. Wij hebben een TON-team voor nazorg bij incidenten, waarvan Dhr. van Hoeven het aanspreekpunt is.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein e.d.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

Op school werken we volgens de Veilige School methode, gebaseerd op de SAFE methodiek:

 • Schoolomgeving
 • Aantrekkelijk onderwijs
 • Fysieke omgeving
 • Externe samenwerking

De volgende zaken melden we bij de politie:

 • Wapenbezit en bezit van drugs
 • Seksuele intimidatie
 • Sexting en ander strafbaar online gedrag
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden
 • Discriminatie
 • Radicalisering

Daarnaast hebben we als school ook een samenwerkingsovereenkomst met de politie voor het preventief fouilleren en houden van kluisjescontroles.  Het Kesper College  heeft een veiligheidscertificaat voor de veilige school. In samenspraak met het team, ouders en leerlingen willen wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Daarom hebben we afspraken met de wijkagent gemaakt om een aantal keren per jaar op school te komen.

2.6 Onze samenwerkingspartners

Wij werken o.a. samen met de onderstaande professionals en organisaties.   Het samenwerkingsverband Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en maken alle scholen deel uit van een samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband moet er passend onderwijs geboden worden voor iedere leerling. In de regio wordt er intensief samengewerkt met de reguliere scholen om te zorgen dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de overgang van en naar onze school. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van elkaars expertise.   Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals Jeugdbescherming, Stichting Mee, Enver jeugd en opvoed hulp, Curium, Centrum voor Jeugd en Gezin, SARR, Yulius, GGZ rivierduinen, Brijder verslavingszorg.

Stagiaires  Regelmatig zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig. Zij krijgen ruimte om onderzoek te doen, stage-opdrachten uit te voeren en/ of extra ondersteuning te bieden in de klas of aan leerlingen. De school is eveneens stageplek voor docenten in opleiding, gedragswetenschappers en social work. Veilig Thuis en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.   Vermoeden loverboy-/mensenhandel problematiek  Bij een vermoeden van mensenhandel of loverboy problemen wordt dit met u of uw kind (16+) besproken en wordt schriftelijke toestemming gevraagd om te melden bij CoMensha.

2.7 Speerpunten

 • Van leader in me naar Coveyschool
 • Communicatie met ouders
 • Talent en creativiteit
 • Verbouwing en nieuwbouw

Volgende pagina

3. Ons onderwijs