3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB). besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Drie keer per jaar ontvangt uw zoon/dochter een overzicht van zijn/haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Het rapport wordt met u als ouder(s)/opvoeder(s) en de leerling zelf besproken tijdens de rapportavond. Ons onderwijsaanbod richt zich op uitstroombestemming MBO, HBO en universiteit. We bieden leerlingen de mogelijkheid deel te laten nemen aan het staatsexamen VMBO-TL, HAVO of VWO.  Opleidingsniveau 

  • VMBO TL-aanbod binnen de school is: Zorg en Welzijn, Economie en Techniek
  • HAVO-aanbod binnen de school is: Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek
  • VWO-aanbod binnen de school is: Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek

Stage  De leerlingen 4 VMBO-TL, 5 HAVO en 6 VWO kunnen stage lopen. Het hoofddoel is leerlingen tijdens hun schooltijd kennis laten maken met de samenleving en daaraan een onbetaalde bijdrage leveren. Een stage in de directe leef-, en woonwereld geniet de voorkeur. De leerlingen kunnen op maat een aantal uren stage lopen. De school monitort met de leerling en de stage aanbieder de inhoud van de stage. Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling. Het onderwijs op het Kesper College wordt gegeven via het gelijke dagen model van 8.30 uur tot 14.15 uur.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

Het Kesper College is een VSO-school die als doel heeft om iedere leerling een diploma te laten behalen. De leerlingen die op onze school instromen hebben echter een onderwijsachterstand en/of hiaten in hun leerontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de schoolcarrière van een leerling begint bij het opbouwen van vertrouwen in zichzelf en de school.  Didactisch gezien resulteert de onderwijsachterstand er soms ook in dat een leerling meer tijd nodig heeft om een diploma te behalen. Wij hebben ook hart voor leerlingen die de schoolgang op willen/moeten bouwen. Helaas zorgt de praktijk er soms voor dat zorg boven onderwijs staat of dat er in het belang van de leerling voor gekozen wordt in te zetten op een lager niveau. De examenanalyse wijst uit dat de school, als gemiddelde van alle niveaus een slagingspercentage van 61% heeft behaald. Dit heeft o.a. te maken met de mogelijkheid om in het speciaal onderwijs gespreid examen te doen. Mocht het namelijk zo zijn dat het niet haalbaar is om in één jaar een compleet diploma te behalen, kan het examen middels deelcertificaten verspreid worden over twee jaar.  In het schooljaar 2018/2019 hebben er op Het Kesper College veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Allereerst werd de tweede verdieping  verbouwd, waardoor een aantal klassen op een andere locatie onderwijs ontvingen. Hiernaast vond er door allerlei omstandigheden een forse wisseling en/of aanname van nieuwe medewerkers plaats. In het schooljaar van 2019-2020 is er een start gemaakt met een schoolbrede leerstofjaarplanning. Mede door de aangepaste CAO, zijn wij in staat steeds meer tweede- en eerstegraads docenten aan te nemen. Doordat er hiernaast meer medewerkers in vaste dienst zijn en er eenduidiger gewerkt wordt, hopen wij ons nog meer te professionaliseren en te kunnen anticiperen op de brede onderwijs vraag.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school