4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school

Horizon hecht veel waarde aan een goed contact tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school; uit diverse onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking een positieve bijdrage levert aan de leerresultaten van leerlingen. Hieronder leest u hoe wij vanuit de school de samenwerking met u willen vormgeven.

4.1 Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek zal door een lid van het CvB de samenwerkingsovereenkomst besproken. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de manier van samenwerken en over ieders verantwoordelijkheden binnen die samenwerking. Een geregeld contact wordt op prijs gesteld, dit kan in een persoonlijk gesprek maar ook per telefoon of per mail.

4.2 Ouderbijeenkomsten

In de jaarplanner staan een aantal bijeenkomsten gepland om individueel over uw kind te praten.  We hechten veel waarde aan uw komst omdat we op deze manier gezamenlijk de beste bijdrage leveren aan de leerresultaten van uw kind.

4.3 Ondersteuning voor ouders

Op school worden oudercursussen gegeven die 'Persoonlijk Meesterschap' heten. Ook is het mogelijk individuele ondersteuning te krijgen van de maatschappelijk deskundige van de school als u vragen heeft over het gedrag of het leren van uw kind. Voor in deze gids vindt u de contactgegevens van de school, waar u kunt vragen naar de maatschappelijk deskundige Dhr. Peek.

4.4 Leerlingenraad en Denktank

Het Kesper College heeft een leerlingenraad en een Denktank voor leerlingen. Zij hebben inspraak en denken mee in bepaalde zaken. Met deze raden bespreken we welke zaken er binnen de school spelen en maken we met elkaar een plan om zaken op te starten, te monitoren en te evalueren.  De leerlingen komen zelf met plannen en ideeën om samen verantwoordelijk te zijn voor de school. De Denktank is met name bezig met de zaken die spelen binnen Covey gerelateerde zaken.

4.5 Medezeggenschap

De Horizon-scholen binnen het cluster VSO (voorgezet speciaal onderwijs) hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De MR is samengesteld uit ouder(s)/opvoeder(s) en medewerkers. Namens het team van het Kesper College nemen Dhr. van Bodegom en  Dhr. Van Katwijk  deel, namens de ouders is er momenteel een vacature. De MR heeft instemmings- en adviesrecht op de betreffende VSO-locaties. Horizon heeft ook een Bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die regelmatig met de bestuurder over algemene beleidszaken overlegt. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van ouder(s)/opvoeder(s) en medewerkers van de medezeggenschapsraden op schoolniveau. Voor meer informatie over deelname aan de MR of GMR kunt uw contact opnemen met de schooldirecteur.

4.6 Expertpanel

Het expertpanel (altrahorizononderwijs.nl/over-ons) bestaat uit ouder(s)/ opvoeder(s) van de jeugdigen die bij Horizon onderwijs of zorg ontvangen. Het panel komt maandelijks bij elkaar en voorziet de bestuurder van inzichten en input over de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg. Voor meer informatie over deelname aan het expertpanel kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Het Kesper college heeft een Ouderpanel waarin ouders met de schooldirecteur kijken naar relevante zaken en bespreken het beleid van de school. De ouders van het panel houden de andere ouders op de hoogte middels een verslag op de website van het Kesper College. Momenteel nemen er 6 ouders deel aan het panel. Op de schoolwebsite vindt u een korte impressie.

4.7 Vertrouwenspersoon

Als u zaken vertrouwelijk wilt bespreken, kan dit met de schoolvertrouwenspersoon van de school. De vertrouwens persoon behartigt de belangen van ouder(s)/ opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag en begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Wij nemen klachten serieus en gebruiken uw op- en aanmerkingen om de dagelijkse gang van zaken binnen de school te verbeteren. Binnen het Kesper College is Dhr. T. Vos de vertrouwenspersoon leerlingen. Hij is te bereiken via e-mailadres: Ton.Vos@horizon.eu.

4.8 Vertrouwensinspecteur

Ouder(s)/ opvoeder(s), leerlingen, docenten, schoolbesturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Alle werkdagen tussen 08.00-17.00 uur is de vertrouwensinspecteur bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

4.9 Klachtenbehandeling

Ondanks goede intenties van beide kanten kan het zijn dat we het samen niet eens worden. Bijvoorbeeld als u vindt dat u onvoldoende gehoord wordt in uw overleg met de leerkracht van uw kind, de schoolleider of de onderwijsdirecteur. Wanneer u een meningsverschil of een klacht wilt melden verzoeken wij u de volgende stappen te nemen:

  • U legt uw probleem voor bij de schooldirecteur. De schoolmaatschappelijk deskundige van de school kan hierin op aanvraag bemiddelen.
  • Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt, kunt u een gesprek met de regiodirecteur aanvragen.
  • Toch kan het gebeuren dat we het samen niet eens worden en kunt u een gesprek met de bestuurder aanvragen. U kunt dit doen door een email te sturen naar servicebalie@horizon.eu.
  • Als dit alles niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt u een officiële klacht indienen. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld die terug te vinden is op altrahorizononderwijs.nl/klachten.

Horizon is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Een officiële klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij Stichting GCBO worden ingediend. Een klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie. Binnen vijf werkdagen wordt schriftelijk meegedeeld dat de klacht wordt onderzocht. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt een hoorzitting van de klachtencommissie plaats of een gesprek met het bevoegd gezag (de bestuurder) van Horizon (afhankelijk van waar de klacht is ingediend). Het bevoegd gezag van Horizon is te bereiken via: Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam. De Klachtencommissie van de GCBO is te bereiken via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070 386 16 97, fax 070 302 08 36 e-mail info@gcbo.nl. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Volgende pagina

5. Privacy