6. Leerplicht, verlof en verzuim

Op het Kesper College kunnen leerlingen van 12 tot en met 20 jaar onderwijs volgen. Er is de mogelijkheid om die verblijfsduur te verlengen als dit de kansen op een diploma of een arbeidsplek vergroot. De school moet dan ontheffing aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs.

Samenwerken versterkt Elke jeugdhulporganisatie is anders en heeft een eigen visie. Toch hebben we één duidelijke overeenkomst: we ondersteunen jongeren en hun ouders in het grip krijgen op hun eigen leven. Daarom werkt Horizon nauw samen met andere jeugdhulp- en onderwijsorganisaties. Om ervoor te zorgen dat de zorg rondom een kind of gezin zo goed mogelijk wordt georganiseerd. Leerlingen zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Leerlingen tussen 16 en 18 jaar, zonder startkwalificatie, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie betekent (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Met deze kwalificatieplicht wordt de leerplicht tot de dag dat de leerling de startkwalificatie heeft of de dag dat de leerling 18 wordt. Verder geldt dat de school zich moet houden aan de vastgestelde onderwijstijd. Er zijn verschillende maatregelen die gehanteerd worden om hieraan te kunnen voldoen. Op de website leest u hoe wij dit doen op school.

6.1 Onderwijstijd

Uw kind volgt op jaarbasis ongeveer 1000 uren onderwijsuren. Als het niet lukt om aan deze jaarlijks gestelde onderwijstijd te komen, wordt in het ontwikkelingsperspectief aangegeven hoe dit komt en hoe we, in overleg met u en uw kind, zo spoedig mogelijk naar een volledige lesweek per week toe kunnen werken. De school is verplicht hier melding van te maken bij Leerplicht en de Inspectie van het Onderwijs.

6.2 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

U kunt vrijstelling vragen van deelname van uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten op school. Alle leerlingen moeten in principe aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deelnemen.  Het bestuur van Horizon bepaalt op welke gronden vrijstelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteit er voor in de plaats komt.

6.3 Afwezig en niet op school

Als uw kind niet op school kan komen, bent u als ouder(s)/ opvoeder(s) verplicht dit aan de school te melden. Dit kan telefonisch vóór schooltijd of via het verzuim mailadres. Als uw kind afwezig is zonder afmelding nemen wij in de ochtend contact met u op.

6.4 Te laat komen

De school maakt gebruik van de 3-6-9 regeling. Dit houdt in dat na 3 keer te laat komen verzuimcoördinator Dhr. Vos met u contact opneemt. Na 6 keer en na 9 keer krijgt u een brief en/of een uitnodiging voor een gesprek op school. Via het meldloket van DUO (dienst uitvoering onderwijs) wordt leerplicht ingeschakeld.  Na 15 keer te laat zal leerplicht een gesprek met leerling en ouders(s) / opvoeder(s) arrangeren. School is verplicht een verzuimmelding binnen 5 dagen via het meldloket van DUO te doen als het gaat om verzuim van 16 uur in een periode van 4 weken. Hiervoor verwijzen  wij naar het verzuimprotocol op de website.

6.5 Extra vakantie

De school mag buiten de afgesproken vakanties leerlingen geen vrij geven om op vakantie te gaan. Dat geldt ook voor een eventuele vakantie naar het land van herkomst en een paar dagen voor een vakantie om ‘de drukte voor te zijn’. De enige uitzondering op deze regel doet zich voor als één van de ouder(s)/ opvoeder(s) wegens zijn/ haar beroep niet met het gezin op vakantie kan in de gebruikelijke vakantieperiode. Mocht dit op uw situatie van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek indienen bij de schooldirecteur.

6.6 Extra verlof

Voor sommige bijzondere dagen waarop u uw kind thuis wilt houden kunt u extra verlof aanvragen bij de schooldirecteur. Dat kan bijvoorbeeld voor erkende religieuze feestdagen of gewichtige omstandigheden met betrekking tot familie, zoals:

  • ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie
  • huwelijk, 12 ½, 25, 40 en 50 jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea
  • verhuizing
  • gezinsuitbreiding

Aan deze extra verlofdagen is een maximum van tien dagen per schooljaar vastgesteld. Zijn er meer dagen nodig dan kunt u een verzoek indienen bij de Afdeling Leerlingzaken van de gemeente. De leerplichtambtenaar beslist hierover. Een dergelijk verzoek wordt slechts bij zeer hoge uitzondering toegewezen.

6.7 Weglopen

Soms verlaat een leerling het gebouw en/ of het schoolterrein zonder toestemming. Meestal wordt er snel contact gemaakt met de leerling en is hij/ zij snel weer terug op school. Wanneer dit niet het geval is en het uw kind betreft, wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Samen met u kijken we welke actie al dan niet zal worden ondernomen. Afhankelijk van de reden tot weglopen, de gesteldheid van uw kind en eventuele eerdere ervaringen met wegloopgedrag van uw kind, kan tot een specifieke aanpak worden besloten.

6.8 Time-out, naar huis sturen, schorsing en verwijdering

Op de locatie zijn regels en afspraken opgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst staan deze regels en afspraken uitgelegd. Het kan zijn dat uw kind zich niet houdt aan de regels en afspraken die op school gelden. Hier volgen, in respectievelijke volgorde, de stappen die dan genomen worden: een time-out, naar huis sturen, schorsing en verwijdering.  Voor meer informatie kunt u het volledige protocol opvragen bij de schooldirecteur.

Volgende pagina

7. Speciaal onderwijs bij Horizon