Bijlage: Functies en taken binnen de school

Regiodirecteur

Is eindverantwoordelijke voor de algehele gang van zaken, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel voor de VSO onderwijs-locaties van Horizon.

Schooldirecteur

Is op de locatie verantwoordelijk voor het onderwijs en het team. Hij/ zij is voorzitter van de Commissie voor Begeleiding (CvB) en het management team (MT).

Commissie voor Begeleiding (CvB)

Dit team heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedere leerling op de school zich maximaal kan ontwikkelen. De commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van leerlingen. Zij adviseert ook over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs.

Docent

Is de eerste verantwoordelijk voor de didactische en pedagogische begeleiding van de leerlingen.

Pedagogisch medewerker

Begeleidt docenten op pedagogisch vlak, adviseert en ondersteunt in klassen, geeft training en voert individuele gesprekken met leerlingen. 

Stagebegeleider

Voert gesprekken met leerlingen en externe instanties voor vervolgtrajecten.

Conciërge

Verzorgt de praktische taken binnen de school, variërend van technisch- tot huishoudelijke taken. Ontvangt bezoek, kan werken met ict programma’s. werkt nauw samen met allerhande personeel en schoonmaakbedrijf.

Intern begeleider

Ondersteunt en adviseert de docenten. Is verantwoordelijk voor de didactische toetsen en de leerlingvolgsystemen, zoals het Cito. Is lid van de CvB en MT.

Gedragswetenschapper

Ondersteunt en adviseert de docenten. Is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte diagnostiek. Is lid van de CvB en MT..

Schoolmaatschappelijk deskundige

Brengt de schoolsituatie en het sociale netwerk van het kind met elkaar in contact. Heeft een begeleidende maar ook verwijzende taak. Tevens maakt de schoolmaatschappelijk deskundige onderdeel uit van het preventieteam. Is lid van de CvB en MT.

Vakleerkracht gym

Verzorgt het vak gymnastiek en geeft trainingen.

Administratief medewerker

Verzorgt verschillende administratieve taken binnen de school.

Technisch onderwijs assistent

Werkt samen met docenten en leerlingen. Ondersteunt bij de praktijklessen, levert input, voert kleine reparaties uit en controleert apparatuur.

Vertrouwenspersoon

Behartigt de belangen leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag. Begeleidt hen bij een eventuele formele klachten. Levert een actieve bijdrage aan een sociaal en veilig schoolklimaat.

Anti-pest coördinator

Ondersteunt mentoren, heeft inbreng tijdens mentorlessen, voorziet medewerkers, leerlingen en ouders van de nodige informatie over pesten. En hanteert het respectprotocol..

Secretaresse

Voert agenda beheer, bereid vergaderingen voor en beheert projecten, voert zelfstandig administratieve werkzaamheden uit en stuurt de administratie aan.

Verzuimcoördinator

Dringt het verzuim terug, monitort en voert gesprekken met leerlingen, draagt zorg voor rapportage naar de schooldirecteur.

TON team

Ondersteunt leerlingen, personeel bij incidenten en calamiteiten. Evalueert , monitort en stelt plannen bij.

Schoolarts

Voert periodiek of op aanvraag medisch onderzoek uit. Is lid van de CvB.

Volgende pagina

Contact