2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met complexe problemen te begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Het Midgaard College is een cluster 4 voorziening voor Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen de Jeugdzorgplus voorziening Midgaard van Horizon. Dit betekent dat de jongeren die binnen Midgaard zijn geplaatst onze school bezoeken. De school biedt onderwijs aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar met complexe leer- en/of gedragsproblematiek. Deze problematiek speelt op alle levensdomeinen: thuis, op school en in de vrije tijd. De complexiteit is zo prominent aanwezig dat plaatsing binnen een setting voor gesloten jeugdzorg nodig is. Dit om te werken aan een realistisch toekomstperspectief. Jongeren worden bij Midgaard aangemeld met een Machtiging Gesloten Jeugdzorg, een besluit van de kinderrechter op verzoek van de Jeugdbescherming.

2.2 Visie en doelen

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren, waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen, kan hij/ zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

2.3 Kwaliteitsbewaking

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle onze scholen worden tevens getoetst aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar.  Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. Mocht u ondanks onze inspanningen vragen of opmerkingen hebben over de kwaliteit van ons onderwijs, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager.

2.4 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid, gebaseerd op de Horizon visie op veiligheid, dat is verankerd in het dagelijkse beleid. Het beleid bestaat uit een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De medewerkers spelen een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Hiervoor volgen de medewerkers regelmatig trainingen. Incidenten worden geregistreerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en om ervan te leren. Alle Horizonscholen hebben een anti-pestcoördinator die als aanspreekpunt en belangenbehartiger van leerlingen en ouder(s)/opvoeder(s) actief is. Deze is, samen met alle collega’s in de school, verantwoordelijk voor het voorkomen van incidenten, de veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen op school.

2.5 Onze samenwerkingspartners

Het Midgaard College streeft naar een goede samenwerking met diverse organisaties en instellingen. Met het Mondriaan, Albeda College en het Zadkine is contact gelegd voor de doorstroom van onze leerlingen. We hebben op casusniveau contact met elkaar. Tevens hebben we goed contact met veel scholen van herkomst met wie wij een intensieve samenwerking onderhouden om er voor te zorgen dat de leerling bij terugkeer zo min mogelijk leerachterstanden heeft opgelopen. Daarnaast onderhouden we contacten met:

 • Leerplicht Rotterdam, leerplicht Den Haag
 • Samenwerkingsverbanden
 • Andere Horizonscholen

2.6. Speerpunten

 • Onderwijs sluit aan bij de Jouwzorg methodiek en ondersteund leerlingen bij het maken keuzes.
 • We werken intensief samen met externe scholen en leerlingen blijven zoveel mogelijk ingeschreven staan op school van herkomst of school van toekomst.
 • De communicatie met ouders/opvoeders loopt goed en ouders/opvoeders voelen zich betrokken bij het onderwijs.
 • Door de keuze voor een digitale methode en het verbeteren van de didactische vaardigheden van de docenten verbeteren wij ons onderwijs.

Veiligheid Onderwijs in een gesloten setting vraagt om een veilige school met soms ook extra maatregelen op veiligheidsgebied. Naast een veilige school willen we vooral ook een school zijn waar het prettig is om te vertoeven en waar leerlingen en docenten zich thuis voelen. Onderwerpen op onze agenda:

 • Afstand/nabijheid (professioneel handelen)
 • specifieke aandacht voor sociale veiligheid op school en in de klas
 • Incidentafwikkeling
 • Leer/leefklimaat
 • Seksualiteit en intimiteit

Verbinding binnen/buiten Komend schooljaar zullen de contacten met buitenscholen, samenwerkingsverbanden en stageplekken worden bestendigd en zo mogelijk uitgebreid. Tevens is het de wens meer mensen van buiten de school in de school te halen voor bijvoorbeeld workshops ed. Het investeren in contacten met ouders staat op onze aandachtspuntenlijst. Komend jaar zullen we investeren in meer ontmoetingen met elkaar. 48 weken onderwijs/educatief programma Het Midgaard college is 4 weken per jaar gesloten. De leerkrachten hebben echter, op de  zomervakantie na, de reguliere schoolvakanties. De weken dat de school open is en de leerkrachten afwezig, wordt een educatief programma aangeboden. De twee weken vóór en na de zomersluiting van twee weken, is een deel van de leerkrachten aanwezig en wordt een educatief programma geboden.

Volgende pagina

3. Ons onderwijs