3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. Leren door doen neemt een belangrijke plaats in. In ons onderwijsaanbod sluiten we waar mogelijk aan bij het regulier onderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling, van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden.

3.1 Perspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naar toe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Door het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te koppelen ontstaat een ontwikkelingslijn.  Dit ontwikkelingsperspectief biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind. Daarnaast is het een geschikt hulpmiddel om samen met u en uw kind te bespreken. De geformuleerde doelen worden gedurende het schooljaar regelmatig geëvalueerd en met ouder(s)/ opvoeder(s) besproken wanneer het perspectief wijzigt. Als het ontwikkelingsperspectiefplan ongewijzigd blijft, wordt dit minimaal eens per jaar met u besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod richt zich op het niveau van praktijkonderwijs tot en met VMBO. Door differentiatievormen in het leren worden de verschillende uitstroomprofielen gerealiseerd en haalt de school het maximale uit alle leerlingen. Het onderwijsaanbod op het Midgaard College richt zich met name op de uitstroombestemming arbeid en vervolgonderwijs (waaronder MBO). NB: in een enkel geval komt uitstroom naar dagbesteding voor. In het kader van perspectief wordt altijd ook gekeken of de jongere na het verblijf terug kan stromen naar de school van herkomst. De school streeft ernaar zo veel mogelijk samen te werken met de school van herkomst. Daarnaast besteedt de school veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de jongere. In de wet is vastgelegd dat scholen actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van participatie, deelname aan de maatschappij en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Binnen de school wordt hier in de verschillende leergebieden aandacht aan besteed. De leerling volgt vanaf de start op de locatie de leerweg die aansluit bij zijn of haar didactisch niveau. 

3.3 Toetsen

Wij volgen uw kind vanaf het moment dat hij/ zij op onze school start, tot twee jaar na vertrek van onze school. We kijken hierbij naar de leerresultaten op zowel didactisch- als op sociaal en emotioneel gebied. Dit gebeurt met behulp van de verschillende toetsen.  Een leerling krijgt een toets bij binnenkomst waarmee het instapniveau wordt bepaald. Voor uitstroom naar een andere school krijgt de leerling dezelfde toets om vast te stellen wat de leeropbrengsten zijn. Alle resultaten en bijzonderheden worden bijgehouden in SOMToday. 

3.4 Rapporten

Is het verblijf van uw kind op Midgaard langer dan drie maanden, dan kan het een rapport krijgen. Ervan uitgaande dat het gemiddelde verblijf van een leerling niet langer is dan drie maanden, geven wij geen rapporten uit.

3.5 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn of haar didactische en emotionele ontwikkeling. 

3.6 Analyse van de onderwijsresultaten

69% Stroomt uit conform OPP. We zijn afhankelijk van veel factoren welke van invloed zijn op de uitstroom. Een wijziging van uitstroom betekent niet altijd een negatief resultaat.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school