5. Privacy

Privacy is een belangrijk goed, daarom besteden we hier aandacht aan in ons  kennismakingsgesprek, zodat u weet hoe Horizon omgaat met de privacy van u en uw kind.

5.1 Toestemming

Zowel in de zorg als het onderwijs heeft Horizon soms te maken met ouder(s)/ opvoeder(s) die niet zelf het gezag hebben over hun kind. Als u als ouder niet zelf het gezag heeft, heeft de school voornamelijk contact met de voogd van uw kind als het gaat om privacy of een toestemmingsverklaring. We vragen toestemming aan de ouder(s) met gezag de voogd en/of de leerling:

  • als er nader onderzoek gewenst is. Alle onderzoeksgegevens kunnen door de leden van de CvB tijdens een CvB overleg besproken worden.
  • voor het verstrekken en opvragen van informatie aan derden[1].

[1] Als er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel kan Horizon in bepaalde gevallen wel gehouden zijn om de gezinsvoogdijwerker of de voogd, ook zonder toestemming van de ouder(s) en/of het kind, informatie te verstrekken.

5.2 Foto’s en filmopnamen

Voor interne en externe doeleinden, zoals bijvoorbeeld in de schoolnieuwsbrief, de website, een filmpje of een magazine, wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan ouder(s)/ opvoeder(s) of de voogd. Wilt u uw toestemming intrekken, loop dan even langs bij de afdelingsmanager. We vragen u en uw kind de privacy van andere leerlingen en hun ouder(s)/ opvoeder(s) te respecteren en terughoudend te zijn in het fotograferen en/ of filmen van kinderen en ouder(s)/ opvoeder(s) in en rond de school. Horizon kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor publicaties van ouder(s)/ opvoeder(s) en leerlingen op social media.

5.3 Internetgebruik en social media

Internet en social media zijn in de huidige maatschappij niet meer weg te denken. Horizon vindt het belangrijk dat leerlingen online vaardig zijn en veilig gebruik maken van internet en social media, daarom besteden we hier aandacht aan op school. Als u vragen heeft over het gebruik van internet en of social media, thuis of op school, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager.

5.4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Beide ouders hebben ouderlijk gezag Hebben u en uw (ex-)partner beiden het ouderlijk gezag over uw kind, dan heeft de school een actieve plicht om u beide dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie te geven. Wij stellen het op prijs als u beiden aanwezig bent bij de gesprekken op school. In overleg met de schoolleider kan daarvan worden afgeweken en kunnen individuele gesprekken plaatsvinden. Ouder zonder ouderlijk gezag Een ouder zonder gezag heeft recht op belangrijke informatie over het kind, zoals schoolprestaties, maar dit geldt alleen als het belang van het kind hiermee niet wordt geschaad. De ouder zonder gezag moet hier zelf om vragen. De school maakt vóór het verstrekken van informatie een afweging tussen het belang van de ouder(s) en van het kind. Een ouder zonder gezag heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind.

5.5 Dossiervorming en recht op inzage

Voor elke leerling wordt een leerlingdossier samengesteld. In het dossier worden persoons-en onderwijsgegevens vastgelegd zolang uw kind onderwijs bij ons volgt (denk hierbij aan het perspectiefplan en toets-scores). Bij leerlingen jonger dan 16 jaar heeft een ouder met gezag, namens de leerling, recht op inzage in het leerlingdossier.  Leerlingen van 16 jaar en ouder hebben zelf recht op inzage in hun leerlingdossier. Zij kunnen toestemming voor inzage aan de ouder met gezag weigeren. De Inspectie van het Onderwijs heeft altijd toegang tot dossiers. Medewerkers van Horizon die betrokken zijn bij het onderwijs (en de jeugdhulp) van uw kind hebben toegang tot het dossier en hebben een geheimhoudingsplicht. Met vragen over het dossier of inzage kunt u zich melden bij de schoolleider. Binnen 4 weken moet de school u dan inzage geven. Geeft de school geen inzage? Dan krijgt u een brief met de reden van weigering. Als u deze weigering onterecht vindt, kunt u een klacht indienen. Wanneer u een meningsverschil of een klacht wilt melden verzoeken wij u de volgende stappen te ondernemen:

  1. U legt uw probleem voor bij de afdelingsmanager. De vertrouwenspersoon van de school kan hierin op aanvraag bemiddelen.
  2. Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt, kunt u een gesprek met de regiodirecteur aanvragen.
  3. Toch kan het gebeuren dat we het samen niet eens worden en kunt u een gesprek met de bestuurder aanvragen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar servicebalie@horizon.eu.
  4. Als dit alles niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt u een officiële klacht indienen. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld die terug te vinden is op www.altrahorizononderwijs.nl/klachten.

Volgende pagina

6. Leerplicht, verlof en verzuim