1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt de leerkrachten het beste bereiken tussen 8.00 en 8.30 uur en na 15.00 uur. Heeft u vragen over onderwerpen die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie, dan kunt u het beste contact opnemen met de schooldirecteur. Het laatste nieuws ontvangt u via de ouderapp Parro of kunt u terugvinden op onze webpagina: www.altrahorizononderwijs.nl/horizon-scholen/op-maat/

Op Maat Henry Dunantweg 11 2402 NM Alphen aan den Rijn U kunt ons bereiken via: Tel: 088 - 996 27 00 E-mail: opmaat@horizon.eu   Schooldirecteur: Saskia Bassa  

1.2 Aanmelden

Ouders kunnen hun kind niet zomaar aanmelden bij Op Maat, hier is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor nodig. Vanuit het Passend Onderwijs is bepaald dat de route zal verlopen via het Breed Ondersteuningsteam op de (basis)school (BOT). In het BOT wordt het dossier en het arrangement voorbereid. Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt met het dossier aangevraagd bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Een belangrijk document in de route naar de TLC is het Groeidocument, met daarin het ontwikkelingsperspectief. Vanaf het begin zijn de ouders betrokken bij het proces. De adviseur / onderwijsspecialist en een tweede externe specialist bieden ondersteuning in het Breed Ondersteuningsteam. Hierin worden ook de zorgzwaarte en de duur van plaatsing op Op Maat vastgesteld. Nadat een Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kunnen de ouders aanmelden bij Op Maat. Namens het bevoegd gezag wordt vanuit Op Maat aangegeven wanneer het kind kan worden toegelaten. Leerlingen kunnen de school dus bezoeken met een Toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo. Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling dusdanig zijn dat Speciaal Onderwijs geïndiceerd lijkt te zijn, dan kan een TLV met een so-arrangement aangevraagd worden. Meer informatie hierover vindt u op https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen. Wilt u meer weten over aanmelden bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen over het type onderwijs? Dan kunt u contact opnemen met de school. OZO: T: 0800-45 67 899  E: ozo.onderwijs@horizon.eu 

1.3 Medicatie

Alle Horizonscholen werken volgens het protocol medicijn beheren en beschikbaar stellen. Wanneer uw kind bij ons op school start en uw kind medicijnen gebruikt, vragen wij u om schriftelijke toestemming zodat wij aan uw kind medicatie beschikbaar mogen stellen. Het is van groot belang voor het welzijn van uw kind dat u elke verandering in de medicatie direct doorgeeft aan de school. Onze medewerkers dragen zorg voor het geven van de voorgeschreven medicatie op de goede wijze en/ of op het juiste tijdstip. Als uw zoon of dochter zelf in staat is de medicatie te nemen, zien onze medewerkers erop toe dat uw zoon/ dochter dit conform het voorschrift zelf doet.

1.4 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/ opvoeder(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw kind gebruik van taxivervoer van en naar school? Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.5 Ouderbijdrage en schoolreis

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals Sinterklaas, kerstviering, schoolreis en feesten. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op €25,00. De ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL06RABO0335016316. Ten name van: St. Horizon, Op Maat/schoolfonds. Onder vermelding van de naam van uw kind.

1.6 Vervoer van en naar school

Het vervoer van en naar school gebeurt op eigen gelegenheid of per taxi. De gemeente waar uw kind staat ingeschreven bepaalt of uw zoon/ dochter voor vervoer in aanmerking komt en hoe dit geregeld is. De gemeente betaalt dit vervoer en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer. Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Het verzoek voor het vervoer moet u zelf bij de gemeente indienen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. 

1.7 Rookbeleid

Vanaf januari 2021 zijn alle scholen verplicht rookvrije terreinen. Dit betekent:

  • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
  • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
  • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.8 Schoolvakanties en studiedagen

Schoolvakanties Zomervakantie: 18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020 Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020 Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021 Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021 Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

Extra vrije dagen Jaarmarkt Alphen: 16 september 2020 Sinterklaasviering 4 december 2020, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij Kerstviering 18 december 2020, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij Goede Vrijdag: 2 april 2021 2e Paasdag: 5 april 2021 Conferentie Samenwerkingsverband: 14 april 2021 Koningsdag: 27 april 2021 2e Pinksterdag: 24 mei 2021 Afsluiting schooljaar: 16 juli 2021, leerlingen vanaf 12.30 uur vrij Studiedagen Maandag 16 november 2020 Donderdag 1 april 2021 Woensdag 16 juni 2021

1.9 Mobiele telefoons op school

Mobiele telefoons moeten tijdens schooltijd uit staan en worden ingeleverd bij het klassenteam. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de leerling als er iets met de telefoon gebeurt. Vanwege privacy is het verboden dat leerlingen en/of ouders foto’s maken of filmen in en buiten school met mobiele telefoons.  Mocht u uw kind willen bereiken dan kunt u het telefoonnummer van de school bellen.

Volgende pagina

2. De school en de organisatie