2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met problemen te begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen, waarbij hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften maken dat zij aangewezen zijn op speciaal onderwijs. Kenmerkend voor de leerlingen is dat zij vaak aangewezen zijn op specifieke onderwijsbehoefte. Op Maat heeft elf groepen met leerlingen met verschillende problematieken. In de dagelijkse praktijk komt er vaak een combinatie van beide typeringen voor. Op Maat biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in verschillende klassensamenstellingen:

 • 2 groepen waarbij de aanpak gericht is op leerproblematiek
 • 5 groepen waarbij de aanpak passend is bij naar binnen gerichte problematiek
 • 3 groepen waarbij de aanpak passend is bij naar buiten gerichte problematiek
 • 1 groep waarbij er sprake is van een gecombineerde klassensamenstelling, waarbij de aanpak van zo wel naar binnen gerichte als naar buiten gerichte problematiek past.

De Klimop en de Sprong zijn twee groepen voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Dit is een samenwerking tussen Op Maat en Cardea. In deze groepen gaan zorg en onderwijs hand in hand. Hier werken de leerkracht en de pedagogisch medewerkers nauw samen. In samenwerking met AutismeCentrum 2Play biedt Op Maat onderwijs aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van autisme. Binnen deze groep wordt maatwerk door zorg en onderwijs geleverd op de specifieke ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen.

2.2 Visie en doelen

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden. Het SOP kunt u vinden op de website van de school.   Voor de plaatsing op een SO-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven.  Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij een SO school. Kijk voor meer informatie op: https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen.

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle onze scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar. Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. 

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag.  Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het school intern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover, dan kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein e.d.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

Veilig Thuis

Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Voor een veilig thuis). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.

2.6 Onze samenwerkingspartners

Wij werken o.a. samen met de onderstaande professionals en organisaties.   Het samenwerkingsverband Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en maken alle basisscholen deel uit van een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband moet er passend onderwijs geboden worden voor iedere leerling. In de regio wordt er intensief samengewerkt met de reguliere scholen om te zorgen dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de overgang van en naar onze school. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van elkaars expertise.   Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals GO!VoorJeugd, GO!@School, Cardea, Autisme to Play Centrum, Jeugdbescherming, Centrum voor Jeugd en Gezin, O3, De Opvoedpoli, e.a. Stagiaires  Regelmatig zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig.

2.7 Speerpunten

Ook komend jaar werken we hard aan de kwaliteit van het onderwijs en onze ondersteuning. Wat zijn we van plan?

 • Het ontwikkelen van een Integraal Kind Expertise Centrum (IKEC).
 • Verdere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening.
 • Het ontwikkelen van een nieuw rapport/ portfolio voor de leerlingen.
 • Het ontwikkelen van een nieuw OPP.  
 • Vakoverstijgende leerlijnen voor sociaal-emotionele ontwikkeling verankeren/ borgen.
 • Leren leren is geïntegreerd in het onderwijsaanbod.
 • Het implementeren van digitale leermiddelen om te komen tot een gevarieerd onderwijsaanbod passend bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen.
 • De betrokkenheid van ouders/ opvoeders vergroten door het implementeren van Parro en het ouderportaal.

Volgende pagina

3. Ons onderwijs