3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het doorstromen naar vervolgonderwijs en het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Dit ontwikkelingsperspectief biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind. Daarnaast is het een geschikt hulpmiddel om samen met u en uw kind te bespreken. De geformuleerde doelen worden gedurende het schooljaar regelmatig geëvalueerd en met ouder(s)/ opvoeder(s) besproken wanneer het perspectief wijzigt. Als het ontwikkelingsperspectiefplan ongewijzigd blijft, wordt dit minimaal eens per jaar met u besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Er staat onder andere omschreven welke lesinhoud aangeboden moet worden en wat leerlingen aan het eind van de basisschoolleeftijd moeten weten en kunnen. Daar waar nodig wordt de inhoud aangepast aan de mogelijkheden van de (individuele) leerling. Als dit voor uw kind geldt wordt dit uiteraard met u besproken. Binnen de leerroutes wordt onderwijs gegeven in de volgende leergebieden:

  • Nederlandse taal
  • Engels
  • Rekenen/wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Bewegingsonderwijs
  • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Leren leren

Burgerschap en sociale integratie nemen in ons onderwijs een belangrijke plaats in. Dit betekent dat er binnen verschillende leergebieden aandacht wordt besteed aan de Nederlandse samenleving en cultuur, zodat uw kind leert hoe hij of zij kan participeren in onze samenleving en een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij. Ons onderwijsaanbod richt zich op uitstroom naar een vervolgopleiding. Dit kan zijn terug naar een reguliere school of na het laatste jaar doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Doordat wij ons onderwijs- en zorgaanbod op maat kunnen aanbieden haalt de school het maximale uit alle leerlingen.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw kind maakt besproken met de leden van de Commissie voor Begeleiding (CvB). Aan het eind van de schoolloopbaan wordt de eindtoets afgenomen en wordt de leerling besproken met ouder(s)/ opvoeder(s) en eventuele andere betrokkenen om tot een adequaat advies voor het vervolgonderwijs te komen. Twee keer per jaar ontvangt uw kind een overzicht van zijn/ haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Naast een uitdraai van de didactische toetsen (Cito) kan ook een uitdraai van het leerlingplan onderdeel van het rapport zijn. Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders(s) en/of opvoeder(s) kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden op het ouderportaal of worden via de app Parro op de hoogte gehouden.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

In het schooljaar 2018-2019 is de leerlingpopulatie binnen de school veranderd van SBO naar SO. Dit verantwoordt de verplaatsing in de uitstroom van de grootste groep leerlingen. Was dit voorheen veelal praktijkonderwijs en nu is te zien dat de grootste groep uitstroomt naar VMBO BBL/KBL. In het schooljaar 2018-2019 is te zien dat de uitstroom op VMBO BBL/ KBL 32% is. Elf procent stroomt uit op VMBO GL/TL en 4% stoomt uit op HAVO niveau. In het totaal stroomt 46% van de leerlingen door naar diplomagericht onderwijs. We zien vanaf het schooljaar 2017-2018 een stijging in het aantal leerlingen dat uitstroomt op het voor hen gestelde uitstroomperspectief (OPP). Gedurende het schooljaar 2018-2019 is er aandacht besteed aan de OPP cyclus. Voor het opstellen van de adviezen staan de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. In overleg met ouders/opvoeders en het samenwerkingsverband zoeken wij een passende school die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de gehele groep nu uitstroomt op het vastgestelde uitstroomperspectief. Het doel voor het komende schooljaar is dat 80% van de leerlingen uitstroomt op hun vastgestelde uitstroomperspectief.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school