3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het doorstromen naar vervolgonderwijs en het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Dit ontwikkelingsperspectief biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind. Daarnaast is het een geschikt hulpmiddel om samen met u en uw kind te bespreken. De geformuleerde doelen worden gedurende het schooljaar regelmatig geëvalueerd en met ouder(s)/ opvoeder(s) besproken wanneer het perspectief wijzigt. Als het ontwikkelingsperspectiefplan ongewijzigd blijft, wordt dit minimaal eens per jaar met u besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Er staat onder andere omschreven welke lesinhoud aangeboden moet worden en wat leerlingen aan het eind van de basisschoolleeftijd moeten weten en kunnen. Daar waar nodig wordt de inhoud aangepast aan de mogelijkheden van de (individuele) leerling. Als dit voor uw kind geldt wordt dit uiteraard met u besproken. Binnen de leerroutes wordt onderwijs gegeven in de volgende leergebieden:

  • Nederlandse taal
  • Engels
  • Rekenen/wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Bewegingsonderwijs
  • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Leren leren

Burgerschap en sociale integratie nemen in ons onderwijs een belangrijke plaats in. Dit betekent dat er binnen verschillende leergebieden aandacht wordt besteed aan de Nederlandse samenleving en cultuur, zodat uw kind leert hoe hij of zij kan participeren in onze samenleving en een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij. Ons onderwijsaanbod richt zich op uitstroom naar een vervolgopleiding. Dit kan zijn terug naar een reguliere school of na het laatste jaar doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Doordat wij ons onderwijs- en zorgaanbod op maat kunnen aanbieden haalt de school het maximale uit alle leerlingen.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw kind maakt besproken met de leden van de Commissie voor Begeleiding (CvB). Aan het eind van de schoolloopbaan wordt de eindtoets afgenomen en wordt de leerling besproken met ouder(s)/ opvoeder(s) en eventuele andere betrokkenen om tot een adequaat advies voor het vervolgonderwijs te komen. Twee keer per jaar ontvangt uw kind een overzicht van zijn/ haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Naast een uitdraai van de didactische toetsen (Cito) kan ook een uitdraai van het leerlingplan onderdeel van het rapport zijn. Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders(s) en/of opvoeder(s) kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden op het ouderportaal of worden via de app Parro op de hoogte gehouden.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

1) Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2019-2020 was er een uitstroom van 37 leerlingen. In verhouding tot voorgaande jaren is een toename te zien van het aantal leerlingen wat uitstroomt naar het VSO. Dit is geheel in overeenstemming met de toename van het aantal SO leerlingen die zijn ingestroomd in de jaren ervoor. Dit zijn leerlingen met internaliserende of externaliserende gedragskenmerken. Zij hebben, na het verlaten van Op Maat, nog extra ondersteuning nodig. De uitstroom van leerlingen naar regulier VO neemt af. Dit is als verwacht, omdat de populatie SBO kleiner is geworden en zij vooral uitstromen naar regulier VO. Het streven is om de leerlingen een passende plek te bieden. Wanneer de stap naar het basisonderwijs mogelijk is, wordt dit ingezet. Ten opzichte van voorgaande jaren is een toename te zien naar uitstroom basisonderwijs. De totale uitstroom naar “overig” is ongeveer gelijk gebleven. In de afgelopen jaren stromen de meeste leerlingen uit naar VMBO- B/K. Daarnaast stromen er ook leerlingen uit naar praktijkonderwijs, VMBO-T en HAVO. De verwachting voor 2021-2022 is als volgt: Ongeveer 30% zal uitstromen op niveau VMBO-B/K; Ongeveer 25% zal uitstromen op niveau PRO Ongeveer 15% zal uitstromen op niveau VMBO-T / HAVO Ongeveer 15% zal uitstromen naar Speciaal Onderwijs Ongeveer 5% zal uitstromen naar Cluster 3 Ongeveer 10% zal uitstromen naar BAO

2) Uitstroom t.o.v. OPP (tabel onder) In schooljaar 2019-2020 was er een uitstroom van 37 leerlingen. In verhouding tot voorgaande jaren is een toename te zien van het aantal leerlingen wat uitstroomt naar het VSO. Dit is geheel in overeenstemming met de toename van het aantal SO leerlingen die zijn ingestroomd in de jaren ervoor. Dit zijn leerlingen met internaliserende of externaliserende gedragskenmerken. Zij hebben, na het verlaten van Op Maat, nog extra ondersteuning nodig. De uitstroom van leerlingen naar regulier VO neemt af. Dit is als verwacht, omdat de populatie SBO kleiner is geworden en zij vooral uitstromen naar regulier VO. Het streven is om de leerlingen een passende plek te bieden. Wanneer de stap naar het basisonderwijs mogelijk is, wordt dit ingezet. Ten opzichte van voorgaande jaren is een toename te zien naar uitstroom basisonderwijs. De totale uitstroom naar “overig” is ongeveer gelijk gebleven. In de afgelopen jaren stromen de meeste leerlingen uit naar VMBO- B/K. Daarnaast stromen er ook leerlingen uit naar praktijkonderwijs, VMBO-T en HAVO. De verwachting voor 2021-2022 is als volgt: Ongeveer 30% zal uitstromen op niveau VMBO-B/K; Ongeveer 25% zal uitstromen op niveau PRO Ongeveer 15% zal uitstromen op niveau VMBO-T / HAVO Ongeveer 15% zal uitstromen naar Speciaal Onderwijs Ongeveer 5% zal uitstromen naar Cluster 3 Ongeveer 10% zal uitstromen naar BAO

3) Veiligheidsbeleving

Een positief leerklimaat is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Het beïnvloedt in sterke mate het gedrag, de leermotivatie en de prestaties van de leerlingen. Vanuit het onderzoek leerklimaat is naar voren gekomen dat de leerlingen van Op Maat het totale leerklimaat ervaren als ruim voldoende. Zij zijn erg positief over datgene wat ze op school leren. Op verschillende gebieden zijn verschillen tussen klassen zichtbaar in hoe leerlingen de leeratmosfeer ervaren. In de school zijn de gedragsverwachtingen duidelijk uitgezet. De zorgroute wordt aangescherpt op een aantal punten, zodat leerlingen en medewerkers van de school met elkaar in gesprek gaan over de beleving van gedrag in de groepen de school, zodat in elke groep de positieve sfeer een gelijke waardering geven.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school