4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school

Horizon hecht veel waarde aan een goed contact tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school; uit diverse onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking een positieve bijdrage levert aan de leerresultaten van leerlingen. Hieronder leest u hoe wij vanuit de school de samenwerking met u willen vormgeven.

4.1 Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek tussen u en een lid van het CvB wordt de samenwerkingsovereenkomst besproken. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de manier van samenwerken en over ieders verantwoordelijkheden binnen die samenwerking. Een geregeld contact wordt op prijs gesteld, dit kan in een persoonlijk gesprek maar ook per telefoon of per mail.

4.2 Ouderbijeenkomsten

In de jaarplanner staan de data van verschillende ouderbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn soms gezamenlijk en hebben een bepaald thema rondom de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast zijn een aantal bijeenkomsten gepland om individueel over uw kind te praten. We hechten veel waarde aan uw komst, omdat we op deze manier gezamenlijk de beste bijdrage leveren aan de leerresultaten van uw kind. Aan het begin van het schooljaar worden er startgesprekken gevoerd. In deze startgesprekken wordt gesproken over klassenzaken en individuele leerlingzaken. Ondersteuning voor ouders Wij proberen met ouders mee te denken met de vragen die zich wellicht voordoen binnen de problematiek van het kind. Onze schoolmaatschappelijk werker is bekend met de mogelijkheden die er buiten de school om zijn om u te ondersteunen.

4.3 Leerlingenraad

Elke Horizonschool heeft een eigen leerlingenraad, leerlingen hebben inspraak in bepaalde zaken. De leerlingenraad bekijkt bijvoorbeeld de gedragsregels van de school en denkt mee over de aanschaf van buitenspeelmaterialen. Ook hebben de leerlingen via de raad inspraak in de invulling van de vieringen op school.

4.4 Medezeggenschap

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit personeel en ouders. De medezeggenschapsraad streeft naar een evenwichtige samenstelling van ouders en personeel en een gelijk aandeel aan leden. Een MR is een zelfstandig orgaan voor inspraak bij een school. Een MR heeft een aantal in de wet vastgelegde rechten, bevoegdheden en plichten. Hierdoor heeft zij een rol bij een groot aantal zaken die de school betreft. Dit kan gaan om instemmingsverzoeken of adviesaanvragen, maar de MR kan ook als klankbord betrokken worden bij het ontwikkelen van en meedenken over nieuwe ideeën. Binnen de MR wordt gesproken over zaken als: samenstelling formatie, onderwijstijd, ontwikkelingen binnen de school, ouderparticipatie, vakantiedagen, scholing personeel, etc.  Als u vragen wilt stellen of informatie wilt delen over onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt, kunt u met ons in contact treden. Dit kan via ons mailadres: opmaat@horizon.eu Het postadres is: Henry Dunantweg 11 2402 NM Alphen aan de Rijn De notulen van de vergaderingen kunt u terug vinden op de site van de school. Daarnaast vindt u geregeld een stukje vanuit de MR in de nieuwsbrief. Horizon heeft ook een Bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die regelmatig met de bestuurder over algemene beleidszaken overlegt. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van ouder(s)/ opvoeder(s) en medewerkers van de Medezeggenschapsraden op schoolniveau.  Voor meer informatie over deelname aan de GMR kunt uw contact opnemen met de schooldirecteur.

4.5 Expertpanel

Het expertpanel (www.altrahorizononderwijs.nl/over-ons) bestaat uit ouder(s)/ opvoeder(s) van de jeugdigen die bij Horizon onderwijs of zorg ontvangen. Het panel komt maandelijks bij elkaar en voorziet de bestuurder van inzichten en input over de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg. Voor meer informatie over deelname aan het expertpanel kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.

4.6 Vertrouwenspersoon

Als u zaken vertrouwelijk wilt bespreken kan dit met de schoolvertrouwenspersoon van de school. De vertrouwens persoon behartigt de belangen van ouder(s)/ opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag en begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Wij nemen klachten serieus en gebruiken uw op- en aanmerkingen om de dagelijkse gang van zaken binnen de school te verbeteren. Voor onze school kunt u contact opnemen met Miriam Timman via telefoonnummer 088-9962700 of e-mailadres: miriam.timman@horizon.eu.

4.7 Vertrouwensinspecteur

Ouder(s)/ opvoeder(s), leerlingen, docenten, schoolbesturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Alle werkdagen tussen 08.00-17.00 uur is de vertrouwensinspecteur bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

4.8 Klachtenbehandeling

Ondanks goede intenties van beide kanten kan het zijn dat we het samen niet eens worden. Bijvoorbeeld als u vindt dat u onvoldoende gehoord wordt in uw overleg met de leerkracht van uw kind, de schooldirecteur of de regiodirecteur onderwijs.  Wanneer u een meningsverschil of een klacht wilt melden verzoeken wij u de volgende stappen te nemen:

  • U legt uw probleem voor bij de schooldirecteur. De vertrouwenspersoon van de school kan hierin op aanvraag bemiddelen.
  • Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt, kunt u een gesprek met de regiodirecteur aanvragen.
  • Toch kan het gebeuren dat we het samen niet eens worden en kunt u een gesprek met de bestuurder aanvragen. U kunt dit doen door een email te sturen naar servicebalie@horizon.eu.
  • Als dit alles niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt u een officiële klacht indienen. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld die terug te vinden is op www.altrahorizononderwijs.nl/klachten.

Horizon is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Een officiële klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij Stichting GCBO worden ingediend. Een klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend.  U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie. Binnen vijf werkdagen wordt schriftelijk meegedeeld dat de klacht wordt onderzocht. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt een hoorzitting van de klachtencommissie plaats of een gesprek met het bevoegd gezag (de bestuurder) van Horizon (afhankelijk van waar de klacht is ingediend). Het bevoegd gezag van Horizon is te bereiken via: Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam. De Klachtencommissie van de GCBO is te bereiken via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3861697, fax 070-3020836 e-mail info@gcbo.nl. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Volgende pagina

5. Privacy