Bijlage: Functies en taken binnen de school

Regiodirecteur onderwijs

Is eindverantwoordelijke voor de algehele gang van zaken, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel voor de basisonderwijs-locaties van Horizon.

Schooldirecteur

Is op de locatie verantwoordelijk voor het onderwijs en het team. Hij/ zij is voorzitter van de Commissie voor Begeleiding (CvB).

Commissie voor Begeleiding (CvB)

Dit team heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedere leerling op de school zich maximaal kan ontwikkelen. De commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van leerlingen. Zij adviseert ook over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs.

Groepsleerkracht

Is de eerste verantwoordelijke voor de didactische en pedagogische begeleiding van de leerlingen.

Onderwijsassistent

Biedt ondersteuning in de groepen. Eventueel vervangt hij/ zij de leerkracht in geval van ziekte.

Conciƫrge

Verzorgt de praktische taken binnen de school, variƫrend van technisch- tot huishoudelijke taken.

Intern begeleider

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de didactische toetsen en de leerlingvolgsystemen, zoals De Cito. Is lid van de CvB.

Gedragswetenschapper

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte diagnostiek. Is lid van de CvB.

Vakleerkracht gym

Verzorgt het vak gymnastiek en geeft incidenteel motorische remedial teaching (training bedoelt om motorische ontwikkeling te stimuleren).

Administratief medewerker

Verzorgt verschillende administratieve taken binnen de school.

Vertrouwenspersoon

Behartigt de belangen van ouder(s)/ opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag. Begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Levert een actieve bijdrage aan een sociaal en veilig schoolklimaat.

Schoolarts

Voert periodiek of op aanvraag medisch onderzoek uit. Is lid van de CvB.

Volgende pagina

Contact