1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt de coaches het beste bereiken per mail of telefonisch op: maandag t/m donderdag tussen 16.30 - 17.00 uur of vrijdag tussen 13.30 - 17.00 uur.  Heeft u vragen over onderwerpen die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met de afdelingsmanager. Voor de laatste informatie over school kunt u terecht op de website.

Rijnstroom College (Interne school) Verlengde Marnixstraat 8a 2406 VV Alphen aan den Rijn T: 088-9962100 E: rijnstroomcollege@horizon.eu Afdelingsmanager: Nina Boessen

1.2 Aanmelden

Als uw kind wordt geplaatst op Rijnhove, hoeft u uw kind niet apart aan te melden voor het onderwijsgedeelte. Als uw kind niet op Rijnhove verblijft, kunt u het beste contact opnemen met het CvB over wat de mogelijkheden zijn: Cvb.parkcollegeintern@horizon.eu Wilt u meer weten over aanmelden of bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen over het type onderwijs? Ook dan kunt u contact opnemen met OZO. Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder. Meer lezen over de aanmeldprocedure? Klik dan hier.

1.3 Medicatie

Alle Horizonscholen werken volgens het protocol medicijn beheren en beschikbaar stellen. Wanneer uw kind bij ons op school start en uw kind medicijnen gebruikt, vragen wij u om schriftelijke toestemming zodat wij aan uw kind medicatie beschikbaar mogen stellen. Het is van groot belang voor het welzijn van uw kind dat u elke verandering in de medicatie direct doorgeeft aan de school. Onze medewerkers dragen zorg voor het geven van de voorgeschreven medicatie op de goede wijze en/ of op het juiste tijdstip. Als uw zoon of dochter zelf in staat is de medicatie te nemen, zien onze medewerkers erop toe dat uw zoon/ dochter dit conform het voorschrift zelf doet.

1.4 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/ verzorger(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw kind gebruik van taxivervoer van en naar school?  Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.5 Ouderbijdrage en schoolreis

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals Sinterklaas, kerstviering, schoolreis en feesten. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 30,00. Wij verzoeken u de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken op  rekeningnummer: NL19FVLB069.9263654 onder vermelding Rijnstroom College intern, stamgroep en naam van uw zoon/dochter.

1.6 Vervoer van en naar school

Het vervoer van en naar school gebeurt op eigen gelegenheid of per taxi. De gemeente waar uw kind staat ingeschreven bepaalt of uw zoon/ dochter voor vervoer in aanmerking komt en hoe dit geregeld is. De gemeente betaalt dit vervoer en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer.  Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Het verzoek voor het vervoer moet u zelf bij de gemeente indienen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. 

1.7 Rookbeleid

Wij zijn een rookvrije school. Horizon heeft drie uitgangspunten geformuleerd voor het rookbeleid op en rond de scholen:

  • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
  • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
  • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.8 Sponsoring

De Horizonscholen leggen in toenemende mate contacten met het bedrijfsleven en branche organisaties. Daar worden convenanten afgesloten waarin wederzijdse ondersteuning en informatie-uitwisseling wordt geregeld.  Daarbij blijft gelden dat de school alleen verantwoordelijk is voor een eigen en zelfstandige invulling van het onderwijsprogramma. Ten aanzien van sponsoring voeren de scholen een terughoudend beleid. Giften worden alleen geaccepteerd als daarvoor geen tegenprestatie gevraagd wordt.

1.9 Schoolvakanties en studiedagen

Vakanties: Zomervakantie: 16 juli t/m 30 augustus 2020 Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020 Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 Voorjaarvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021 Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021 Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021 Vrije dagen 15 juli 2020 - Leerlingen zijn om 13.00 uur uit, start zomervakantie Goede Vrijdag: 2 april 2021 2e Paasdag: 5 april 2021 Koningsdag: 27 april 2021 2e Pinksterdag: 24 mei 2021

Studiedagen Maandag 28 september 2020 Dinsdag 24 november 2020 Maandag 4 januari 2021 Woensdag 3 februari 2021 Donderdag 1 april 2021 Vrijdag 24 juni 2021

Volgende pagina

2. De school en de organisatie