2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met complexe problemen te begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

De interne school biedt onderwijs aan leerlingen bij wie het leerproces door complexe gedragsproblemen verstoord is geraakt. Er kan sprake zijn van zowel internaliserende als externaliserende problematiek. De leerlingen zijn ingeschreven bij een van de behandelgroepen van zorglocatie Rijnhove of beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 4 onderwijs aangevuld met een zorgindicatie. De interne school biedt onderwijs aan 70 leerlingen verdeeld over 8 stamgroepen. Daarnaast verzorgt de interne school ook het onderwijs op dagcentrum Autisme2play en worden er onderwijs-zorgarrangementen gecreëerd samen met een aantal organisaties voor dagbesteding voor jongeren die (tijdelijk) niet binnen een schoolse setting kunnen functioneren. De uitstroombestemming van de leerlingen varieert van arbeid tot diplomagericht.

2.2 Visie en doelen

De interne school heeft zich ontwikkelt tot een onderwijs-zorg arrangement waar onderwijs en zorg geïntegreerd is in een doorlopend dagprogramma van 9 tot 16.30 uur, gedurende 40 weken per jaar (of 48 weken voor de jongeren uit de gesloten jeugdzorg).  Het dagprogramma sluit aan bij de leervaardigheden, cognitieve capaciteiten, mogelijkheden en talenten van jongeren.  De coaches pedagogiek en coaches didactiek werken samen met de jongeren, hun netwerk en de behandelgroep om een ontwikkelingsperspectief te realiseren, gericht op meerdere leefgebieden (onderwijs, werk, vrije tijd, gezin).  De interne school heeft een gepersonaliseerd leeraanbod en realiseert dit o.a. door ‘blended learning’. Er wordt gewerkt vanuit visie van Geweldloos Gezamenlijk Gezag en vanuit de Master! methodiek.

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden.  Het SOP kunt u vinden op de website van de school en/of die van het samenwerkingsverband.

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle onze scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar.  Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. Mocht u ondanks onze inspanningen vragen of opmerkingen hebben over de kwaliteit van ons onderwijs dan kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager.

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de afdelingsmanager.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein e.d.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

De volgende zaken melden we bij de politie:

 • Wapenbezit en bezit van drugs
 • Seksuele intimidatie
 • Sexting en ander strafbaar online gedrag
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden
 • Discriminatie
 • Radicalisering

2.6 Onze samenwerkingspartners

De interne school is een onderdeel van de zorglocatie Rijnhove. Er wordt nauw samengewerkt met het Parkcollege VSO en andere V(S)O scholen in de regio. Verder wordt er veel samenwerking gezocht met plaatselijke initiatieven en zorglocaties, zoals Parkvilla t.b.v. cultuurreductie, beschermde werkplek Adfund, zorgboerderij de Sleutelbloem en zorgboerderij de Paradijsvogelbloem. Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals Jeugdbescherming, William Schrikker Groep, De Waag, Enver, Austisme to Play, GO!VoorJeugd, Centrum voor Jeugd en Gezin, De Opvoedpoli, e.a. Stagiaires Regelmatig zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig. Zij krijgen ruimte om onderzoek te doen, stage-opdrachten uit te voeren en/ of extra ondersteuning te bieden in de klas of aan leerlingen. Veilig Thuis en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.   Vermoeden loverboy-/mensenhandel problematiek Bij een vermoeden van mensenhandel of loverboy problemen wordt dit met u of uw kind (16+) besproken en wordt schriftelijke toestemming gevraagd om te melden bij CoMensha.

2.7 Speerpunten 2019-2020

 • Doorontwikkelen volgens methodiek van School2Care
 • Doorontwikkeling gepersonaliseerd digitaal onderwijs
 • Afronden van de pilot Zien! (het sociaal-emotioneel volgsysteem voor scholen)
 • Werkmethode ‘Leerkracht’ verder implementeren en bestendigen

Volgende pagina

3. Ons onderwijs