3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd.   Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

3.2 Leerstofaanbod, het onderwijsaanbod dat wordt aangeboden

Op de interne school wordt zoveel mogelijk met de scholen van herkomst samengewerkt om leerlingen op hun eigen niveau verder te laten werken. Dit kunnen alle niveaus zijn binnen het praktijkonderwijs of het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt er met jongeren die geen vmbo-diploma meer zullen halen, toegewerkt naar een MBO entreeopleiding via een VROC-traject (onderwijs en stage). Naast de leergebied specifieke kerndoelen in de uitstroomprofielen diplomagericht en (begeleide)arbeid, wordt ook gewerkt met de leergebied overstijgende kerndoelen, waarbij er aandacht is voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar evenzeer voor de ontwikkeling van sociale-, communicatieve- en emotionele aspecten. Ook wordt er veel aandacht gegeven aan beroepsoriëntatie en talentontwikkeling.  Het hoofddoel van het traject van de leerling op de interne school is dat de jongere zo goed mogelijk kan participeren in de maatschappij, hiertoe volgt de leerling een opleiding, doet een stage of werkt. Voor de leerlingen op de interne school is het behalen van een diploma niet perse het doel van het onderwijs. In sommige gevallen gaat het om weer plezier krijgen in leren of het herstellen van schoolse vaardigheden zodat een jongere weer ontvankelijk wordt voor onderwijs. Hiervoor worden naast traditionele schoolvakken ook veel aandacht gegeven aan beroepsoriëntatie en talentontwikkeling zodat een jongere weer perspectief ontwikkeld op zijn eigen toekomst. Voor sommige jongeren is het volgen van een dagelijks onderwijsprogramma te veel gevraagd en proberen we door stages of projecten jongeren arbeidsvaardigheden aan te leren. De interne- en externe school werken nauw samen, bijvoorbeeld t.a.v. de praktijkvakken. Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Opbrengsten

Interne leerlingen worden niet meegenomen in de jaarlijkse inspectielijsten.

3.5 Analyse van de opbrengsten

Van de totale uitstroom is 86% van alle leerlingen uitgestroomd op het niveau dat bij toelating is vastgesteld. Over het algemeen kan gesteld worden dat het onderwijs op het Rijnstroom College intern aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school