Bijlage: Functies en taken binnen de school

Regiodirecteur onderwijs

Is eindverantwoordelijke voor de algehele gang van zaken, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel voor de basisonderwijs-locaties van Horizon.

Afdelingsmanager

Is op de locatie verantwoordelijk voor het onderwijs en het team. Zij is voorzitter van de Commissie voor Begeleiding (CVB).

Commissie voor Begeleiding (CvB)

Dit team heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedere leerling op de school zich maximaal kan ontwikkelen. De commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van de leerlingen. Zij adviseert ook over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs.

Groepsleerkracht

Is de eerste verantwoordelijke voor de didactische en pedagogische begeleiding van de leerlingen.

Technisch onderwijsassistent (externe- en interne school)

Verzorgt in samenspraak met de vakleerkracht de praktijklessen.

Stagecoördinator (externe- en interne school)

De stage coördinator onderhoudt contact met scholen en stageplaatsen. De stage coördinator zoekt in samenspraak met leerlingen een juiste stageplaats en begeleidt de leerlingen. Is verantwoordelijk voor het doorlopend proces van de leerlingen t.a.v. arbeidstoeleiding.

Conciërge

Verzorgt de praktische taken binnen de school, variërend van technisch- tot huishoudelijke taken.

Intern begeleider

Ondersteunt en adviseert de coaches didactiek. Is verantwoordelijk voor de didactische toetsen en leerlingvolgsystemen zoals de CITO. Is lid van de CVB.

Gedragswetenschapper

Ondersteunt en adviseert de coaches pedagogiek en didactiek. Is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte diagnostiek. Is lid van de CVB.

Vakleerkracht/ Technisch onderwijs assistent

Verzorgt de praktijklessen.

Vakleerkracht gym

Verzorgt het vak gymnastiek en geeft incidenteel motorische remedial teaching (training bedoelt om motorische ontwikkeling te stimuleren).

Administratief medewerker

Verzorgt de schooladministratie.

Vertrouwenspersoon

Wij werken samen met het AKJ (Stichting Advies-en Klachtenbureau Jeugdzorg).  T: 088-5551000 W: www.akj.nl

Schoolarts

Voert periodiek of op aanvraag medisch onderzoek uit. 

Coaches didaktiek

Bezig met uitvoering van het onderwijsprogramma en begeleide vrije tijdsbesteding (m.n. in de vorm van lesgeven en trainen). Individuele coach van 5 leerlingen.

Coaches pedagogiek

Bezig met uitvoering van het onderwijsprogramma en begeleide vrije tijdsbesteding (m.n. in de vorm van sociale vaardigheidstraining, sporten, koken en activiteiten). Individuele coach van 5 leerlingen.

Pedagogisch medewerker (interne school)/ mediator (externe school)

Begeleidt kinderen in groepjes of individueel op gebied van sociale vaardigheden. Hij/ zij werkt hierin samen met leerkracht en ouder(s)/ opvoeder(s).

Coördinator

Coördineert de dagelijkse gang van zaken. Is lid van de CVB. 

Instroomcoördinator

Ondersteunt en adviseert de coaches didactiek. Is verantwoordelijk voor de instroom. Is lid van de CVB.

Gastvrouw

Verzorgt de maaltijden en consumpties en verricht licht administratief werk. 

Volgende pagina

Contact