2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met complexe problemen te begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Rijnstroom College biedt onderwijs aan leerlingen bij wie het leerproces door complexe gedragsproblemen verstoord is geraakt of dreigt te raken. De leerlingen beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor cluster 4 onderwijs of zijn op de zorglocatie Rijnhove ingeschreven. Cluster 4 onderwijs is voor:

 • Jongeren met gedragsproblemen die niet op hun plaats zijn in het reguliere voortgezet onderwijs;
 • Jongeren met angststoornissen;
 • Jongeren met ernstige sociaal-emotionele problemen;
 • Jongeren met angststoornissen in het autisme spectrum.
 • Als gevolg van deze problematieken is er vaak sprake van een leerachterstand.

Rijnstroom College biedt beroepsvoorbereidend onderwijs VMBO basis-kader, praktijkonderwijs en een voorbereidend traject voor MBO (VROC).

Het Rijnstroom College is voor leerlingen die thuis wonen of voor interne leerlingen die uitstromen van de interne school, maar nog wel verblijven op Rijnhove. Het Rijnstroom College biedt onderwijs aan ongeveer 110 leerlingen, met gemiddeld 12 kinderen per klas. Het onderwijsaanbod is gericht op het behalen van een diploma en/of certificaten die nodig zijn voor de uitstroom naar een vervolgopleiding of arbeid.

2.2 Visie en doelen

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/ zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden. Het SOP kunt u vinden op de website van de school en/of die van het samenwerkingsverband. Voor de plaatsing op een VSO-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij een VSO school. Kijk voor meer informatie op: https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle onze scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar. Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. Mocht u ondanks onze inspanningen vragen of opmerkingen hebben over de kwaliteit van ons onderwijs dan kunt u contact opnemen met de schoolleider (zie gegevens op de pagina Algemene informatie).

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein e.d.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

Op school werken we volgens de Veilige School methode, gebaseerd op de SAFE methodiek:

 • Schoolomgeving
 • Aantrekkelijk onderwijs
 • Fysieke omgeving
 • Externe samenwerking

De volgende zaken melden we bij de politie:

 • Wapenbezit en bezit van drugs
 • Seksuele intimidatie
 • Sexting en ander strafbaar online gedrag
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden
 • Discriminatie
 • Radicalisering

Daarnaast hebben we als school ook een samenwerkingsovereenkomst met de politie voor het preventief fouilleren en houden van kluisjescontroles.

2.6 Onze samenwerkingspartners

Wij werken o.a. samen met de onderstaande professionals en organisaties.

Wij werken nauw samen met de (V)SO scholen in de regio. Met de Goudse Waarden hebben wij een samenwerkingsovereenkomst. Geheel in het kader van Passend Onderwijs wordt gezamenlijk gestreefd naar optimale keuzemogelijkheden voor de jongeren in de regio Alphen aan den Rijn/ Gouda. Het behalen van diploma’s is van wezenlijk belang voor het realiseren van het perspectief. Er is een samenwerking met het sociaal werkbedrijf in Alphen voor stages en arbeidsmarkttoeleiding. Het samenwerkingsverband Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en maken alle scholen deel uit van een samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband moet er passend onderwijs geboden worden voor iedere leerling. In de regio wordt er intensief samengewerkt met de reguliere scholen om te zorgen dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de overgang van en naar onze school. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van elkaars expertise. Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals Jeugdbescherming, Centrum voor Jeugd en Gezin, en GO!voorJeugd. Stagiaires Regelmatig zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig. Zij krijgen ruimte om onderzoek te doen, stage-opdrachten uit te voeren en/ of extra ondersteuning te bieden in de klas of aan leerlingen. Veilig Thuis en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.

2.7 Speerpunten 2019-2020

 • Doorontwikkeling digitaal onderwijs d.m.v. 'blended learning'
 • Intensivering samenwerking met VO-scholen en andere partners in de regio.
 • Oriëntatie op het werken met de 7 eigenschappen van Covey (Leader in Me school)
 • Implementatie sociaal emotioneel volgsysteem Zien en verdere ontwikkeling SOMtoday

Volgende pagina

3. Ons onderwijs