3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. Leren door doen neemt een belangrijke plaats in. In ons onderwijsaanbod sluiten we waar mogelijk aan bij het regulier onderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling, van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Perspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden drie maal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd.

Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijs op de externe school richt zich op uitstroombestemming (begeleide) arbeid en MBO niveau 1 t/m 4. De school streeft ernaar om het lesprogramma zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met het reguliere voortgezet onderwijs. Bovendien besteedt de school veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De leerling volgt vanaf de start de leerweg die aansluit bij zijn of haar didactisch niveau. Dit is Praktijkonderwijs, Voorbereidend ROC (V-ROC) en Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) op het niveau van Basisberoeps (BB), Kaderberoeps (KB) richting Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Economie & Ondernemen (E&O). Ons onderwijsaanbod richt zich op het behalen van een diploma en/ of certificaten die nodig zijn voor de uitstroom naar een vervolgopleiding of arbeid. Met ons brede onderwijsaanbod hebben leerlingen een ruime keuze aan uitstroomrichtingen en haalt de school het maximale uit alle leerlingen. Het onderwijs staat in het teken van het zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Stage vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. 

Algemene doelen die we hierbij nastreven zijn:

  • Kennismaking met het werken in een bedrijf of instelling
  • Kennis maken met/ het oriënteren op een specifieke beroepsrichting.
  • Trainen van specifieke technische en werknemers vaardigheden.
  • Voorbereiding op MBO/ BOL of BBL.
  • Toewerken naar een arbeidsovereenkomst.

Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

In schooljaar 2018-2019 zijn er 43 leerlingen uitgestroomd. Alle leerlingen zijn uitgestroomd op of boven het niveau dat in het OPP (Ontwikkelings perspectief plan) is genoemd. Dit is een verbetering ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Van de 43 uitgestroomde leerlingen zijn er 26 in het regulier onderwijs verder gegaan, waarvan veruit de grootste groep in een mbo1-opleiding. Procentueel is dit bijna een verdubbeling ten opzichte van het schooljaar 2017-2018. Van deze 26 leerlingen is de verwachting dat zij een startkwalificatie kunnen behalen. Deze lijn hopen we in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 door te kunnen trekken. Er zijn 3 leerlingen uitgestroomd binnen het uitstroomprofiel arbeidsmarkt. Dit zijn er minder dan de schooljaren er voor. Voor deze leerlingen geldt dat op de school is gebleken dat zij niet in staat zullen zijn om een vo- of mbo-diploma te behalen. Na de school gaan zij verder in een betaalde baan, veelal in het bedrijf of de bedrijfstak waar zij ook stage hebben gelopen. De overige uitgestroomde leerlingen zijn gedurende of aan het einde van het schooljaar 2018-2019 naar een andere VSO-school gegaan vanwege bijvoorbeeld verhuizing of in verband met een veranderde zorgbehoefte. De school doet zijn uiterste beste om elke leerling te laten uitstromen op het niveau dat bij hem of haar past. Indien mogelijk is dat een richting die leidt tot (ten minste) een startkwalificatie.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school