3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB). besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Gedurende het jaar krijgt uw zoon/dochter een overzicht van zijn/ haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een portfolio. Naast een uitdraai van de didactische toetsen (Cito) kan ook een uitdraai van het leerlingplan onderdeel van het portofolio zijn. Middels leerlingbesprekingen worden de vorderingen van uw kind bijgehouden. Op onze school wordt het volgende onderwijs aangeboden:

  • Praktijk Onderwijs
  • Overig onderwijs op maat

Ons onderwijsaanbod richt zich op het motiveren en stimuleren van jongeren om zich te ontwikkelen en te leren. Ook kunnen hier diploma's en/ of certificaten die nodig zijn voor de uitstroom naar een vervolgopleiding of arbeid. Met ons brede onderwijsaanbod hebben leerlingen een ruime keuze aan uitstroomrichtingen en haalt de school het maximale uit alle leerlingen. Ons aanbod sluit zo goed mogelijk aan bij het traject van uw kind. Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

In het schooljaar 2018-2019 zijn 99 jongeren van het Schakenbosch College uitgestroomd. Kijkend naar de opbrengsten is 82% van de jongeren uitgestroomd naar het niveau zoals bepaald op het OPP. De jongeren hebben het niveau voortgezet welke zij op het Schakenbosch College volgden. Van de uitgestroomde jongeren is 7% uitgestroomd naar een lager niveau. Van de 7 leerlingen zijn er 3 leerlingen die uitgestroomd zijn naar een MBO 1 of 2 opleiding terwijl zij een VMBO kader of theoretische leerweg als uitstroomperspectief hadden, deze leerlingen waren 16 jaar of ouder bij uitstroom en hadden geen zicht op het behalen van een VMBO diploma. Er zijn 3 jongeren die praktijkonderwijs als uitstroomperspectief hadden die uitgestroomd zijn naar dagbesteding. Bij deze leerlingen werd gezien dat zij niet onderwijsgeschikt waren en waarbij dagbesteding de meeste passende plek was. Er is 1 leerling die als uitstroomperspectief VMBO TL had echter afgestroomd is naar VMBO basis wat een meer passende onderwijsplek gezien zijn capaciteiten was. Er was 1 jongere (1%) die naar een hoger niveau uitgestroomd is, namelijk van praktijkonderwijs naar VMBO basis. Deze jongeren heeft op het Schakenbosch College een grote ontwikkeling laten zien. Van 10 jongeren (10%) is onbekend waar niet van bekend is waar zij naar uitgestroomd zijn. Van deze jongeren zijn 9 jongeren ten tijde van de uitstroom onttrokken van het Schakenbosch. Een jongeren is overleden tijdens zijn verblijf op het Schakenbosch waarbij er dus geen sprake is van uitstroom. Het is lastig om te voorspellen hoe de uitstroom in het schooljaar 2020-2021 zal verlopen. Op het Schakenbosch College zitten leerlingen met verschillende onderwijsproblemen en andere problematieken. Naar gelang de behandeling op het Schakenbosch verloopt kan bij uitstroom pas bekeken worden naar welk niveau een jongere zal uitstromen.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school