1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

Gedurende het jaar zijn er meerdere contactmomenten gepland. Aan het begin van het jaar ontvangt u een jaarplanner waarin u deze afspraken kunt terugvinden.  Gedurende het jaar ontvangt u ook een nieuwsbrief. De leerkrachten houden u verder op de hoogte via Parro. Mocht u de leerkrachten sowieso willen spreken of informeren, dan kan dat natuurlijk ook. Ook op de website vindt u informatie. U kunt de leerkrachten het beste bereiken tussen 08.15 en 08.30 en na 15.30 uur.

Horizon locatie Schats Zuid Kastanjedaal 1 3075 LT Rotterdam U kunt ons bereiken via: Tel: 088-9962860 Email: Schats-zuid@horizon.eu Schooldirecteur: Ans Wildeboer

1.2 Aanmelden

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden bij de school van zijn/haar keuze of bij Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor inschrijving voor het speciaal onderwijs. Meer informatie hierover vindt u op https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen. Wilt u meer weten over aanmelden bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen over het type onderwijs? Ook dan kunt u contact opnemen met OZO. Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder.

1.3 Medicatie

Alle Horizonscholen werken volgens het medicijnprotocol. Wanneer uw kind bij ons op school start en uw kind medicijnen gebruikt, vragen wij u om schriftelijke toestemming zodat wij aan uw kind medicatie kunnen geven. Het is van groot belang voor het welzijn van uw kind dat u elke verandering in de medicatie direct doorgeeft aan de school. Onze medewerkers dragen zorg voor het geven van de voorgeschreven medicatie op de goede wijze en/ of op het juiste tijdstip. Als uw zoon of dochter zelf in staat is de medicatie te nemen, zien onze medewerkers erop toe dat uw zoon/ dochter dit conform het voorschrift zelf doet. Op het moment dat wij merken dat uw kind de medicatie niet heeft genomen, bellen wij u op voor advies.

1.4 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/ verzorger(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw kind gebruik van taxivervoer van en naar school? Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.5 Ouderbijdrage en schoolreis

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals Sinterklaas, kerstviering, schoolreis en feesten. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op €25,00. De ouderbijdrage van € 25,00 kunt u overmaken op rekeningnummer: NL77RABO0122654684 t.n.v. Schats Zuid. Meld u bij de omschrijving graag de naam van uw kind.

1.6 Vervoer van en naar school

Het vervoer van en naar school gebeurt op eigen gelegenheid of per taxi. De gemeente waar uw kind staat ingeschreven bepaalt of uw zoon/ dochter voor vervoer in aanmerking komt en hoe dit geregeld is. De gemeente betaalt dit vervoer en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer. Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Het verzoek voor het vervoer moet u zelf bij de gemeente indienen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. 

1.7 Rookbeleid

Vanaf 2021 zijn alle scholen en de omgeving rondom scholen rookvrije zones. Dit betekent:

  • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
  • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
  • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.8 Schoolvakanties en studiedagen

Schoolvakanties Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2020 Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020 Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 Voorjaarvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021 Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021 Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021 Extra vrije dagen Hemelvaart: 21 en 22 mei 2021 2e Pinksterdag: 1 juni 2021 Goede Vrijdag: 2 april 2021 2e Paasdag: 5 april 2021 Koningsdag: 27 april 2021 2e Pinksterdag: 24 mei 2021

Studiedagen 4 januari 2021 Overige studiedagen vindt u op de jaarplanner.

1.9 De BeO-groep

Mr. Schats Zuid heeft naast de reguliere kleutergroep ook een Behandel en Onderwijsgroep (BeO-groep) 'De Pauwen' voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar, die nog niet toe zijn aan onderwijs. Het behandel- en onderwijsaanbod binnen de BeO-groepen is gebaseerd op de mogelijkheden en behoeften van het kind. Zorg en onderwijs komen geïntegreerd in het aanbod terug.  In overleg met ouders wordt op zoek gegaan naar ondersteuningsbehoeften van het kind en ouder(s)/opvoeder(s). De pedagogische behoeftes worden in nauwe samenwerking met ouders vanuit de BeO vormgegeven. De begeleiding is erop gericht het kind tot optimale leerprestaties te brengen.  Aan ouder(s)/opvoeder(s) kan vanuit de BeO-groep praktische basis opvoedingsondersteuning thuis worden geboden. Ouders kunnen meekijken en meedoen in de groep. Op deze manier kunnen ouder(s)/ opvoeder(s) en groep van elkaar leren. Er wordt gestreefd naar een eindsituatie waarin de kinderen zich zoveel vaardigheden hebben eigen gemaakt, dat ze zich in een geschikt schooltype staande kunnen houden. Er wordt zorg op maat geboden; dat betekent dat per kind een analyse wordt gemaakt van bevorderende en belemmerende factoren en onderzocht wordt hoe het onderwijsaanbod het kind daadwerkelijk bereikt. Adres:  BeO-groep De Pauwen Hoensbroeksingel 15  3077 TA Rotterdam  Tel:06-43783499

Volgende pagina

2. De school en de organisatie