2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met complexe problemen te begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

School2Care De Vliet biedt plaats aan 33 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Ons programma richt zich op leerlingen die de aansluiting met het onderwijs dreigen te verliezen of al hebben verloren. Ze gaan (haast) niet meer naar school en hebben ook geen betaald werk. Sommige leerlingen hangen daardoor veel op straat en komen in aanraking met politie en justitie. Leerlingen die hier komen, hebben vaak problemen thuis, op school en op straat. Op School2Care kijken we naar de achterliggende oorzaak van gedrag en focussen we ons op het uitbreiden van competenties en het vinden van een positieve vrijetijdsbesteding.  Centraal in de aanpak van School2Care is de coach, die zowel hulpverlener als docent is. De coach helpt de leerlingen de draad op school weer op te pakken en ondersteunt de ouders, zodat er ook thuis meer rust komt.

2.2 Visie en doelen

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  Door een stabiele en veilige omgeving te creëren, waar de leerling naast onderwijs ook zorg kan krijgen, kan hij/ zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

2.3 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle onze scholen worden tevens getoetst aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar.  Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits en tevredenheidsonderzoeken houden we de kwaliteit hoog. 

2.4 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag (de-escalerend te handelen). Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een supervisor. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Voor onze locatie is Marcel van Dijk de anti-pestcoördinator en Natasja van Boheemen de supervisor. Zij zijn via het schooltelefoonnummer 088-9962050 te bereiken.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de afdelingsmanager.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein ed.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

De volgende zaken melden we bij de politie:

 • Wapenbezit en bezit van drugs
 • Bedreiging
 • Seksuele intimidatie
 • Sexting en ander strafbaar online gedrag
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden
 • Discriminatie
 • Radicalisering

Daarnaast hebben we als school ook een samenwerkingsovereenkomst met de politie voor het preventief fouilleren en houden van kluisjescontroles.

2.5 Onze samenwerkingspartners

Altra School2Care is ontwikkeld door Altra. School2Care De Vliet is met hulp en meedenken van School2Care Amsterdam in de zomer van 2017 gestart. De collega’s van School2Care Amsterdam hebben meegekeken in de werving en selectie van het team en team School2Care De Vliet getraind. Hulphond Nederland Leerlingen krijgen een 12-weeks therapietraject op maat van Hulphond Nederland. De hond weerspiegelt het gedrag van de leerling zodat de leerling inzicht krijgt in eigen gedrag. De Waag De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. De Waag biedt gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag. De Waag is een prettige samenwerkingspartner van School2Care De Vliet. Leerlingen volgen op indicatie individuele therapie (ART, EMDR, psycho-educatie) in de school of gezinsgerichte therapie (FAST).  Youz Youz biedt advies en behandeling aan jongeren t/m 23 jaar die vragen hebben of problemen ondervinden in de omgang met middelen of gok- of gamegedrag. Youz is er ook voor de ouders en/of opvoeders. Ook kan indien nodig de hulp van Youz worden ingeroepen voor consultaties aan leerlingen. Young Impact Deze organisatie inspireert, activeert en laat onze leerlingen hoe gemakkelijk en leuk het is als je echt iets voor een ander kunt doen.  Overige partners:  Sportheroes, SKAR atliers, Randstad - RO@Work, AKJ, De Nieuwe Kans, NJI. MEE, Koers VO, etc.

2.6 Speerpunten

 • Iedere leerling op School2Care gaat in het schooljaar van 2020-2021 met zijn of haar coach op coachuitje naar een museum of voorstelling, om hen meer bekend te maken met kunst en cultuur in Nederland.
 • We gaan op zoek naar 4 vaste stagebedrijven om mee samen te werken.
 • Met behulp van EDI de taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen verbeteren en hier een lesprogramma voor te ontwikkelen waar S2C en mogelijk meerdere locaties jarenlang plezier van hebben.
 • Er wordt maandelijks een trainingsavond aangeboden voor personeel waarin zij getraind worden in verschillende onderwerpen.
 • We gaan een 3-jarige samenwerking aan met Sportheroes in het kader van sport, kunst en cultuur.
 • Delen van successen binnen en buiten de school met betrekking tot de school.
 • Er wordt een MR opgezet.
 • Er is een 'magical mix' op School2Care (internaliserende en externaliserende leerlingen).

Volgende pagina

3. Ons onderwijs