3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het OPP wordt ook elke drie maanden geëvalueerd.  Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB). besproken. Op S2C bewaakt de coach het proces, stuurt bij en past aan waar nodig in overleg met de leerling, ouder(s)/opvoeder(s) en de gedragswetenschapper.

3.2 Leerstofaanbod

School2Care De Vliet is een school waarbij zorg en onderwijs in verschillende vormen aangeboden worden. Leerlingen komen om uiteenlopende redenen bij ons op school en wat die reden ook is, we zorgen er samen voor dat zij weer terug kunnen keren naar een vorm van onderwijs of zicht krijgen op een baan.  Bij aanvang van een traject op School2Care bepalen we samen met de leerling, ouder(s)/opvoeder(s) en betrokken instanties het onderwijsperspectief van de leerling. Hierop baseren we ons onderwijsaanbod. De leerling krijgt les op zijn eigen niveau. We werken in klassen van gemiddeld 11 leerlingen, zodat de leerlingen meer geconcentreerd kunnen werken en gerichte begeleiding kunnen ontvangen. Twee keer per jaar ontvangt uw kind een overzicht van zijn/haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport.  Vakken Alle nieuwe leerlingen starten in de instroomklas. Bij School2Care volgen de leerlingen Nederlands, Engels, rekenen, mens & maatschappij/burgerschap. Daarnaast geven we diverse trainingen en workshops. Met het onderwijs sluiten we aan bij wat de leerlingen al kunnen en weten. Daarnaast werken leerlingen aan de vakken waar ze achterstand hebben opgelopen of aan vakken die ze nodig hebben om goed aan te sluiten bij hun uitstroomperspectief. Verder volgen de leerlingen sport, koken, persoonlijk meesterschap en girls talk/ make a move (sekse specifieke vaardigheden). Tijdens het workshopblok worden lessen/trainingen aangeboden waarbij leerlingen werken aan talentontwikkeling. Ze gaan ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun kracht ligt. Er is keuze tussen bijvoorbeeld: sport, zelfverdediging, muziek, beeldende vorming, koken of theater. Werken aan doelen Voor iedere leerling wordt na zes weken een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Gedurende het traject kijkt de coach of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt. De coach ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Door te werken vanuit een OPP, kunnen we de talenten en mogelijkheden van de leerlingen tot hun recht laten komen. De coach stelt aan de hand van Master! (methodiek) met leerling en ouders doelen op met betrekking tot invullen van de vrije tijd/hobby’s en afspraken binnen het gezin.  Leerroutes Na de instroomfase en het laten zien van de benodigde competenties, vervolgt een leerling zijn traject binnen de school in de leerroute voortgezet onderwijs of de leerroute MBO/VROC. Hierdoor worden leerlingen met een min of meer gelijke uitstroombestemming bij elkaar in een klas geplaatst. De leerroute MBO/VROC biedt ook stages aan, waarin leerlingen ervaring opdoen.  Overstap naar vervolgschool of werk Er zijn twee mogelijkheden voor uitstroom: uitstromen naar een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs of een beroepsopleiding aan een regionaal opleidingscentrum (ROC). Het is ook een mogelijkheid dat het uitstroomperspectief een baan op de arbeidsmarkt is.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Om de week worden de vorderingen die de leerling maakt besproken met de leden van de Commissie voor Begeleiding (CvB).  Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

Onder niveau OPP Dit heeft vooral te maken met weinig motivatie/ aanwezigheid in combinatie met weigeren lessen te maken bij aanwezigheid. Leerlingen stromen na de zomervakantie uit bij School2Care en de mogelijkheid is dat zij bij de vervolgschool alsnog het MBO1 traject afronden, wat zou maken dat ze wel op niveau uitgestroomd zijn, maar dit is nu nog onzeker. De andere reden voor onder het niveau uitstromen is een meningsverschil waarin de plaatser kiest voor onder niveau uitstromen, terwijl S2C liever op niveau zou willen doorwerken met deze leerling. Op niveau OPP De meeste leerlingen stromen uit op het niveau wat in het eerste OPP wordt bepaald. Onbekend Dit heeft vooral te maken met keuzes van de plaatsers om bijvoorbeeld de VGM van de leerling niet te verlengen, waardoor de leerling thuis komt te zitten, omdat de financiering bij S2C wordt stopgezet. De andere reden is een verschil van visie over wat de leerling nodig heeft. S2C adviseert behandeling, voordat de leerling aan school toe komt. Plaatser wil echter perse onderwijs op de voorgrond. Hierover zijn de gesprekken nog gaande.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school