4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school; uit diverse onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking een positieve bijdrage levert aan de leerresultaten van leerlingen. Hieronder leest u hoe wij vanuit de school de samenwerking met u willen vormgeven.

4.1 Ouderbijeenkomsten

In de jaarplanner staan de data van verschillende ouderavonden. Deze bijeenkomsten zijn soms gezamenlijk en hebben een bepaald thema rondom de ontwikkeling van de leerlingen.  Daarnaast is een aantal bijeenkomsten gepland om individueel over uw kind te praten. We hechten veel waarde aan uw komst, omdat we op deze manier gezamenlijk de beste bijdrage leveren aan de leerresultaten van uw kind.

4.2 Ondersteuning voor ouders

Ouders kunnen met opvoedvragen terecht bij de coach van hun kind. Ook kan de coach doorverwijzen naar de gezinscoach van de locatie om een traject in te gaan. We bieden ouders ook een tweedaagse training persoonlijk meesterschap aan. Voor meer informatie kunt u terecht bij Tijs van Kan.

4.3 Leerlingenraad

We hebben op school een jongerenraad, waarin zaken vanuit School2Care De Vliet besproken worden met de jongeren. De jongerenraad komt één keer per maand bijeen.

4.4 Medezeggenschap

De scholen binnen het cluster VSO (voorgezet speciaal onderwijs) hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De MR is samengesteld uit ouder(s)/ opvoeder(s) en medewerkers. De MR heeft instemmings- en adviesrecht op de betreffende VSO-locaties. Horizon heeft ook een Bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die regelmatig met de bestuurder over algemene beleidszaken overlegt.  De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van ouder(s)/ opvoeder(s) en medewerkers van de Medezeggenschapsraden op schoolniveau. Voor meer informatie over deelname aan de MR of GMR kunt uw contact opnemen met de afdelingsmanager.

4.5 Expertpanel

Het expertpanel (https://www.altrahorizononderwijs.nl/over-ons) bestaat uit ouder(s)/ opvoeder(s) van de jongeren die bij Horizon onderwijs of zorg ontvangen.  Het panel komt maandelijks bij elkaar en voorziet de bestuurder van inzichten en input over de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg. Voor meer informatie over deelname aan het expertpanel kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager.

4.6 Vertrouwenspersoon

Als u zaken vertrouwelijk wilt bespreken kan dit met de schoolvertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon behartigt de belangen van ouder(s)/ opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag en begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Wij nemen klachten serieus en gebruiken uw op- en aanmerkingen om de dagelijkse gang van zaken binnen de school te verbeteren. Voor onze school kunt u contact opnemen met Ta’ha Kadri via telefoonnummer 088 996 20 50 of e-mailadres: Taha.kadri@horizon.eu.

4.7 Vertrouwensinspecteur

Ouder(s)/opvoeder(s), leerlingen, docenten, schoolbesturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Alle werkdagen tussen 08.00-17.00 uur is de vertrouwensinspecteur bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

4.8 Klachtenbehandeling

Ondanks goede intenties van beide kanten kan het zijn dat we het samen niet eens worden. Bijvoorbeeld als u vindt dat u onvoldoende gehoord wordt in uw overleg met de coach van uw kind, de afdelingsmanager of de regiodirecteur. Wanneer u een meningsverschil of een klacht wilt melden verzoeken wij u de volgende stappen te nemen:

  1. U legt uw probleem voor bij de afdelingsmanager. De vertrouwenspersoon van de school kan hierin op aanvraag bemiddelen.
  2. Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt kunt u een gesprek met de regiodirecteur aanvragen.
  3. Toch kan het gebeuren dat we het samen niet eens worden en kunt u een gesprek met de bestuurder aanvragen.
  4. Als dit alles niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd kunt u een officiële klacht indienen. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld.

Deze regeling is voor iedereen die bij de school betrokken is op te vragen bij het Centraal Bureau van Horizon (Mozartlaan 150, 3055 KM Rotterdam, 010-2854729). Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De klachtenregeling is ook terug te vinden op www.altrahorizononderwijs.nl/klachten.

Horizon is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Een officiële klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij Stichting GCBO worden ingediend. Een klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie. Binnen vijf werkdagen wordt schriftelijk meegedeeld dat de klacht wordt onderzocht. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt een hoorzitting van de klachtencommissie plaats of een gesprek met het bevoegd gezag (de bestuurder) van Horizon (afhankelijk van waar de klacht is ingediend). Het bevoegd gezag van Horizon is te bereiken via: Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam. De Klachtencommissie van de GCBO is te bereiken via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070 386 16 97, fax 070 302 08 36 e-mail info@gcbo.nl. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

AKJ Horizon is voor de behandeling van (onderwijsgerelateerde) klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Gezien het uitgebreide zorgaanbod op School2Care wordt er daarnaast gebruik gemaakt van het AKJ, evenals op de andere zorglocaties van Horizon. Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – is de organisatie die landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uitvoert. De vertrouwenspersonen hebben contact met leerlingen en ouders die advies vragen of een klacht hebben over de jeugdhulp. Zij zijn er om met hen te bespreken wat er aan de hand is en zoeken samen naar een oplossing. De missie van het AKJ: Wij willen dat kinderen en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp. Daarnaast signaleren zij verbeterpunten en rapporteren daarover aan de betrokken instanties. We proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Als leerlingen, ouders of andere betrokkenen niet tevreden zijn stimuleren we dat zij het gesprek aangaan met de coach, gedragswetenschapper of schoolleider. Komen we er niet uit, dan kan en mag er altijd een klacht ingediend worden. Er hangen formulieren bij de ingang, naast de klachtenbus.  Er zijn 3 mogelijkheden bij het indienen van een klacht:

  • Er kan een gesprek aangevraagd worden met de schoolleider
  • De klacht kan rechtstreeks besproken worden met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Ruth Luchtmeijer is aan School2Care De Vliet gekoppeld en is bereikbaar op: 06-25644895 
  • Er kan een klacht ingediend worden bij een  onafhankelijke klachtencommissie

Het AKJ is voor ouders bij klachten of vragen bereikbaar via het algemene nummer van het AKJ: 088 55 51 00 00.

Volgende pagina

5. Privacy