1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt School2Care Laakhaven doordeweeks tussen 08.00 uur en 16.30 uur bereiken op 088 996 29 50. Mocht u na dit tijdstip, ’s avonds of in het weekend een dringende vraag hebben m.b.t. uw zoon/dochter dan kunt u de bereikbare dienst bellen op: 06 40 48 15 04. Een aantal keren per jaar krijgt u een brief waarin u wordt geïnformeerd over geplande activiteiten en de gang van zaken op school. Voor de laatste informatie over school kunt u ook terecht op de website.

School2Care Laakhaven Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag T: 088 996 29 50 E: school2care.laakhaven@horizon.eu I: altrahorizononderwijs.nl Afdelingsmanager: Cor Zandvliet Locatiecoördinator: Emma Herweijer

1.2 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/verzorger(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw kind gebruikt van taxivervoer van en naar school?  Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.3 Rookbeleid

Vanaf 2021 zijn alle scholen en de omgeving rondom scholen rookvrije zones. Dit betekent: 

  • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
  • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
  • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.4 Sponsoring

De Horizonscholen leggen in toenemende mate contacten met het bedrijfsleven en branche organisaties. Daar worden convenanten afgesloten waarin wederzijdse ondersteuning en informatie-uitwisseling wordt geregeld.  Daarbij blijft gelden dat de school alleen verantwoordelijk is voor een eigen en zelfstandige invulling van het onderwijsprogramma. Ten aanzien van sponsoring voeren de scholen een terughoudend beleid. Giften worden alleen geaccepteerd als daarvoor geen tegenprestatie gevraagd wordt.

1.5 Schoolvakanties en studiedagen

School2Care Laakhaven is open tijdens de schoolvakanties. In deze weken wordt er een onderwijs- en activiteitenprogramma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouder(s)/opvoeder(s) per vakantie geïnformeerd.  Aanwezigheid tijdens deze vakantieperiodes is verplicht, in overleg en mits goed onderbouwd kan hier een uitzondering worden gemaakt. Verzoek tot vrijstelling van het programma op School2Care moet 14 dagen van te voren zijn een formulier bij de locatiemanager worden aangevraagd door de ouder(s)/opvoeder(s). School2Care Laakhaven is de laatste week van het jaar en één week tijdens de zomer gesloten:

  • 9 juli t/m 17 juli 2022
  • 24 december 2022 t/m 1 januari 2023
  • 8 juli t/m 16 juli 2023

Extra vrije dagen Goede Vrijdag 7 april 2023 Tweede Paasdag 10 april 2023 Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie) Hemelvaart 18 mei 2023 Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 Studiedagen (leerlingen vrij) 13 september 2022 9 januari 2023 28 maart 2023 2 juni 2023

1.6 Aanmelden bij School2Care Laakhaven

Wilt u informatie over de aanmeldroute dan verzoeken wij u een mail te sturen naar: instroom.jeugdzorg@horizon.eu of te bellen met: 0800 456 78 99.

Volgende pagina

2. De school en de organisatie