2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met complexe problemen te begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

De tweede School2Care locatie van Horizon staat in Den Haag en biedt plaats aan 30 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Het programma van School2Care richt zich op leerlingen die de aansluiting met het onderwijs dreigen te verliezen of al hebben verloren. Ze gaan (haast) niet meer naar school en hebben ook geen andere passende dagbesteding. Sommige leerlingen hangen daardoor veel op straat en komen in aanraking met politie en justitie. Er is altijd sprake van ernstige zorgen met betrekking tot het gedrag van de leerling. De problemen spelen zich af bij de leerling, ouder(s)/opvoeder(s) en in relatie tot de omgeving.  Centraal in de aanpak van School2Care is de coach, die zowel hulpverlener als docent is. De coach helpt de leerlingen de draad op school weer op te pakken en ondersteunt de ouders, zodat er ook thuis weer rust komt.

2.2 Visie en doelen

Tijdens een traject op School2Care ondersteunen wij leerlingen om te werken aan een positieve toekomst. Dit doen we door hen te helpen bij het vinden van hun kwaliteiten. Op deze manier leren ze een passende invulling te geven aan hun ontwikkeling en vrije tijd. De betrokkenheid van ouder(s)/ opvoeder(s) is hierbij van groot belang. Ze worden betrokken bij het traject van de jongere.

2.3 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle onze scholen worden tevens getoetst aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar.  Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. 

2.4 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Op school werken we volgens de Veilig Vakmanschap methode.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de afdelingsmanager.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein e.d.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

De volgende zaken melden we bij de politie:

 • Wapenbezit en bezit van drugs
 • Seksuele intimidatie
 • Sexting en ander strafbaar online gedrag
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden
 • Discriminatie
 • Radicalisering

Daarnaast hebben we als school een goed contact met de wijkagent.

2.5 Onze samenwerkingspartners

School2Care is ontwikkeld door Altra. School2Care Laakhaven is met hulp en meedenken van School2Care Amsterdam in september 2018 van start gegaan.   Ook is er contact met de collega’s van School2Care De Vliet in Hoogvliet en met het Purmer College in Amsterdam.

2.7 Speerpunten

 • Speerpunt 1: Intensievere samenwerking met partners, zoals scholen van herkomst en werktrajecten.
 • Speerpunt 2: Verdere ontwikkeling van praktijkonderwijs
 • Speerpunt 3: Zelfredzaamheid van leerlingen vergroten
 • Speerpunt 4: Vergroten van de ouderbetrokkenheid 

Volgende pagina

3. Ons onderwijs