3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het uitstromen naar de school van herkomst, nieuwe school, vervolgopleiding of werkplek zijn daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Zes weken na het intakegesprek wordt het OPP vastgesteld en elke drie maanden geëvalueerd. De coach bewaakt het proces, stuurt bij en past aan waar nodig in overleg met de leerling, ouder(s)/opvoeder(s) en de gedragswetenschapper. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

3.2 Leerstofaanbod

School2Care is een school waarbij zorg en onderwijs in verschillende vormen aangeboden worden. Leerlingen komen om uiteenlopende redenen bij ons op school. Vorderingen van leerlingen worden bijgehouden in leerlingvolgsysteem (SOM Today). Daarnaast is een mogelijkheid om drie keer per jaar IVIO-certificaat te behalen. Bij aanvang van een traject op School2Care bepalen we samen met de leerling, ouder(s)/opvoeder(s) en betrokken instanties het onderwijsperspectief van de leerling (OPP). Hierop baseren we ons onderwijsaanbod. De leerling krijgt les op zijn eigen niveau. We werken in klassen van gemiddeld 10 leerlingen. Opleidingsniveaus Op School2Care bieden wij de theoretische vakken van vmbo bb/bk/tl t/m havo 3. Er is een mogelijkheid te werken met de school van herkomst en deelnemen aan staatsexamens. Speerpunt dit jaar is het ontwikkelen van praktijkonderwijs.  Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling. Leerroutes Na de instroomfase, die gemiddeld zes weken duurt, vervolgt een leerling zijn traject binnen de school in de leerroute voortgezet onderwijs of de leerroute mbo1 VROC/ praktijkgericht onderwijs. Hierdoor worden leerlingen met een min of meer gelijke uitstroombestemming bij elkaar in een klas geplaatst. Binnen de leerroute wordt onderwijs aangeboden dat aansluit bij de eisen die gesteld worden tijdens het vervolgtraject. De leerroute mbo1 VROC/ praktijkgericht onderwijs biedt ook stages aan, zodat de leerlingen al ervaring opdoen die ze kunnen gebruiken bij hun vervolgopleiding binnen het mbo of een arbeidsplek. Overstap naar vervolgschool of werk Als leerlingen eraan toe zijn, kunnen zij overstappen naar een reguliere school, school van herkomst of naar een school voor speciaal onderwijs. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden: uitstromen naar een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs of een beroepsopleiding aan een regionaal opleidingscentrum (ROC). Het is ook een mogelijkheid dat het uitstroomperspectief een baan op de arbeidsmarkt is.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Analyse van de opbrengsten

1. Onderwijsresultaten (i.r.t. eigen schoolnorm) In het schooljaar 2020-2021 zijn er leerlingen geweest die volledige examens hebben gedaan en deelcertificaten hebben gehaald. Dit zijn de overzichten:

Uit deze cijfers wordt duidelijk dat er 3 leerlingen examen hebben gedaan voor een volledig mavo-diploma. Hiervan heeft 1 leerling zijn volledige diploma gehaald. De andere 2 leerlingen hebben 2 certificaten van het mavo diploma gehaald. Zijn gaan in schooljaar 2022-2023 door met het behalen van de overige certificaten. Er zijn 9 leerlingen die een certificaat voor PRO veilig werken konden halen. Dit certificaat is onderdeel van de MBO 1 opleiding horeca. Er zijn 3 leerlingen die dit certificaat daadwerkelijk hebben behaald. Naast deze examens en deelcertificaten zijn er in het schooljaar 2020-2021 ook IVIO examens afgenomen. School2Care Laakhaven heeft 4 IVIO rondes per schooljaar. Het kan voorkomen dat een leerlingen meerdere malen deelneemt aan eenzelfde IVIO examen maar dit op verschillende niveaus doet. In het schooljaar 2021-2022 willen we het slagingspercentage omhoog brengen door in de eerste 6 weken wordt er in de instroom klas met leerling, ouders en coaches bekeken welk uitstroomperspectief het best past bij de situatie van de leerling.

2. Sociale en maatschappelijke competenties: Uitslagen Zien!VO (Prestatieanalyse) School2Care Laakhaven heeft in het schooljaar 2020-2021 niet gewerkt met Zien!vo waardoor er geen resultaten zijn te benoemen. Het schooljaar 2022-2023 zal onder andere in het teken staan van het trainen en uitvoeren van Zien!vo. 3. vso: Uitstroombestemmingen (schooljaar 2020-2021) Om een beeld te kunnen geven van de leerlingen die school2care hebben verlaten en of dit de meest passende plek is geweest, is het nodig om de scholen waar ze naar toe zijn gegaan te spreken. In verband met de AVG wordt er hier door vervolgscholen nauwelijks informatie over gegeven. Om dit voor het schooljaar 2021-2022 beter in beeld te hebben zal er gebruik gemaakt gaan worden van de bestendigingsformulieren op School2Care Laakhaven.

4. vso: Uitstroom t.o.v. OPP (schooljaar 2020-2021)

In het schooljaar 2020-2021 stonden er in totaal 99 leerlingen ingeschreven. Hiervan zijn 17 leerlingen aan het einde van het schooljaar niet uitgeschreven. 53%, dus 47 leerlingen, zijn uitgestroomd naar de verwachte uitstroombestemming volgens het onderwijsperspectiefplan (OPP). 35%, dus 35 leerlingen is niet naar de verwachte uitstroombestemming gegaan. Dit had verschillende redenen. Er zijn 4 leerlingen naar een hogere bestemming uitgestroomd. 4 Leerlingen zijn veroordeeld voor een strafbaar feit waardoor ze naar de justitiële jeugdinrichting (JJI) moesten. Daarnaast zijn er 4 leerlingen, in overleg met de leerplichtambtenaar uitgeschreven dit kwam doordat de leerlingen de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt. Voor het schooljaar 2021-2022 is het streven dat er meer leerlingen gaan uitstromen zoals ook besproken is in het OPP. Dit gaan wij doen door naast de onderwijsvragen en mogelijkheden te kijken hoe zich te verhoudt ten opzichte van de vragen die er liggen in de thuissituatie en de individuele zorgvragen van leerlingen. 5. vso: Veiligheidsbeleving (schooljaar 2020- 2021) Uit het leer-leefklimaat wat in het voorjaar van 2021 is afgenomen bij School2Care Laakhaven is gekomen dat de leerlingen het totale leerklimaat positiever ervaren t.o.v. de referentiegroep. Positieve punten zijn bijvoorbeeld de ondersteuning die leerlingen krijgen van de docent en de veiligheid. Een aandachtspunt is de schaalgroei. Binnen het werkklimaat van de coaches zijn positieve punten bijvoorbeeld de sociaal-emotionele steun, de werkdruk en de veiligheid. Bij het werkklimaat van de CvB vallen het team functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden bijvoorbeeld in positieve zin op. Aangeraden wordt om te kijken hoe de positieve punten vanuit het werkklimaat behouden kunnen worden, mogelijk kan er gekeken worden naar de financiële tegemoetkoming.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school