3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het uitstromen naar de school van herkomst, nieuwe school, vervolgopleiding of werkplek zijn daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Zes weken na het intakegesprek wordt het OPP vastgesteld en elke drie maanden geëvalueerd. De coach bewaakt het proces, stuurt bij en past aan waar nodig in overleg met de leerling, ouder(s)/opvoeder(s) en de gedragswetenschapper. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB). besproken.

3.2 Leerstofaanbod

School2Care is een school waarbij zorg en onderwijs in verschillende vormen aangeboden worden. Leerlingen komen om uiteenlopende redenen bij ons op school. Vorderingen van leerlingen worden bijgehouden in leerlingvolgsysteem (SOM Today). Daarnaast is een mogelijkheid om drie keer per jaar IVIO-certificaat te behalen. Bij aanvang van een traject op School2Care bepalen we samen met de leerling, ouder(s)/opvoeder(s) en betrokken instanties het onderwijsperspectief van de leerling (OPP). Hierop baseren we ons onderwijsaanbod. De leerling krijgt les op zijn eigen niveau. We werken in klassen van gemiddeld 10 leerlingen. Opleidingsniveaus Op School2Care bieden wij de theoretische vakken van vmbo bb/bk/tl t/m havo 3. Er is een mogelijkheid te werken met de school van herkomst en deelnemen aan staatsexamens. Speerpunt dit jaar is het ontwikkelen van praktijkonderwijs.  Werken aan doelen Voor iedere leerling wordt bij de intake zijn ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Gedurende het traject kijkt de coach of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt. De coach ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Zes weken na het intakegesprek wordt het OPP vastgesteld en elke drie maanden geëvalueerd.  Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling. Leerroutes Na de instroomfase, die gemiddeld zes weken duurt, vervolgt een leerling zijn traject binnen de school in de leerroute voortgezet onderwijs of de leerroute mbo1 VROC/ praktijkonderwijs. Hierdoor worden leerlingen met een min of meer gelijke uitstroombestemming bij elkaar in een klas geplaatst. Binnen de leerroute wordt onderwijs aangeboden dat aansluit bij de eisen die gesteld worden tijdens het vervolgtraject. De leerroute mbo1 VROC/ praktijkonderwijs biedt ook stages aan, zodat de leerlingen al ervaring opdoen die ze kunnen gebruiken bij hun vervolgopleiding binnen het mbo of een arbeidsplek. Overstap naar vervolgschool of werk Als leerlingen eraan toe zijn, kunnen zij overstappen naar een reguliere school, school van herkomst of naar een school voor speciaal onderwijs. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden: uitstromen naar een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs of een beroepsopleiding aan een regionaal opleidingscentrum (ROC). Het is ook een mogelijkheid dat het uitstroomperspectief een baan op de arbeidsmarkt is.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Analyse van de opbrengsten

1) Onderwijsresulaten We hebben in het schooljaar 2019/2020 22 leerlingen deel laten nemen aan IVIO-examens en 4 leerlingen aan het staatsexamen.

Resultaten IVIO-examens Palmhuis Er is in schooljaar 2019/ 2020 2 keer aan de IVIO-examens deelgenomen. Er zijn in totaal 47 examens afgenomen. Waarvan er 44 certificaten zijn behaald. Hieronder een lijst van de afgenomen examens: Rekenen KSE 1: 5 examens, 3 leerlingen geslaagd en 2 leerlingen gezakt. KSE 2: 7 examens, 7 leerlingen geslaagd KSE 3: 4 examens 4 leerlingen geslaagd. Nederlands KSE 2: 12 examens, 12 leerlingen geslaagd. KSE 3: 5 examens, 5 leerlingen geslaagd Engels KSE 2: 8 examens, 8 leerlingen geslaagd KSE 3: 5 examens, 4 leerlingen geslaagd en 1 gezakt. KSE 4: 1 examen, 1 leerling geslaagd.

Resultaten leerlingen School 2 Care Er is in schooljaar 2019/ 2020 een keer deelgenomen aan de IVIO-examens. Er zijn 10 leerlingen aangemeld. De resultaten van School 2 Care zijn niet bekend. Staatsexamens: We hebben voor 4 leerlingen staatsexamen aangevraagd. Er zijn twee leerlingen geslaagd op VMBO TL. Deze leerlingen zijn doorgestroomd naar MBO 4. Analyse op de cijfers Schooljaar 2019/2020 zijn we voor het eerst gestart met het afnemen van IVIO-examens. We wilden kijken of het voor onze doelgroep haalbaar was, waarbij ons belangrijkste doel was om de leerlingen succeservaringen op te laten doen. Dit is gelukt. Van de 47 afgenomen examens zijn maar drie met een negatief resultaat. De leerlingen hebben in meerdere vakken examen gedaan. Het eindresultaat was dat uiteindelijk alle leerlingen voor 1 of meerdere examens zijn geslaagd. ` We hebben dit jaar vier leerlingen aangemeld voor het staatsexamen. Onze leerlingen hebben minder les, omdat ze dagbehandeling krijgen en hebben vaak achterstand opgelopen wat betreft de lesstof. We wilden kijken of het toch nog mogelijk was om ze goed voor te bereiden op het staatsexamen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het voor sommige leerlingen mogelijk is om grote achterstanden in te halen als ze voldoende begeleiding krijgen. 2. Uitstroombestemmingen Uitstroom 2019/ 2020 Palmhuis MBO 1:19 leerlingen MBO 2: 5 leerlingen MBO 4: 3 leerlingen Arbeid: 3 leerlingen Praktijk onderwijs: 2 leerlingen VMBO TL: 1 leerling VMBO basis: 1 leerling Plaatsing gesloten instelling 2 leerlingen Uitstroom 2019/ 2020 School2Care MBO 1: 21 leerlingen Praktijk onderwijs: 2 leerlingen Detentie 1 leerling Plaatsing gesloten instelling: 8 leerlingen Dagbesteding 1 leerling Arbeid: 2 leerlingen Analyse op de cijfers In 2019 zijn we gaan samenwerken met het Palmhuis. De verwachting was dat er een aantal leerlingen zouden terugstromen naar het regulier onderwijs en dat de andere leerlingen zouden doorstromen naar mbo 1. We hebben geprobeerd leerlingen zou goed mogelijk uit te laten stromen door voor het eerst IVIO-examens af te nemen en een aantal leerlingen staatsexamen te laten doen. Het resultaat was dat er 9 leerlingen op een hoger niveau konden uitstromen dan verwacht.

Vrijwel steeds wordt het uitstroomniveau gehaald wat bij binnenkomst en / of tijdens het eerste OPP gesteld is. Voor deel komt dit omdat naar haalbare doelen wordt gestreefd, zoals mbo niveau 1. Voor een ander deel speelt mee dat het relatief korte trajecten betreft, waarbij van tevoren het doel helder is geformuleerd en wat haalbaar bleek. Een groot deel van de leerlingen, 12 van de in totaal 26 leerlingen die uitstroomden, werden geplaatst in de gesloten settingen Hestia, Midgaard, Het Anker en Schakenbosch. Schooltrajecten lopen daar verder, maar voor een groot deel buiten het zicht van S2C Laakhaven. Nader onderzoek kan uitwijzen of het ingezette schooltraject gehaald is of niet, en voor een deel zijn deze trajecten nog bezig. De groep leerlingen die uitstroomt naar een gesloten setting is groot. Dit komt veelal omdat bij S2C gewerkt wordt met leerlingen die een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg hebben en deze maatregel wordt genomen omdat men een risico op afglijden vermoedt of vreest. Deze groep kent over het algemeen een heftiger problematiek dan jongeren die met een TLV of een onderwijs-zorg-arrangement binnenkomen. Eén jongere blijkt onvindbaar en het uitstroomperspectief werd daarom niet gehaald. Geen van de jongeren stroomde uit boven het OP. De jongeren hebben bij binnenkomst veelal een onderwijsachterstand door langdurig spijbelen of door lange tijd in een gesloten setting, soms een JJI-plaats te zijn geweest. Vanwege de korte trajecten lukt het niet om dit bij te spijkeren tot een hoger niveau.

3) Uitstroom t.o.v. OPP

Resultaten Palmhuis

Analyse op de cijfers Het is ons gelukt om 75% van onze leerlingen uit te laten stromen op het niveau van het OPP. Verder is 25% uitgestroomd op een hoger niveau dan we bij aanvang verwachten. Dit heeft te maken met het feit dat de leerlingen tot rust kwamen op school en daardoor ineens tot leren kwamen. De succes ervaring die ze op deden door deel te nemen aan de IVIO-examens heeft hier zeker toe bijgedragen, maar ook de rust in de school en de positieve benadering van de docenten. 4. Veiligheidsbeleving Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen de veiligheid op school een 8,4 geven en docenten een 7,3. De leerlingen ervaren de school als veilig, omdat de regels duidelijk zijn en de sfeer goed is. De norm is 7,0.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school