4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school; uit diverse onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking een positieve bijdrage levert aan de leerresultaten van leerlingen. Hieronder leest u hoe wij vanuit de school de samenwerking met u willen vormgeven.

4.1 Ouderbijeenkomsten

In de jaarplanner staan de data van verschillende ouderavonden. Deze bijeenkomsten zijn soms gezamenlijk en hebben een bepaald thema rondom de ontwikkeling van de leerlingen.  Daarnaast is een aantal bijeenkomsten gepland om individueel over uw kind te praten. We hechten veel waarde aan uw komst, omdat we op deze manier gezamenlijk de beste bijdrage leveren aan de leerresultaten van uw kind.

4.2 Ondersteuning voor ouders

Heeft u een ondersteuningsvraag, neemt u dan contact op met de coach van uw kind. Gezamenlijk zoeken we naar een passende oplossing. 

4.3 Leerlingenraad

Op School2Care Laakhaven hebben we de jongerenraad, waarin zaken vanuit School2Care Laakhaven besproken worden met de jongeren. De jongerenraad komt 1 keer per 8 weken bijeen.

4.4 Medezeggenschap

De scholen binnen het cluster VSO (voorgezet speciaal onderwijs) hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De MR is samengesteld uit ouder(s)/ opvoeder(s) en medewerkers. De MR heeft instemmings- en adviesrecht op de betreffende VSO-locaties.  Horizon heeft ook een Bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die regelmatig met de bestuurder over algemene beleidszaken overlegt. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van ouder(s)/ opvoeder(s) en medewerkers van de Medezeggenschapsraden op schoolniveau. Voor meer informatie over deelname aan de MR of GMR kunt uw contact opnemen met de afdelingsmanager.

4.5 Expertpanel

Het expertpanel (www.altrahorizononderwijs.nl/over-ons) bestaat uit ouder(s)/ opvoeder(s) van de jeugdigen die bij Horizon onderwijs of zorg ontvangen.  Het panel komt maandelijks bij elkaar en voorziet de bestuurder van inzichten en input over de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg. Voor meer informatie over deelname aan het expertpanel kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager.

4.6 Vertrouwenspersoon

Als u zaken vertrouwelijk wilt bespreken kan dit met de schoolvertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon behartigt de belangen van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag en begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Wij nemen klachten serieus en gebruiken uw op- en aanmerkingen om de dagelijkse gang van zaken binnen de school te verbeteren. Voor onze school kunt u contact opnemen met Nina Kokshoorn via telefoonnummer 088 996 29 50 of e-mailadres: nina.kokshoorn@horizon.eu

4.7 Vertrouwensinspecteur

Ouder(s)/ opvoeder(s), leerlingen, docenten, schoolbesturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Alle werkdagen tussen 08.00-17.00 uur is de vertrouwensinspecteur bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

4.8 Klachtenbehandeling

Overal gaan wel eens dingen verkeerd of ontstaan er misverstanden, dat is ook bij ons op school niet anders. Mocht u het op bepaalde punten niet met ons eens zijn of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht of mentor van uw kind. Samen zoeken wij dan naar een goede oplossing. Is dit gesprek naar uw mening toch onbevredigend verlopen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Wanneer u een meningsverschil of een klacht wilt melden verzoeken wij u de volgende stappen te nemen: 1) U legt uw probleem voor bij de schooldirecteur. De vertrouwenspersoon van de school kan hierin op aanvraag bemiddelen. 2) Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt, kunt u een gesprek met de regiodirecteur aanvragen via onderwijssecretariaat@ihub.nu. U kunt u laten ondersteunen door de kwaliteitsadviseur van de regio. 3) Als dit alles niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt u een officiële klacht indienen bij de directie van de school en de landelijke klachtencommissie. Dit kan bij de landelijke klachtencommissie van de GCBO. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld die terug te vinden is op de website. Gezien het uitgebreide zorgaanbod op de locatie wordt er daarnaast ook gebruik gemaakt van het AKJ, evenals op de andere zorglocaties van iHUB/Horizon/Altra. Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp- is de organisatie die landelijk het onafhankelijk vertrouwenswerk uitvoert. De vertrouwenspersonen hebben contact met leerlingen en ouders die advies vragen of een klacht hebben over jeugdhulp.

School2Care Laakhaven is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Een officiële klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij Stichting GCBO worden ingediend. Een klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie. Binnen vijf werkdagen wordt schriftelijk meegedeeld dat de klacht wordt onderzocht. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt een hoorzitting van de klachtencommissie plaats of een gesprek met het bevoegd gezag (de bestuurder) van iHUB (afhankelijk van waar de klacht is ingediend). Het bevoegd gezag van iHUB is te bereiken via: Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam. De Klachtencommissie van de GCBO is te bereiken via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3861697, fax 070-3020836 e-mail info@gcbo.nl . Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Volgende pagina

5. Privacy