4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school; uit diverse onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking een positieve bijdrage levert aan de leerresultaten van leerlingen. Hieronder leest u hoe wij vanuit de school de samenwerking met u willen vormgeven.

4.1 Ouderbijeenkomsten

In de jaarplanner staan de data van verschillende ouderavonden. Deze bijeenkomsten zijn soms gezamenlijk en hebben een bepaald thema rondom de ontwikkeling van de leerlingen.  Daarnaast is een aantal bijeenkomsten gepland om individueel over uw kind te praten. We hechten veel waarde aan uw komst, omdat we op deze manier gezamenlijk de beste bijdrage leveren aan de leerresultaten van uw kind.

4.2 Ondersteuning voor ouders

Heeft u een ondersteuningsvraag, neemt u dan contact op met de coach van uw kind. Gezamenlijk zoeken we naar een passende oplossing. 

4.3 Leerlingenraad

Op School2Care Laakhaven hebben we de jongerenraad, waarin zaken vanuit School2Care Laakhaven besproken worden met de jongeren. De jongerenraad komt 1 keer per 4 weken bijeen.

4.4 Medezeggenschap

De scholen binnen het cluster VSO (voorgezet speciaal onderwijs) hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De MR is samengesteld uit ouder(s)/ opvoeder(s) en medewerkers. De MR heeft instemmings- en adviesrecht op de betreffende VSO-locaties.  Horizon heeft ook een Bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die regelmatig met de bestuurder over algemene beleidszaken overlegt. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van ouder(s)/ opvoeder(s) en medewerkers van de Medezeggenschapsraden op schoolniveau. Voor meer informatie over deelname aan de MR of GMR kunt uw contact opnemen met de afdelingsmanager.

4.5 Expertpanel

Het expertpanel (www.altrahorizononderwijs.nl/over-ons) bestaat uit ouder(s)/ opvoeder(s) van de jeugdigen die bij Horizon onderwijs of zorg ontvangen.  Het panel komt maandelijks bij elkaar en voorziet de bestuurder van inzichten en input over de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg. Voor meer informatie over deelname aan het expertpanel kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager.

4.6 Vertrouwenspersoon

Als u zaken vertrouwelijk wilt bespreken kan dit met de schoolvertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon behartigt de belangen van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag en begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Wij nemen klachten serieus en gebruiken uw op- en aanmerkingen om de dagelijkse gang van zaken binnen de school te verbeteren. Voor onze school kunt u contact opnemen met Nina Kokshoorn via telefoonnummer 088 996 29 50 of e-mailadres: nina.kokshoorn@horizon.eu

4.7 Vertrouwensinspecteur

Ouder(s)/ opvoeder(s), leerlingen, docenten, schoolbesturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Alle werkdagen tussen 08.00-17.00 uur is de vertrouwensinspecteur bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

4.8 Klachtenbehandeling

We proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Als leerlingen, ouders of andere betrokkenen niet tevreden zijn stimuleren we dat zij het gesprek aangaan met de coach, gedragswetenschapper of schooldirecteur. Komen we er niet uit, dan kan en mag er altijd een klacht ingediend worden.  AKJ Horizon is voor de behandeling van (onderwijsgerelateerde) klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Gezien het uitgebreide zorgaanbod op School2Care wordt er daarnaast gebruik gemaakt van het AKJ, evenals op de andere zorglocaties van Horizon. Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – is de organisatie die landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uitvoert. De vertrouwenspersonen hebben contact met leerlingen en ouders die advies vragen of een klacht hebben over de jeugdhulp.

Er zijn 3 mogelijkheden bij het indienen van een klacht:

  • Er kan een gesprek aangevraagd worden met de schoolleider
  • De klacht kan rechtstreeks besproken worden met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Ruth Luchtmeijer is als contactpersoon aan School2Care Laakhaven gekoppeld en is bereikbaar op: 06 - 25 64 48 95.
  • Er kan een klacht ingediend worden bij een onafhankelijke klachtencommissie

Het AKJ is voor ouders bij klachten of vragen bereikbaar via het algemene nummer van het AKJ: 088 55 51 00 00.

Volgende pagina

5. Privacy