6. Leerplicht, verlof en verzuim

Leerlingen zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Leerlingen tussen 16 en 18 jaar, zonder startkwalificatie, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie betekent (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Met deze kwalificatieplicht wordt de leerplicht tot de dag dat de leerling de startkwalificatie heeft of de dag dat de leerling 18 wordt.   Voor scholen geldt dat zij zich moeten houden aan de vastgestelde onderwijstijd. Er zijn verschillende maatregelen die gehanteerd worden om hieraan te kunnen voldoen. In dit hoofdstuk leest u hoe wij dit doen op school.

6.1 Onderwijstijd

School2Care Laakhaven is een twaalfuursvoorziening. We zijn van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avond open. De leerlingen volgen de eerste periode het gehele programma. Afhankelijk van de groei die een leerling doormaakt en indien de leerling aan het einde van de middag of in de avond een zinvolle dagbesteding heeft, kan hij toestemming krijgen dit te (gaan) doen. Een positieve vrijetijdsbesteding kan bijvoorbeeld lidmaatschap bij een club zijn, maar ook een bijbaantje. De lessen zijn van maandag tot vrijdag; de leerlingen moeten uiterlijk om 08.30 op school zijn.

6.2 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

U kunt vrijstelling vragen van deelname van uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten op school. Alle leerlingen moeten in principe aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deelnemen.  Het bestuur van Horizon bepaalt op welke gronden vrijstelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteit er voor in de plaats komt.

6.3 Afwezig en niet op school

Als uw kind niet op school kan komen, bent u als ouder(s)/ opvoeder(s) verplicht dit aan de school te melden. Dit kan telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind afwezig is zonder afmelding nemen wij in de ochtend contact met u op.

6.4 Te laat komen

Als een leerling te laat is, wordt dat bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Daar waar nodig wordt contact opgenomen met leerplicht.

6.5 Extra vakantie

De school mag buiten de afgesproken vakanties leerlingen geen vrij geven om op vakantie te gaan. Dat geldt ook voor een eventuele vakantie naar het land van herkomst en een paar dagen voor een vakantie om ‘de drukte voor te zijn’.  De enige uitzondering op deze regel doet zich voor als één van de ouder(s)/ opvoeder(s) wegens zijn/ haar beroep niet met het gezin op vakantie kan in de gebruikelijke vakantieperiode. Mocht dit op uw situatie van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek indienen bij de afdelingsmanager.

6.6 Extra verlof

Voor sommige bijzondere dagen waarop u uw kind thuis wilt houden kunt u extra verlof aanvragen bij de schoolleider. Dat kan bijvoorbeeld voor erkende religieuze feestdagen of gewichtige omstandigheden met betrekking tot familie, zoals:

  • ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie
  • huwelijk, 12 ½, 25, 40 en 50 jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea
  • verhuizing
  • gezinsuitbreiding

Aan deze extra verlofdagen is een maximum van tien dagen per schooljaar vastgesteld. Zijn er meer dagen nodig, dan kunt u een verzoek indienen bij de Afdeling Leerlingzaken van de gemeente. De leerplichtambtenaar beslist hierover. Een dergelijk verzoek wordt slechts bij zeer hoge uitzondering toegewezen.

6.7 Weglopen

Soms verlaat een leerling het gebouw en/ of het schoolterrein zonder toestemming. Meestal wordt er snel contact gemaakt met de leerling en is hij/ zij snel weer terug op school. Wanneer dit niet het geval is en het uw kind betreft wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.  Samen met u kijken we welke actie al dan niet zal worden ondernomen. Afhankelijk van de reden tot weglopen, de gesteldheid van uw kind en eventuele eerdere ervaringen met wegloopgedrag van uw kind, kan tot een specifieke aanpak worden besloten.

6.8 Time-out, naar huis sturen, schorsing en verwijdering

Op de locatie zijn regels en afspraken opgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst staan deze regels en afspraken uitgelegd. Het kan zijn dat uw kind zich niet houdt aan de regels en afspraken die op school gelden. Hier volgen, in respectievelijke volgorde, de stappen die dan genomen worden: een time-out, naar huis sturen, schorsing en verwijdering.  Voor meer informatie kunt u het volledige protocol opvragen bij de afdelingsmanager.

Volgende pagina

7. Speciaal onderwijs bij Horizon