1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt ons te allen tijde benaderen met vragen of voor informatie. U kunt de leerkrachten het beste bereiken tussen 8.15 en 8.30 uur en na 14.30 uur. Over zaken die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Wanneer moet mijn kind op school zijn? Heeft hij huiswerk? Wat voor cijfers haalt hij? Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden via SOMtoday; het digitale leerlingenplatform. Meer informatie over Horizon Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze website.

Schreuder College De Quackstraat De Quackstraat 77 3082 VS Rotterdam T: 088 996 20 66 U kunt ons bereiken via: T: 088 996 20 66 EAdministratieSchreuderDeQuackstraat@horizon.eu Schooldirecteur: Merilyn de Randamie

1.2 Aanmelden

U kunt uw zoon/dochter online aanmelden bij de school van zijn/haar keuze op altrahorizononderwijs.nl. Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor inschrijving voor het speciaal onderwijs. Meer informatie hierover vindt u op https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen. Wilt u meer weten over aanmelden bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen over het type onderwijs? Ook dan kunt u contact opnemen met OZO (Onderwijs Zorg Ondersteuning). Telefonisch via 0800 45 67 899 of per e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder. 

1.3 Medicatie

Alle Horizonscholen werken volgens het protocol medicijn beheren en beschikbaar stellen. Wanneer uw zoon/dochter bij ons op school start en uw zoon/dochter medicijnen gebruikt, vragen wij u om schriftelijke toestemming zodat wij aan uw zoon/dochter medicatie beschikbaar mogen stellen.  Het is van groot belang voor het welzijn van uw zoon/dochter dat u elke verandering in de medicatie direct doorgeeft aan de school. Als uw zoon/dochter zelf in staat is de medicatie te nemen, zien onze medewerkers erop toe dat uw zoon/dochter dit conform het voorschrift zelf doet.

1.4 Verzekeringen

Wanneer uw zoon/dochter schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/verzorger(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw zoon/dochter gebruik van taxivervoer van en naar school, dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw zoon/dochter valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw zoon/dochter een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.5 Ouderbijdrage en schoolreis

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals Sinterklaas, kerstviering, schoolreis en feesten. Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00. Wij verzoeken u, onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter dit bedrag aan het begin van het schooljaar over te maken op rekeningnummer: NL55 RABO 0122 6546 92 Ten name van: Schreuder College De Quackstraat, onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter.

1.6 Vervoer van en naar school

Het vervoer van en naar school gebeurt op eigen gelegenheid of met leerlingenvervoer. De gemeente waar uw zoon/dochter staat ingeschreven bepaalt of uw zoon/dochter voor vervoer in aanmerking komt en hoe dit geregeld is. De gemeente betaalt dit vervoer en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer. Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Het verzoek voor het vervoer moet u zelf bij de gemeente indienen. U kunt voor ondersteuning terecht bij de schoolmaatschappelijk deskundige. Wij stimuleren de zelfstandigheid van leerlingen. Bij uitzondering gericht op specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen kan er leerlingenvervoer aangevraagd worden.

1.7 Rookbeleid

Horizon heeft drie uitgangspunten geformuleerd voor het rookbeleid op en rond de scholen:

  • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
  • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
  • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.8 Schoolvakanties en studiedagen

Vakanties en vrije dagen  Zomervakantie: 18 juli – 30 augustus 2020 Herfstvakantie: 17 oktober  t/m 25 oktober 2020 Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021 Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021 Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

Extra vrije dagen Goede Vrijdag: 2 april 2021 2e Paasdag: 5 april 2021 Koningsdag: 27 april 2021 2e Pinksterdag: 24 mei 2021 Studiedagen 16 oktober 2020 18 december 2020 19 februari 2021 26 maart 2021 25 juni 2021

1.9 Toetsweken (methodegebonden)

Leerlingen zijn om 12.00 uur uit Toetsweek 1: 26 – 30 oktober 2020. Toetsweek 2: 15 – 19 februari 2021. Toetsweek 3: 28 juni – 2 juli 2021.

Volgende pagina

2. De school en de organisatie