3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden drie maal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Drie keer per jaar ontvangt uw zoon/dochter een overzicht van zijn/haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Het rapport wordt met u als ouder(s)/opvoeder(s) en de leerling zelf besproken tijdens de rapportavond. Op onze school wordt het volgende onderwijs aangeboden: Het onderwijsaanbod op Schreuder College De Quackstraat richt zich op het niveau van VMBO basisberoeps en VMBO kaderberoeps. De school streeft ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere voortgezet onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs.  Op basis van zowel methodegebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), wordt het onderwijsaanbod aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Dit wordt vastgelegd in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling. Vervolg op locatie Slinge Aan het einde van het tweede jaar maken de VMBO leerlingen een keuze voor een profiel met een daarbij behorend vakkenpakket. In het tweede jaar krijgen de leerlingen Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) om zich op alle uitstroomrichtingen te oriënteren.  Leerlingen draaien verschillende lessen binnen de uitstroomrichtingen en er wordt een informatieavond georganiseerd voor ouder(s)/opvoeder(s).

Stage Stage is een vast onderdeel van het bovenbouwprogramma van het VMBO-BB en KB. Het Schreuder College Slinge heeft contacten met bedrijven in verschillende branches waar leerlingen stage kunnen lopen. Via stage, onder leiding van een stagedocent en een stagebegeleider, krijgen onze leerlingen de gelegenheid om aangeleerde basisvaardigheden en werkhouding te oefenen en verder te verfijnen. Het doel van de stage is loopbaanoriëntatie en voorbereiding op werk en vervolgonderwijs. Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

Analyse van de opbrengsten leerjaar 1 In 2018-2019 zaten er 40 leerlingen op het Schreuder College De Quackstraat. 5 daarvan zijn gedoubleerd, 2 leerlingen hebben aan het eind van het schooljaar de overstap gemaakt naar de Taborstraat (TL niveau). De meeste leerlingen van de locatie De Quackstraat zijn doorgestroomd naar het Schreuder College Slinge. Dit ook geheel volgens verwachting, aangezien de leerlingen op De Quackstraat de eerstejaars zijn van Slinge. Naast uitstroom naar het Schreuder College Slinge, stroomden een aantal leerlingen door naar Yulius (3), MFC Yulius (2), School2Care (1) en de Autipoli (1).  2 Leerlingen zijn gedurende het schooljaar verhuisd en 1 leerling zit thuis.  Het gedrag van de leerlingen die niet doorstroomden naar de tweede jaargang op het Schreuder College Slinge bleek in de meeste gevallen niet passend voor onze locatie(s). Wij hebben, in overleg met ouders, besloten deze leerlingen elders aan te melden. 1 leerling heeft aan het eind van het schooljaar de overstap gemaakt naar het reguliere STC en 1 leerling naar een reguliere Praktijkschool. Analyse van de opbrengsten leerjaar 2 In 2018-2019 zaten er 10 leerlingen in het tweede jaar op het Schreuder College De Quackstraat. 7 leerlingen hebben op deze locatie ook het eerste leerjaar gevolgd. 3 leerlingen komen van een reguliere school. 7 leerlingen zijn doorgestroomd naar Schreuder College Slinge, 1 leerling naar de Villeneuvestraat (Pro niveau). 1 leerling is naar het derde jaar van het STC gegaan en 1 leerling is verhuisd.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school