Bijlage: Functies en taken binnen de school

Regiodirecteur onderwijs

Is eindverantwoordelijke voor de algehele gang van zaken, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel. 

Schooldirecteur

Is op de locatie verantwoordelijk voor het onderwijs en het team. Hij/ zij is voorzitter van de Commissie voor Begeleiding (CvB). 

Commissie voor Begeleiding (CvB)

Dit team heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedere leerling op de school zich maximaal kan ontwikkelen. De commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van leerlingen. Zij adviseert ook over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs.

Groepsleerkracht

Is de eerste verantwoordelijke voor de didactische en pedagogische begeleiding van de leerlingen.

Vakleerkracht

We hebben een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding en een vakleerkracht Algemene Techniek.

Pedagogisch medewerker

Begeleidt kinderen in groepjes of individueel op gebied van sociale vaardigheden. Hij/ zij werkt hierin samen met leerkracht en ouder(s)/ opvoeder(s).

Conciërge

Verzorgt de praktische taken binnen de school, variërend van technisch- tot huishoudelijke taken.

Intern begeleider

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de didactische toetsen en de leerlingvolgsystemen, zoals De Cito. Is lid van de CvB.

Gedragswetenschapper

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte diagnostiek. Is lid van de CvB.

Schoolmaatschappelijk deskundige

Brengt de schoolsituatie en het sociale netwerk van het kind met elkaar in contact. Heeft een begeleidende maar ook verwijzende taak. Is lid van de CvB.

Administratief medewerker

Verzorgt verschillende administratieve taken binnen de school.

Vertrouwenspersoon

Behartigt de belangen van ouder(s)/ opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag. Begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Levert een actieve bijdrage aan een sociaal en veilig schoolklimaat.

Jeugd-verpleegkundige SJG

Voert periodiek of op aanvraag medisch onderzoek uit. Is lid van de CvB.

De gezondheidszorg

Op de Quackstraat maken we gebruik van een gezondheidscoach. Een deel van onze jongeren komt wel eens in aanraking met middelen zoals alcohol, tabak, lachgas en cannabis. Overmatig gebruik heeft duidelijk een negatief effect op de gezondheid, de schoolprestaties en leidt vaak tot verhoogd schoolverzuim c.q. uitval.  Daarnaast is er in toenemende mate sprake van problematisch beeldschermgebruik (gamen, internet, social media en telefoon). Binnen de school hebben deze onderwerpen de aandacht. Doel is leerlingen motiveren hun gebruik te minderen of te stoppen. De school maakt hierbij gebruik van een zorgprofessional van Youz, de gezondheidscoach GGZ. Deze fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten. Ook kunnen leerlingen binnen de school een kort begeleidingstraject volgen bij de gezondheidscoach en kan er waar nodig gekeken worden naar het inzetten van externe hulp. De gezondheidscoach is bereikbaar via de school of rechtstreeks via: Gerard van Breugel g.breugel@youz.nl tel: 06-51583321

Volgende pagina

Contact