1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken, leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt ons te allen tijde benaderen met vragen of voor informatie. U kunt de leerkrachten het beste bereiken tussen 9.00 uur en na 15.00 uur. Over zaken die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie kunt u contact opnemen met de schooldirecteur en/of een betrokken CvB-lid. Meer informatie over Horizon Enkele malen per jaar ontvangt u van ons een nieuwsbrief. Het laatste nieuws vindt u terug op onze webpagina

Schreuder College Slinge Slinge 154-156 3085 EW Rotterdam T: 088-9962500 E: administratieschreudercollegeslinge@horizon.eu Schooldirecteur: mevr. N. Moenna

1.2 Aanmelden

U kunt uw zoon/dochter via de website altrahorizononderwijs.nl aanmelden bij de school  van zijn/haar keuze bij Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor inschrijving voor het speciaal onderwijs.  Meer informatie hierover vindt u op https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen. Wilt u meer weten over aanmelden bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen over het type onderwijs? Ook dan kunt u contact opnemen met OZO (Onderwijs Zorg Ondersteuning). Telefonisch via 0800 45 67 899 of per e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder. 

1.3 Medicatie

Alle Horizonscholen werken volgens het protocol medicijn beheren en beschikbaar stellen. Wanneer uw zoon/dochter bij ons op school start en uw zoon/dochter medicijnen gebruikt, vragen wij u om schriftelijke toestemming zodat wij aan uw zoon/dochter medicatie beschikbaar mogen stellen.  Het is van groot belang voor het welzijn van uw zoon/dochter dat u elke verandering in de medicatie direct doorgeeft aan de school. Als uw zoon/dochter zelf in staat is de medicatie te nemen, zien onze medewerkers erop toe dat uw zoon/dochter dit conform het voorschrift zelf doet.

1.4 Verzekeringen

Wanneer uw zoon/dochter schade of letsel veroorzaakt, kunt u als ouder(s)/opvoeder(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw zoon/dochter gebruik van taxivervoer van en naar school, dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw zoon/dochter valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw zoon/dochter een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.5 Ouderbijdrage en schoolreis

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals Sinterklaas, kerstviering, schoolreis en feesten. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op €25,00. Wij verzoeken u, onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter dit bedrag aan het begin van het schooljaar over te maken op rekeningnummer: NL55 RABO 0122 6546 92 Ten name van: Schreuder College Slinge, onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter.

1.6 Vervoer van en naar school

Het vervoer van en naar school gebeurt op eigen gelegenheid of met speciaal leerlingenvervoer. Wij stimuleren de zelfstandigheid van de leerlingen en in de bovenbouw verwachten wij dat ze zelfstandig reizen. De gemeente waar uw zoon/dochter staat ingeschreven bepaalt of uw zoon/dochter voor vervoer in aanmerking komt en hoe dit geregeld is. De gemeente betaalt dit vervoer en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer. Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Het verzoek voor het vervoer moet u zelf bij de gemeente indienen. U kunt voor ondersteuning terecht bij de schoolmaatschappelijk deskundige. Bij uitzondering, gericht op specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen, kan er leerlingenvervoer worden aangevraagd.

1.7 Rookbeleid

Vanaf 2021 zijn alle scholen en de omgeving rondom scholen rookvrije zones. Dit betekent: 

  • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
  • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
  • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.8 Schoolvakanties en studiedagen

Vakanties / Vrije dagen  Zomervakantie 18 juli 2020 – 30 augustus 2020 Start schooljaar 2020/2021 boeken en rooster halen: 31 augustus en 1 september 2020 (tijden worden gecommuniceerd) Eerste lesweek: 2 t/m 4 september 2020 (leerlingen zijn om 13:00 uur vrij; ’s middags kennismakingsgesprekken) Herfstvakantie: 17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020 Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 03 januari 2021 Voorjaarsvakantie: 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021 Meivakantie: 1 t/m 16 mei 2021  Zomervakantie: 16 juli 2021 t/m 29 augustus 2021 Extra vrije dagen Rapportgesprekken 2 en 3 december, leerlingen om 13.00 uur vrij Sinterklaas 4 december 2020, leerlingen om 13.00 uur vrij Kerst 18 december 2020, leerlingen om 13.00 uur vrij Rapportgesprekken 17 en 18 maart, leerlingen om 13.00 uur vrij Goede Vrijdag 2 april 2021 Tweede Paasdag 5 april 2021 Koningsdag 27 april 2021 Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 Laatste schooldag: donderdag 15 juli 2021. Let op: vrijdag 16 juli 2021 zijn leerlingen dus vrij. Studiedagen (leerlingen hele dag roostervrij) Woensdag 11 november 2020 Dinsdag 19 januari 2021 Donderdag 18 februari 2021 Maandag 8 maart 2021 Woensdag 7 april 2021

1.9 Toetsweken (methodegebonden)

Leerlingen zijn van 9.30 tot 13.00 uur op school Ma 16 t/m vr 20 november 2020 (2e, 3e en 4e jaar) Ma 1 t/m vr 5 maart 2021 (2e en 3e jaar) Ma 22 t/m vr 26 maart 2021 (4e jaar) Ma 28 juni t/m 2 juli 2021 (2e en 3e jaar)

Volgende pagina

2. De school en de organisatie