2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met complexe problemen te begeleiden en te onderwijzen, zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Onze school is een school voor speciaal onderwijs, voor leerlingen met gedragsproblemen en/of gedragsstoornissen en die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. Schreuder College Slinge heeft ongeveer 130 leerlingen bij wie op het regulier onderwijs niet aan de onderwijsbehoefte kan worden voldaan. Hierbij is veelal sprake van externaliserende of internaliserende gedragsproblematiek problematiek of leerstoornissen. De motivatie voor school ontbreekt vaak en er is mogelijk sprake van een didactische achterstand. Bij het indelen van de eerste tot en met de vierdejaars klassen wordt gekeken naar een passend klimaat aan de hand van de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

2.2 Visie en doelen

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen  dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan het zich ontwikkelen tot een zelfstandig persoon met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden. Het SOP kunt u vinden op de website van samenwerkingsverband Koers VO. Voor de plaatsing op een VSO-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij een VSO school. Kijk voor meer informatie op: https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Het inspectierapport wordt ook op de site van de onderwijsinspectie geplaatst. Op deze site staan ook de meest recente inspectierapporten van andere scholen.

Al onze scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar. Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. 

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Voor onze locatie is mevrouw W. van der Ros de anti-pestcoördinator en mevrouw L. Sontotirto deschoolmaatschappelijke deskundige. Zij zijn via het schooltelefoonnummer 088-9962500 te bereiken.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein ed.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

Op school werken we volgens de Veilige School methode, gebaseerd op de SAFE methodiek:

 • Schoolomgeving
 • Aantrekkelijk onderwijs
 • Fysieke omgeving
 • Externe samenwerking

De volgende zaken melden we bij de politie:

 • Wapenbezit en bezit van drugs
 • Seksuele intimidatie
 • Sexting en ander strafbaar online gedrag
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden
 • Discriminatie
 • Radicalisering

Daarnaast hebben we als school ook een samenwerkingsovereenkomst met de politie voor het preventief fouilleren en houden van kluisjescontroles. Verder hebben we op onze school ook cameratoezicht. Met de inzet hiervan wordt de veiligheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers verbeterd en worden eigendommen beschermd. Doel is bij te dragen aan een veilige leef- en werkomgeving, door bij (vermoedens van) overtredingen van de afspraken en/of incidentmeldingen te kunnen vaststellen wie er op dat moment aanwezig was in het pand.

2.6 Onze samenwerkingspartners

Wij werken o.a. samen met de onderstaande professionals en organisaties.   Het samenwerkingsverband Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en maken alle scholen deel uit van een samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband moet er passend onderwijs geboden worden voor iedere leerling. Wij werken als school intensief samen met diverse samenwerkingsverbanden en reguliere scholen om vorm te geven aan het onderwijs en de overgang van de school van herkomst naar onze school soepel te laten verlopen. We stemmen gezamenlijk af wat een passende onderwijsplek zou zijn voor een leerling.  Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals Jeugdbescherming, Stichting MEE, William Schrikker Groep, Enver, Centrum voor Jeugd en Gezin, Youz, Yulius, Pameijer e.a. Stagiaires Elk jaar zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig. Zij krijgen ruimte om onderzoek te doen, stage-opdrachten uit te voeren en/ of extra ondersteuning te bieden in de klas of aan leerlingen. Veilig Thuis en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.   Vermoeden loverboy-/mensenhandel problematiek Bij een vermoeden van mensenhandel of loverboy problemen wordt dit met u of uw kind (16+) besproken en wordt schriftelijke toestemming gevraagd om te melden bij CoMensha.

2.7 Speerpunten

 • Vollediger in beeld brengen van in- en uitstroomgegevens van de locatie;
 • Uitgebreider inzicht krijgen op de tussentijdse uitstroom van leerlingen: komen leerlingen uiteindelijk op hun beoogde uitstroombestemming terecht; 
 • Inrichten van vakgroepen voor verschillende vakken en onderwerpen: 
 • HGW (Handelingsgericht Werken); zodat dit consequent wordt uitgevoerd;
 • Engels en Nederlands; zodat gewerkt blijft worden aan een ononderbroken leerlijn van onderbouw naar bovenbouw en leerkrachten medeverantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de vakken;
 • CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming); zodat de invulling van de kerndoelen op dit verplichte examenonderdeel verbreed en verdiept kan worden; 
 • E-wise (een programma voor e-learning) wordt ingezet t.b.v. de professionalisering van leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel;
 • Veelvuldiger en efficiënt gebruik maken van de mogelijkheden van het Digibord in de klas t.b.v. de lesinhoud;
 • Nieuwe leerkrachten krijgen bij de start op onze locatie doelbewust de basisvaardigheden aangeboden wat betreft de Zeven Eigenschappen (Covey), HGW en Veilig Vakmanschap. 
 • De hulpvragen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of wensen zorgvuldiger in kaart brengen, zodat perceel B (van de ondersteuning van Pameijer) snel ingezet kan worden voor de Rotterdamse leerlingen;
 • Voor het bevorderen van kwalitatief goede stagemogelijkheden halen we bedrijven meer in de school; 
 • De werkgroep LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) uitbreiden naar een ‘LOB in de wijk’. 

Volgende pagina

3. Ons onderwijs