3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd.

Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB). besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Drie keer per jaar ontvangt uw zoon/dochter een overzicht van zijn/haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Het rapport wordt met u als ouder(s)/opvoeder(s) en de leerling zelf besproken tijdens de rapportavond. Op onze school wordt het volgende onderwijs aangeboden: Ons onderwijsaanbod richt zich op het niveau van VMBO basisberoeps (BB) en VMBO kaderberoeps (KB). Door differentiatievormen in het leren worden de verschillende uitstroomprofielen gerealiseerd en haalt het Schreuder College locatie Slinge het maximale uit alle leerlingen. Het onderwijsaanbod richt zich op uitstroombestemming vervolgonderwijs MBO1 t/m MBO4. Voor enkele leerlingen kan een tussenstop via VROC wenselijk zijn. Profielkeuze VMBO Aan het einde van het tweede jaar maken de VMBO-leerlingen een keuze voor een profiel met een daarbij behorend vakkenpakket. In het tweede jaar krijgen de leerlingen Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) om zich op alle uitstroomrichtingen te oriënteren. Leerlingen draaien verschillende lessen binnen de uitstroomrichtingen en er wordt een informatieavond georganiseerd voor ouder(s)/opvoeder(s). 

Op 'Slinge' worden de volgende profielen aangeboden: PIE: Produceren, Installeren en Energie. Dit profiel geeft aan onze leerlingen een brede technische ondergrond. Ze maken kennis met basisvaardigheden uit de elektrotechniek, metaaltechniek en installatietechniek. Voor het profiel PIE werken we nauw samen met Rotterdams Vak College De Hef. E&O: Economie en Ondernemen: Dit profiel is bedoeld voor leerlingen die willen werken in een bedrijf als verkoper in een winkel, als medewerker in een magazijn, als secretaresse of als etaleur. Voor het profiel E&O werken we nauw samen met het Vak College Zuidrand. D&P: Dienstverlening en Producten: Dit profiel biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren op de wereld van arbeid en beroep. Kern van dit profiel zijn de algemene loopbaancompetenties die in elk beroep nodig zijn. Voor het profiel D&P werken we nauw samen met het IJsselcollege.

Stage Stage is een vast onderdeel van het bovenbouwprogramma van het VMBO-BB en KB. Het Schreuder College Slinge heeft contacten met bedrijven in verschillende branches waar leerlingen stage kunnen lopen. Via stage, onder leiding van een stagedocent en een stagebegeleider, krijgen onze leerlingen de gelegenheid om aangeleerde basisvaardigheden en werkhouding te oefenen en verder te verfijnen. Het doel van de stage is loopbaanoriëntatie en voorbereiding op werk en vervolgonderwijs. Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

3.3 Aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling

Voor de sociaal- emotionele ontwikkeling worden Sova (sociale vaardigheden) lessen in het programma opgenomen. Daarnaast hebben wij een leergebiedoverstijgend lesaanbod en werken wij volgens de zeven gewoonten van Covey. Met deze gemeenschappelijke taal leren de leerlingen hoe ze de regie over hun leven in eigen hand kunnen krijgen.  Vaktherapie Drama Op onze school wordt vaktherapie Drama (VTD) aangeboden. Dit is een therapievorm die emotionele, sociale en/of cognitieve ontwikkeling bij mensen met psychische problematiek stimuleert. In plaats van dit te bereiken door middel van gesprekken, worden er drama- en toneelactiviteiten aangeboden.  De therapie is geschikt voor leerlingen die op sociaal-emotioneel, psychisch of gedragsgebied extra (individuele) begeleiding kunnen gebruiken. Een leerling kan aangemeld worden via de leerkracht. Deze bespreekt de hulpvraag met de commissie van begeleiding.  De dramatherapeuten zijn Wietske van der Ros en Evamei Segond von Banchet. Beide therapeuten zijn aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en ingeschreven in het register vaktherapie. ZIEN! ZIEN! is een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem dat de docenten ondersteunt bij het waarnemen van het gedrag en welbevinden van de leerlingen. Door middel van dit systeem kunnen we de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen en samen met de leerlingen en ouder(s)/opvoeder(s) een plan van aanpak maken voor de gekozen ontwikkellijnen. Ten behoeve van dit leerlingvolgsysteem zullen de docent en de leerling eenmaal per jaar een vragenlijst invullen. Ook kan aan de ouder(s)/opvoeder(s) worden gevraagd de vragenlijst in te vullen. De resultaten zullen worden besproken in het kernteamgesprek.

3.4 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.5 Opbrengsten

3.6 Analyse van de opbrengsten

Wat betreft de uitstroom vallen er een aantal zaken op:

  • Er stromen steeds minder leerlingen uit naar arbeid en/of praktijkonderwijs (2017: 16%, 2018: 12% en 2019: 8%). De leerlingen zitten op het juiste niveau. Dit is het resultaat van o.a. een zorgvuldiger aannamebeleid, uitgebreidere intakes en goede samenwerking met de aanleverende (po-)scholen.
  • Er stromen steeds minder leerlingen uit naar het reguliere vmbo (slecht 1% in 2018). Het aandeel uitstroom naar regulier vmbo is de laatste jaren niet hoger geweest dan 4%. Dit in tegenstelling tot de instroom vanuit regulier vmbo: die is rond de 40%!
  • Het overgrote deel van de leerlingen stroomt uit volgens de verwachtingen die zijn neergelegd in het OPP (89%). In het schooljaar 2017-2018 zien we een groter aandeel leerlingen, die een niveau lager zijn uitgestroomd dan verwacht; dit heeft te maken met het opnemen van een zeer grote groep leerlingen (ongeveer 40) vanuit de taskforce thuiszitters, waardoor het inschatten van de verwachte uitstroom lastig bleek.
  • De laatste jaren stroomt op onze locatie gemiddeld 1 op de 10 leerlingen uit boven verwachting: Deze leerlingen stromen bijvoorbeeld uit naar de locatie Taborstraat (vmbo-tl en havo) en naar een mbo-opleiding niveau 4.

Aandachtspunten voor onze locatie is om te bewerkstelligen, dat er meer leerlingen kunnen gaan uitstromen naar regulier vmbo-onderwijs. Hiervoor is een nauwe samenwerking met reguliere vmbo-scholen een voorwaarde. Ook een snellere, eenduidige procedure binnen samenwerkingsverband KoersVO is hiervoor meewerkend. Eindexamencijfers: In het schooljaar 2018-2019 hebben in totaal 46 leerlingen deelgenomen aan het vmbo-eindexamen. Hiervan zijn 41 leerlingen (89%) in een keer geslaagd. Vijf leerlingen hebben een herkansing gekregen. Na de herkansingen zijn ook deze vijf leerlingen geslaagd. 33 Leerlingen hebben een vmbo basisberoepsdiploma behaald en 13 leerlingen hebben een kaderberoepsdiploma behaald. Het gemiddelde eindcijfer voor de vmbo basisberoepsleerlingen is: 6,6 (2017-2018: 6,4) Het gemiddelde eindcijfer voor de vmbo kaderberoepsleerlingen is: 7,0 (2017-2018: 6,7)

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school